Personvernerklæring

Kelly Services, Inc. og dets datterselskaper respekterer personvernet og anerkjenner at du har visse rettigheter når personopplysninger innhentes fra deg, og at vi har visse forpliktelser i denne sammenheng. Kelly Services støtter de ulike internasjonale og lokale personvernlovene og har iverksatt prosedyrer for å oppfylle kravene i disse lovene. 

Personvernerklæringen støtter våre personvernprinsipper og beskriver hvilke metoder vi bruker ved innhenting, oppbevaring og bruk av personopplysningene til personer som bruker nettstedene våre, søker på eller bruker ansettelses- eller outsourcingstjenester, eller representerer våre kunder (herunder fremtidige kunder), tjenesteleverandører og leverandører. 

Vi oppfordrer deg til å lese denne informasjonen, slik at du forstår hvordan vi innhenter, bruker og deler personopplysninger. 

Denne personvernerklæringen gjelder for hele vår gruppe av selskaper. Hvert enkelt selskap i gruppen er en behandlingsansvarlig, og selskapenes navn og informasjon finnes under denne lenken: Kelly Services, Inc. selskapsnavn og informasjon (samlet kalt "Kelly Services" eller "Kelly"). Når vi nevner "Kelly Services", "Kelly", "vi", "oss" eller "vår” i denne personvernerklæringen, refererer vi til det aktuelle selskapet konsernet vårt som er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger. Vi vil informere deg om hvilken forretningsenhet som vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Kelly Services, Inc. er dataansvarlig som er står for å behandle generelle spørsmål og spekulative applikasjoner. De selskapene i gruppen som er oppført ovenfor som ikke har forretningskontor i Europa, kan også kontaktes gjennom sin representant: Kelly Services (Nederland) B.V. Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp, Nederland 

Hvis vi endrer noe viktig ved denne erklæringen (informasjonen som innhentes, hvordan den brukes eller hvorfor den brukes), skal endringene merkes under Endringshistorikk i slutten av denne personvernerklæringen. Det skal også ligge en lenke til den i en rimelig lang tidsperiode etter endringen og før endringen trer i kraft. 

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med personvernombudet på:

E-postprivacy@kellyservices.com

Post: I USA kan du ta kontakt med Kelly Services, Inc., 999 W. Big Beaver Road Troy, MI 48084, USA.

I Europa kan du ta kontakt med Kelly Services, Inc. gjennom datterselskapet Kelly Services Management Sàrl, Av. Edouard-Dubois 20, CH-2002 Neuchâtel, Sveits.

Kontaktinformasjon for flere land finnes på denne lenken: Navn på og informasjon om Kelly Services, Inc.s selskaper.

Opplysninger som innhentes

Kelly innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger for å kunne levere rekrutterings-, ansettelses-, outsourcings- og konsulenttjenester. Vi innhenter personopplysninger om personer som bruker nettstedene våre, søker ansettelse eller oppdrag hos oss, søker utplassering gjennom våre rekrutteringstjenester, ansatte samt de som representerer kundene våre (herunder fremtidige kunder). Kelly retter ikke bevisst sine tjenester mot, eller innhenter, selger eller deler informasjon fra, barn under 16 år.

De fleste av disse opplysningene oppgis av deg direkte når du tar kontakt med oss, sender inn en søknad, deltar på et rekrutteringsarrangement med personlig oppmøte, gjennom telefonsamtaler, tar kontakt med oss om våre tjenester, eller som et ledd i outsourcings- eller ansettelsesforholdet ditt.

Vi innhenter også opplysninger om personer som ansettes eller innleies av våre kunder i forbindelse med at vi leverer outsourcings- eller konsulenttjenester til disse kundene.  Disse innhentes som oftest gjennom samhandling med kunder, leverandører og tjenesteleverandører.

Når du samhandler med et av Kellys nettsteder eller programmer, innhenter vi opplysninger om hvordan du samhandler med tjenesten, for eksempel ved å overføre informasjonskapsler til enheten din.

Nedenfor finner du mer informasjon om hvilke typer personopplysninger som innhentes (og har blitt innhentet i løpet av de siste 12 månedene), oppbevares og brukes, og årsakene til at vi bruker personopplysninger.

 • Mer informasjon

Derfor brukes opplysningene

Personopplysningene dine brukes når:

 • du har gitt samtykke til den aktuelle behandlingsaktiviteten, med de formålene du er blitt informert om. I slike tilfeller har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket. 
 • det er nødvendig for å gjennomføre og etterleve ansettelseskontrakten eller annen gjeldende engasjementskontrakt med oss, eller for å kunne gjøre det som er nødvendig for å inngå denne kontrakten eller en annen kontrakt med deg
 • vi trenger å behandle informasjonen for å etterleve en rettslig eller reguleringsmessig plikt (for eksempel oppfylle plikter i tråd med lover som gjelder ansettelse, ytelser, velferd og skatt, eller etterleve plikter vi er pålagt i likestillingslover eller i forbindelse med lovbestemte syke- eller svangerskapsrettigheter)
 • det unntaksvis er nødvendig av vitale interesser tilknyttet deg eller en annen person (for eksempel unngå alvorlig risiko for skade på deg eller andre), eller
 • det er nødvendig av hensyn til våre legitime interesser (eller en tredjeparts), såfremt våre legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller rettigheter som krever informasjonsbeskyttelse

Spesielle kategorier av personopplysninger brukes når:

 • du har gitt uttrykkelig samtykke. I slike tilfeller har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket. 
 • det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser (for eksempel i sammenheng med ansettelses-, ytelses- og velferdslover eller fellesavtale), for eksempel oppfylle våre forpliktelser i likestillingslover eller i tilknytning til lovbestemte syke- eller svangerskapsrettigheter
 • det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav
 • det er nødvendig av forebyggende eller yrkesmedisinske grunner, for å vurdere arbeidskapasiteten din, stille en medisinsk diagnose eller levere helsetjenester (for eksempel i forbindelse med yrkesmedisinske henvisninger og rapporter)
 • det er nødvendig av hensyn til viktige offentlige interesser, for eksempel overvåking av likestilling
 • det unntaksvis er nødvendig av vitale interesser tilknyttet deg eller en annen person (for eksempel unngå alvorlig risiko for skade på deg eller andre), og hvis du ikke er i stand til å gi samtykke, eller
 • du allerede har offentliggjort de aktuelle personopplysningene

Vi skal bare bruke personopplysningene til formålene de ble innhentet for, med mindre vi har rimelig behov for dem til et annet formål og dette formålet er kompatibelt med det opprinnelige formålet. Hvis det blir behov for å bruke personopplysningene dine til et ubeslektet formål, vil du bli varslet og få forklart det rettslige grunnlaget for dette.

Legitime interesser

Vi kan, som nevnt ovenfor, av og til bruke personopplysningene dine når vi (eller en tredjepart) har en legitim interesse av det. Dette omfatter tilfeller der personopplysninger er nødvendige for:

 • å sikre effektiv administrasjon og håndtering av ansettelsen eller engasjementet, ytelser, driftsadministrasjon og driftskontinuitet
 • å sikre at vår eiendom beskyttes, behandles konfidensielt og ikke brukes til upassende eller ulovlige formål
 • å hindre, oppdage eller undersøke uautorisert bruk av våre systemer, og sikre etterlevelse av lover og retningslinjer
 • å sikre at vi kan ta kontakt med familien din i nødsituasjoner
 • å sjekke at du har lov til å jobbe, og håndtere prestasjons-, disiplinær- og forfremmelsesprosesser
 • å håndtere opplærings- og utviklingskrav 
 • å opprettholde produktutvikling og -forbedring samt effektiv markedsføring gjennom analyse og profilering for virksomhetsinformasjon
 • å håndtere tvister og ulykker og innhente juridisk eller annen faglig rådgivning 
 • å etterleve andre lands lover og forskrifter
 • å forebygge bedrageri og økonomisk kriminalitet, og
 • å sikre nettverk og informasjon

Ta kontakt med personvernombudet hvis du vil vite mer om våre legitime interesser i tilknytning til dine personopplysninger.

Unnlatelse av å oppgi påkrevd informasjon

Hvis vi ber om informasjon som er nødvendig for å kunne ansette eller engasjere deg, utplassere deg eller matche deg med en jobb, og du ikke oppgir informasjonen vi har identifisert som påkrevd, er det ikke sikkert at Kelly Services kan hjelpe deg med forespørselen om ansettelse, utplassering eller jobbmatching.

Oppbevaring av opplysningene

Vi skal oppbevare personopplysningene så lenge det er nødvendig ifølge avtalen med deg, for å kunne levere forespurte tjenester, av legitime forretningsmessige grunner eller for andre nødvendige formål, for eksempel etterleve lover, forskrifter eller krav fra annen rettslig myndighet, eller hvis det ellers er lovlig å oppbevare opplysningene for andre lovlige formål, for eksempel revisjon, sikkerhet, forebygging av bedrageri eller ivaretakelse og forsvar av Kellys juridiske rettigheter. 

Videre beholdes jobbsøkere og personer som har fullført sitt engasjement, i Kellys talentrekrutteringspulje med potensiale for å bli kontaktet om andre ansettelsesmuligheter. Europeiske talentrekrutteringspuljer beholder søkeropplysningene dine i opptil tre år. Opplysningene for personer utenfor Europa beholdes i samsvar med lokale rettslige krav, men uansett ikke mer enn ti år. Hvor det gjelder fjerner Kelly opplysningene dine fra talentrekrutteringspuljen etter bekreftet forespørsel.

 • Mer informasjon

Hvem opplysningene kan deles med

Kelly Services holder sine ansatte, representanter og leverandører ansvarlige for å ivareta tilliten du viser oss ved å oppgi personopplysninger.

Når det gjelder personer, vil Kelly dele de opplysningene som er nødvendige for å levere bemannings- og outsourcingstjenester, med andre av Kelly Services’ entiteter, kunder, leverandører eller tjenesteleverandører som engasjeres for å bistå med håndtering av prosessene som trengs for å levere disse tjenestene.

All engasjering av kunder, leverandører og tjenesteleverandører skal reguleres av de aktuelle kontraktkravene, som forbyr bruk av dine personopplysninger til andre formål enn de som spesifikt er anvist av Kelly. Det kreves også at de besørger gode administrative og tekniske sikkerhetsmekanismer for å hindre feilaktig bruk, deling eller tilgang av/til personopplysningene dine.

 • Mer informasjon

Dine rettigheter og valg

Vi respekterer din rett til å få tilgang til og styre bruken av egne opplysninger. Mengden personopplysninger du må oppgi når du ber om våre tjenester, samsvarer med Kellys interesser i å levere tjenester til deg. Kelly etterlever gjeldende personvernlover og -forskrifter.

Vi behandler personopplysninger om deg med formålene som er beskrevet i personvernerklæringen, herunder for å levere rekrutterings-, utplasserings-, ansettelses- eller outsourcingstjenester, drive virksomheten vår, oppfylle rettslige og kontraktfestede forpliktelser og andre legitime interesser som Kelly har. I de fleste land der Kelly har en ansettelseskontrakt med deg, er behandling av kontakt-, lønns- og ytelsesopplysninger en plikt som er nedfelt i kontrakt eller lov. Unnlatelse av å oppgi opplysninger for slik behandling, kan begrense din mulighet til ansettelse hos Kelly.

Du kan ha visse rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine. Les mer om tilgjengeligheten av disse rettighetene og måten du kan bruke dem på, nedenfor.

 • Personvernrettigheter i Europa

 • Personvernrettigheter i California

 • Personvernrettigheter i Mexico

 • Andre personvernrettigheter

 • Direkte markedsføring

Informasjonskapsler

Vi registrerer antallet gjester på aktuelle deler av nettstedet og sporer bevegelse mellom delene ved hjelp av «informasjonskapsler».

Informasjonskapsler er små datafiler som inneholder informasjon, som overføres til datamaskinen din og automatisk lastes ned av enheten din. Formålet er å kunne gjenkjenne en som har besøkt nettstedet før. Informasjonskapsler brukes til å identifisere nettleseren eller enheten din. De innhenter og lagrer informasjon om hvordan du bruker et nettsted du besøker.

Les mer om informasjonskapsler, typen informasjonskapsler som brukes, og hvordan de brukes, i retningslinjene for informasjonskapsler.

Beskytte opplysningene

Kelly Services legger stor vekt på å beskytte personopplysninger.

Vi følger jevnlig med på hvilke bransjestandarder som gjelder for personvern, og kontrollerer fysiske, tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å finne ut hvordan vi best kan hindre tap, feilbruk, endring, uautorisert tilgang, ødeleggelse eller videreformidling av personopplysninger.

Alle personopplysninger som sendes til oss, enten skriftlig eller per e-post, kan være usikret under overføring, og vi kan ikke garantere at de kommer frem.

Passord skal behandles konfidensielt og ikke deles med tredjeparter. Kelly ber aldri om passordet ditt.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Kelly kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Sørg derfor for å lese den ofte.

Hvis personvernerklæringen endres, skal den reviderte utgaven postes her og endringene beskrives under Endringshistorikk.

Hvis personvernerklæringen endres vesentlig, kan du også bli varslet ved andre metoder før endringene trer i kraft, for eksempel ved at vi poster et varsel om endringene på et godt synlig sted på nettstedene, varsler om endringene gjennom nettportalene eller tar kontakt med deg direkte.

Ta kontakt med personvernombudet på privacy@kellyservices.com hvis du ønsker tilgang til eldre utgaver av denne personvernerklæringen.

Ta kontakt med Kelly

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, ønsker å utøve rettigheter du har i gjeldende personvernlover, eller mener at Kelly ikke har etterlevd denne personvernerklæringen, kan du sende en e-post til personvernombudet på privacy@kellyservices.com. Du kan også ta kontakt med Kelly Services i USA på:

Kelly Services, Inc. ATTN: Privacy Officer
999 W. Big Beaver Road
Troy, MI 48084, USA

Eller i EØS-området, Storbritannia og Nord-Irland eller Sveits på:

Kelly Services Management Sàrl
ATTN: Privacy Officer
Av. Edouard-Dubois 20
CH-2002
Neuchâtel
Sveits 

De selskapene i gruppen som er oppført som ikke har forretningskontor i Europa, kan også kontaktes gjennom sin representant:

Kelly Services (Nederland) B.V.
Neptunusstraat 37
2132 JA Hoofddorp
Nederland