Privacyverklaring

Kelly Services, Inc. en haar dochterondernemingen respecteert uw privacy en wij erkennen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot persoonsgegevens die wij van u verzamelen en dat wij in verband hiermee bepaalde verplichtingen hebben. Kelly Services ondersteunt de diverse internationale en lokale privacywetten, en heeft procedures om aan de vereisten van deze wetten te voldoen. 

Deze privacyverklaring steunt onze privacyprincipes en geeft u informatie over onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van de persoonsgegevens van personen die onze websites gebruiken, onze arbeidsbemiddelings- en outsourcingsdiensten aanvragen of gebruiken, en van hen die vertegenwoordigers zijn van onze klanten (inclusief potentiële klanten), dienstverleners en leveranciers. 

Wij moedigen u aan om deze informatie door te nemen zodat u kunt begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. 

Deze privacyverklaring geldt ook voor onze groepsbedrijven. Elk groepsbedrijf is een gegevenscontroller, en de bedrijfsnamen en informatie kunt u vinden via de volgende link: Bedrijfsnamen en informatie van Kelly Services, Inc. (gezamenlijk “Kelly Services” of “Kelly”. Als wij het in deze privacyverklaring dus hebben over “Kelly Services”, “Kelly”, “wij”, “ons” of “onze”, verwijzen we naar het betreffende bedrijf binnen onze groepsbedrijven dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zullen u laten weten welke entiteit de controller voor uw persoonsgegevens zal zijn.

Kelly Services, Inc. is de controller die verantwoordelijk is voor het behandelen van algemene vragen en speculatieve toepassingen. U kunt de hierboven genoemde groepsbedrijven die niet in Europa zijn gevestigd ook bereiken via hun vertegenwoordiger: Kelly Services (Nederland) B.V., Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp, Nederland.

Als wij iets belangrijks over deze verklaring veranderen (de gegevens die wij verzamelen, hoe we die gebruiken of waarom we die gebruiken) markeren wij die wijzigingen in de sectie Wijzigingsoverzicht aan het einde van deze privacyverklaring en verschaffen wij er een duidelijke link naar gedurende redelijke tijd na de wijziging en voordat de wijziging van kracht wordt.  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op:

E-mail: privacy@kellyservices.com

Post: Kelly Services, Inc. in de VS: 999 W. Big Beaver Road Troy, MI 48084, VS.

Kelly Services, Inc., in Europa kunt u bereiken via haar dochteronderneming, Kelly Services Management Sàrl, Av. Edouard-Dubois 20, CH-2002 Neuchâtel, Zwitserland.

Contactinformatie voor verdere landen kunt u vinden op deze link:  Bedrijfsnamen en informatie van Kelly Services, Inc.

Gegevens die wij verzamelen

Kelly verzamelt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens om onze wervings-, indienstnemings-, outsourcing- en adviesdiensten te kunnen verschaffen. Wij verzamelen persoonsgegevens over personen die onze websites gebruiken, bij ons solliciteren naar banen of opdrachten, of arbeidsbemiddeling door ons via onze wervingsdiensten, werknemers en degenen die vertegenwoordigers zijn van onze klanten (inclusief potentiële klanten). Kelly zal haar diensten niet opzettelijk richten op of informatie verkrijgen, verkopen of delen van kinderen onder de 16 jaar.

De meeste gegevens worden direct door u verschaft wanneer u contact met ons opneemt, een sollicitatie indient, een persoonlijk wervingsevenement bijwoont, via telefoongesprekken, contact met ons opneemt over onze diensten, of tijdens uw outsourcing- of arbeidsrelatie.

Wij verzamelen ook gegevens over mensen die in dienst zijn bij of worden ingeschakeld door onze klanten in verband met outsourcing- en adviesdiensten die wij aan deze klanten verlenen.  Dit wordt in het algemeen verkregen door onze interacties met klanten, leveranciers en dienstverleners.

Wanneer u interacties hebt met een website of applicatie van Kelly, verzamelen wij gegevens in verband met uw interacties met die dienst, bijvoorbeeld door cookies te gebruiken die op uw apparaat worden geplaatst.

Wij geven hieronder verdere bijzonderheden over de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen (en in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld), opslaan en gebruiken en de redenen waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 • Meer informatie

Waarom wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer:

 • u ons toestemming hebt gegeven voor de relevante verwerkingsactiviteit voor de doeleinden waarover wij u geïnformeerd hebben. Wanneer dit het geval is, hebt u altijd het recht om die toestemming in te trekken; 
 • het nodig is voor het uitvoeren van en het voldoen aan uw arbeidscontract of ander toepasselijk opdrachtcontract met ons of om maatregelen te nemen alvorens dit contract of een ander contract met u aan te gaan;
 • wij uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voldoen aan verplichtingen krachtens arbeids-, sociale zekerheids-, sociale beschermings- en belastingwetgeving, bijvoorbeeld voldoen aan onze verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gelijke kansen of in verband met wettelijke rechten bij ziekte of zwangerschap);
 • bij uitzondering wanneer het nodig is voor vitale belangen in verband met u of een andere persoon (bijvoorbeeld om risico op ernstige schade voor u of anderen te voorkomen); of
 • het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) mits onze rechtmatige belangen niet worden opgeheven door uw belangen of rechten die bescherming van uw gegevens vereisen.

Wij gebruiken speciale categorieën persoonsgegevens wanneer:

 • u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wanneer dit het geval is, hebt u altijd het recht om die toestemming in te trekken;
 • wij dit moeten doen om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijv. in de context van arbeids-, sociale zekerheids- en sociale beschermingswetgeving, of voor een collectieve overeenkomst) bijvoorbeeld voldoen aan onze verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gelijke kansen of in verband met  wettelijke rechten bij ziekte of zwangerschap;
 • het nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;
 • het nodig is voor preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor het beoordelen van uw werkcapaciteit, medische diagnose of het verlenen van gezondheidszorg (bijvoorbeeld in verband met verwijzingen en rapporten van beroepsgezondheid);
 • wanneer het nodig is wegens een aanzienlijk openbaar belang, zoals voor controle van gelijke kansen;
 • bij uitzondering wanneer het nodig is voor vitale belangen in verband met u of een andere persoon (bijvoorbeeld om risico op ernstige schade voor u of anderen te voorkomen) en wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven; of
 • wanneer u de relevante persoonsgegevens al openbaar hebt gemaakt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs menen dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij uw persoonsgegevens voor een afzonderlijk doel moeten gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en uitleggen op welke wettelijke grond wij dit mogen doen.

Rechtmatige belangen

Zoals hierboven vermeld, kunnen wij uw persoonsgegevens soms gebruiken wanneer dit nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden). Dit omvat wanneer gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om:

 • effectief beheer en bestuur van uw dienstbetrekking of opdracht, voorzieningen, beheer van het bedrijf en continuïteit van het bedrijf te verzekeren;
 • te verzekeren dat onze bedrijfsmiddelen beschermd zijn, geheim worden gehouden en niet worden gebruikt voor ongepaste of onwettige doeleinden:
 • gebruik door onbevoegden van onze systemen te voorkomen, aan het licht te brengen of te onderzoeken en te verzekeren dat wij aan de wet en onze beleidsregels voldoen;
 • te verzekeren dat wij in geval van nood contact kunnen opnemen met u of uw familie;
 • te controleren of u wettelijk gerechtigd bent om te werken, prestaties en disciplinaire en promotieprocessen te beheren;
 • trainings- en ontwikkelingsvereisten te beheren;
 • productontwikkeling en -verbetering te handhaven, samen met effectieve marketing via analyse en profilering voor zakelijke informatie;
 • om te gaan met conflicten en ongevallen en juridisch of ander professioneel advies in te winnen;
 • de wetten en voorschriften van een ander land na te leven;
 • fraude en financiële misdaad te voorkomen; en
 • netwerk- en gegevensbeveiliging te verzekeren.

Als u verdere informatie wilt ontvangen over onze rechtmatige belangen zoals die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Nalaten informatie te verstrekken wanneer dit vereist is

Wanneer wij u om informatie verzoeken om u in dienst te kunnen nemen of te contracteren, of om een betrekking of passende baan voor u te vinden, en u ons niet de informatie geeft die wij als nodig beschouwen, zullen wij u niet goed kunnen helpen met uw verzoek aan Kelly Services om werk, een betrekking of passende baan voor u te vinden.

Uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is in verband met onze overeenkomst met u, om u de gevraagde diensten te verlenen, om legitieme zakelijke redenen of voor andere noodzakelijke doeleinden zoals naleven van een wet, voorschrift of andere rechtsinstantie, of als de gegevens voor andere wettige doeleinden mogen worden bewaard, zoals audit, beveiliging, fraudepreventie, of het handhaven en verdedigen van de rechten van Kelly. 

Bovendien blijven sollicitanten en personen wier taak is beëindigd, deel uitmaken van Kelly’s talentpool zodat er mogelijk contact met hen kan worden opgenomen over andere werkgelegenheidskansen. Europese talentpools bewaren uw sollicitatiegegevens niet langer dan drie jaar. De gegevens van personen die zich buiten Europa bevinden, blijven bewaard in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke vereisten, maar in alle gevallen niet langer dan tien jaar. Waar van toepassing zal Kelly uw informatie in reactie op een geverifieerd verzoek uit de talentpool verwijderen.

 • Meer informatie

Waar uw gegevens gedeeld kunnen worden

Kelly Services stelt de werknemers, agenten en leveranciers verantwoordelijk voor het handhaven van het vertrouwen dat u in ons stelt met uw persoonsgegevens.

Voor individuele personen deelt Kelly de gegevens die nodig zijn om personeels- en outsourcingdiensten uit te voeren met andere entiteiten van Kelly Services, klanten, leveranciers, of met dienstverleners die kunnen worden ingeschakeld om te helpen bij het beheren van de processen die nodig zijn om deze diensten verschaffen.

Het inschakelen van een klant, leverancier of dienstverlener is onderworpen aan gepaste contractuele eisen die het gebruik van uw gegevens voor ieder ander doel dan wat specifiek door Kelly is aangegeven verbieden, en die eisen dat zij ervoor zorgen dat er voldoende administratieve en technische beveiligingsmechanismen aanwezig zijn om gebruik, bekendmaking of toegang tot uw gegevens door onbevoegden te voorkomen.

 • Meer informatie

Uw rechten en opties

Wij respecteren uw recht op toegang tot en controle over uw gegevens.  De hoeveelheid persoonsgegevens die u moet verschaffen wanneer u ons om onze diensten verzoekt, komt overeen met het belang van Kelly om onze diensten aan u te verschaffen. Kelly voldoet aan de geldende wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wij verwerken persoonsgegevens over u voor de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden, zoals om wervings-, arbeidsbemiddelings-, tewerkstellings- of outsourcingdiensten te kunnen verschaffen, ons bedrijf te runnen, te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen, en andere rechtsgeldige belangen van Kelly te behartigen. In de meeste landen waarin Kelly een arbeidsovereenkomst met u heeft, is de verwerking van contactgegevens, payrollinformatie en informatie over voorzieningen een contractuele of wettelijke verplichting, en nalaten informatie te verschaffen om verwerking mogelijk te maken kan uw mogelijkheid om door Kelly in dienst genomen te worden, beperken.

Het is mogelijk dat u bepaalde rechten hebt in verband met uw persoonsgegevens.   De beschikbaarheid van deze rechten en de manieren waarop u ze kunt gebruiken worden hieronder nader beschreven.

 • Europese privacyrechten

 • Privacy van Californië

 • Mexicaanse privacyrechten

 • Andere privacyrechten

 • Direct Marketing

Cookies

Wij noteren het aantal bezoekers aan de relevante secties van onze website en traceren de beweging tussen de secties door middel van ‘cookies’.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die informatie bevatten, die op uw computer worden geplaatst en die automatisch naar uw apparaat worden gedownload om u te herkennen als iemand die onze website al eerder heeft bezocht. Wij gebruiken cookies die uw browser of apparaat identificeren. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen ze informatie over hoe u die gebruikt en slaan die op.

Meer informatie over cookies, de soorten cookies die wij gebruiken, en hoe we ze gebruiken, vindt u in ons Cookiebeleid.

Uw gegevens beschermen

Kelly Services zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden beveiligd.

Wij controleren regelmatig de industrienormen voor het beveiligen van gegevens, en gaan onze fysieke, technische en organisatorische beveiligingspraktijken na om te bepalen hoe verlies, misbruik, wijziging, toegang door onbevoegden, vernietiging of bekendmaking van uw persoonsgegevens het best kan worden voorkomen.

Alle persoonsgegevens die naar ons worden gezonden, per brief of via e-mail, kunnen onderweg onbeveiligd zijn en wij kunnen de aflevering ervan niet garanderen.

Wachtwoorden moeten vertrouwelijk worden gehouden en mogen niet aan derden worden bekendgemaakt. Kelly vraagt niet naar uw wachtwoord.

Updates van deze privacyverklaring

Kelly kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken, neem hem dus regelmatig door.

Als wij onze privacyverklaring wijzigen, posten wij de herziene versie hier en worden de wijzigingen beschreven in de sectie Wijzigingsoverzicht.

Als we belangrijke wijzigingen aan onze privacyverklaring aanbrengen, kunnen wij u hiervan ook op andere manieren van op de hoogte stellen voordat de wijzigingen ingaan, zoals door een bericht van deze wijzigingen opvallend op onze websites te posten, de wijziging aan te kondigen via onze online portals, of door rechtstreeks contact met u op te nemen.

Als u toegang wenst te krijgen tot eerdere versies van deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op privacy@kellyservices.com.

Contact opnemen met Kelly

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, als u een van uw rechten volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswet wilt uitoefenen, of als u meent dat Kelly zich niet aan deze privacyverklaring heeft gehouden, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@kellyservices.com. Bovendien kunnen individuele personen contact opnemen met Kelly Services in de VS op:

Kelly Services, Inc.
ATTN: Privacy Officer
999 W. Big Beaver Road
Troy, MI 48084, VS 

Of in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland op:

Kelly Services Management Sàrl
ATTN: Privacy Officer
Av. Edouard-Dubois 20
CH-2002
2006 Neuchâtel
Zwitserland

U kunt de hierboven genoemde groepsbedrijven die niet in Europa zijn gevestigd ook bereiken via hun vertegenwoordiger:

Kelly Services (Nederland) B.V.
Neptunusstraat 37
2132 JA Hoofddorp
Nederland