Human Trafficking Policy - Polish

Regulamin
dotyczący handlu ludźmi i niewolnictwa

Spółka Kelly Services Inc. i jej spółki zależne (zwane dalej łącznie „Kelly”) stosują zasadę zerowej tolerancji dla handlu ludźmi. Zakazem objęte są w szczególności następujące działania:

 • Uczestniczenie we wszelkich formach handlu ludźmi w związku z organizowaniem lub ułatwianiem podróży innych osób z zamiarem ich eksploatowania.
 • Stręczenie do nierządu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 • Korzystanie z pracowników przymusowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zmuszanie innych osób do wykonywania jakiejkowiek pracy lub zadań pod groźbą lub zagrożeniem karą.
 • Niszczenie, ukrywanie i konfiskowanie dokumentów tożsamości lub dokumentów imigracyjnych pracowników (takich jak paszporty czy prawa jazdy, niezależnie od organu wydającego dany dokument) oraz uniemożliwianie pracownikom w inny sposób dostępu do takich dokumentów.
 • Stosowanie nierzetelnych i nieuczciwych praktyk w związku z prowadzeniem rekrutacji kandydatów/pracowników bądź przedstawianiem ofert pracy.
 • Korzystanie z agencji rekrutacyjnych nieprzestrzegających przepisów prawa pracy obowiązujących w kraju, w którym odbywa się rekrutacja.
 • Obciążanie osób składających podania o pracę, kandydatów lub pracowników kosztami rekrutacji.
 • Niezapewnienie transportu powrotnego lub niepokrycie kosztów takiego transportu po zakończeniu okresu zatrudnienia w przypadku pracownika niebędącego obywatelem państwa, w którym jest wykonywana praca, sprowadzonego na teren tego państwa w związku z wykonywaniem (bezpośrednio lub pośrednio) zamówienia udzielonego przez rząd Stanów Zjednoczonych (w przypadku elementów zamówień realizowanych poza Stanami Zjednoczonymi), chyba że pracownik taki jest uprawniony do legalnego pobytu w kraju zatrudnienia i zdecyduje się na taki pobyt lub że właściwy organ administracji wydał zgodę na odstąpienie od powyższego wymogu.
 • Niezapewnienie transportu powrotnego lub niepokrycie kosztów takiego transportu po zakończeniu okresu zatrudnienia w przypadku pracownika niebędącego obywatelem Stanów Zjednoczonych, sprowadzonego na teren Stanów Zjednoczonych w związku z wykonywaniem (bezpośrednio lub pośrednio) zamówienia udzielonego przez rząd Stanów Zjednoczonych, jeśli pokrycie powyższych kosztów jest wymagane zgodnie z obowiązującymi programami pracy tymczasowej lub pisemną umową z pracownikiem (w przypadku elementów zamówień realizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych), chyba że pracownik taki jest uprawniony do legalnego pobytu w kraju zatrudnienia i zdecyduje się na taki pobyt lub że właściwy organ administracji wydał zgodę na odstąpienie od powyższego wymogu.
 • Zapewnianie lub organizowanie zakwaterowania w warunkach niespełniających wymogów budowlanych i wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w kraju pobytu.
 • Nieprzedstawienie umowy o pracę, umowy rekrutacyjnej lub innego niezbędnego dokumentu związanego z zatrudnieniem (jeśli wymaga tego prawo lub umowa) na piśmie w języku zrozumiałym dla pracownika.

Spółka Kelly nie prowadzi handlu ludźmi w żadnej formie i nie podejmuje innych wyżej wymienionych działań oraz nie zezwala na to swoim pracownikom, podwykonawcom, dostawcom i innym podmiotom, z którymi utrzymuje relacje handlowe.

Kelly zabrania podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób składających skargi i zgłaszających domniemane przypadki naruszenia warunków niniejszego regulaminu. Wobec pracownika lub innej osoby naruszającej powyższe zasady mogą zostać podjęte stosowne kroki dyscyplinarne, obejmujące w szczególności zgłoszenie naruszenia organom administracji publicznej (jeśli wymaga tego prawo lub umowa) oraz rozwiązanie stosunku pracy. 

Wszelkie domniemane przypadki naruszenia regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać w ramach programu informowania o naruszeniu zasad postępowania i etyki zawodowej spółki Kelly Services pod numerem +1 877 978 0049 bądź pod adresem https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp (lub pod adresem https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp w Europie). Dodatkowe informacje na temat zobowiązań spółki Kelly w dziedzinie odpowiedzialności społecznej i etyki zawierają następujące dokumenty: Kodeks postępowania i etyki zawodowej oraz Regulamin dotyczący odpowiedzialności społecznej.