Human Trafficking Policy - Norweigan

Erklæring
om menneskehandel og slaveri

Kelly Services, Inc. og dets datterselskaper («Kelly») har nulltoleranse for og forbud mot menneskehandel. Dette omfatter, men er ikke begrenset til følgende aktiviteter som er tilknyttet menneskehandel:

 • Enhver form for handel med mennesker, der reisen er arrangert eller tilrettelagt for personer i den hensikt å utnytte dem.
 • Anskaffelse av kommersielle seksuelle handlinger i utøvelsen av arbeid.
 • Bruke tvungen arbeidskraft i utøvelsen av arbeid, eller tvinge mennesker til å utføre arbeid eller aktiviteter under trussel om straff.
 • Ødelegge, skjule, beslaglegge eller på annen måte nekte en ansatt tilgang til den ansattes legitimasjons- eller immigrasjonsdokumenter, for eksempel pass eller førerkort, uansett utstedelsesmyndighet.
 • Bruk av villedende eller bedragerske metoder under rekruttering av kandidater/ansatte eller fremleggelse av jobbtilbud.
 • Bruk av rekrutteringspersonell som ikke oppfyller kravene i lokale arbeidsrettslover i landet der rekrutteringen foregår.
 • Krav om at søkere/kandidater/ansatte betaler rekrutteringsavgifter.
 • Unnlatelse av å skaffe hjemreise eller dekke utgiftene til hjemreise etter at ansettelsesforholdet er avsluttet for en ansatt som ikke er statsborger i landet der arbeidet finner sted, og som ble hentet til landet i den hensikt å jobbe på kontrakt eller underkontrakt for amerikanske myndigheter (for de delene av kontrakten som oppfylles utenfor USA), med mindre den ansatte har tillatelse til å bli værende i ansettelseslandet og velger dette, eller en aktuell myndighet har gjort unntak for dette kravet.
 • Unnlatelse av å skaffe hjemreise eller dekke utgiftene til hjemreise etter at ansettelsesforholdet er avsluttet for en ansatt som ikke er amerikansk statsborger og som ble hentet til USA i den hensikt å jobbe på kontrakt eller underkontrakt for amerikanske myndigheter, hvis dekning av slike kostnader kreves i tråd med eksisterende programmer for midlertidige arbeidere eller skriftlig avtale med den ansatte (for de delene av kontrakten som oppfylles i USA), med mindre den ansatte har tillatelse til å bli værende i ansettelseslandet og velger dette, eller en aktuell myndighet har gjort unntak for dette kravet.
 • Skaffe eller ordne med overnatting som ikke oppfyller vertslandets bolig- og sikkerhetsstandarder, og
 • Hvis det kreves i lov eller kontrakt: å unnlate å skaffe en ansettelseskontrakt, rekrutteringsavtale eller annet påkrevd arbeidsdokument i skriftlig form og på et språk den ansatte forstår.

Kelly tillater ikke, og tillater ikke at dets ansatte, underleverandører, forhandlere eller andre entiteter som inngår avtaler med Kelly involverer seg i, noen form for menneskehandel eller aktivitetene ovenfor.

Kelly forbyr represalier mot noen som sender inn en klage eller melder fra ved mistanke om brudd på disse retningslinjene. En ansatt eller annen part som bryter disse retningslinjene, vil ilegges aktuell disiplinærstraff fra Kelly, herunder, men ikke begrenset til melding av overtredelsen til offentlige myndigheter, hvis dette kreves i lov eller kontrakt, og oppsigelse.

Enhver mistanke om brudd på retningslinjene skal umiddelbart rapporteres gjennom Kelly Services' meldesystem for god forretningsskikk og etikk på 1.877.978.0049 eller https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp eller for Europa: https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp. Kellys meldesystem for god forretningsskikk og etikk samt Kellys retningslinjer for sosialt ansvar er blant flere retningslinjer for Kelly som skal sørge for at Kelly oppfyller sitt sosiale og etiske ansvar.