Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma Kelly Services, Inc. i jej podmioty zależne szanuje Twoją prywatność oraz uznaje, że dysponujesz określonymi prawami dotyczącymi wszelkich danych osobowych, które za Twoim pośrednictwem uzyskuje, w związku z czym uznaje, iż posiada również określone zobowiązania. Kelly Services popiera międzynarodowe oraz lokalne przepisy prawa o ochronie danych osobowych, a także dysponuje procedurami spełniającymi wymagania dotyczące tych przepisów. 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wspiera nasze zasady ochrony prywatności oraz pełni rolę informacyjną z zakresu naszych praktyk dotyczących gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych osób fizycznych, które korzystają z naszych witryn internetowych, aplikują lub korzystają z naszych usług zatrudnienia lub outsourcingu, a także tych osób, które są przedstawicielami naszych klientów (w tym klientów potencjalnych), usługodawców oraz dostawców. 

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami w celu zrozumienia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobiste. 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie również do naszej grupy spółek. Każda spółka należąca do grupy pełni funkcję administratora danych. Ich nazwy oraz odnośne informacje można znaleźć klikając to łącze: Nazwy spółek Kelly Services, Inc. oraz odnośne informacje (dalej zbiorczo: „Kelly Services” lub „Kelly”). Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności piszemy „Kelly Services”, „Kelly” lub „my” w stosownej formie gramatycznej, odnosimy się do odpowiedniej spółki w ramach naszej grupy spółek, która będzie odpowiadać za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Poinformujemy Cię, który podmiot będzie administratorem Twoich danych osobowych.

Kelly Services, Inc. jest administratorem odpowiedzialnym za zarządzanie zapytaniami ogólnymi i zgłoszeniami opartymi na przypuszczeniach. W przypadku wymienionych powyżej spółek wchodzących w skład grupy, zlokalizowanych poza Europą istnieje możliwość nawiązania z nimi kontaktu za pośrednictwem ich przedstawicielstw: Kelly Services (Nederland) B.V., Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp, Netherlands. 

W przypadku wprowadzenia do niniejszego oświadczenia istotnych zmian (dotyczących gromadzonych przez nas informacji, sposobu lub powodu ich wykorzystywania) uwzględnimy je w sekcji Historia zmian, znajdującej się na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, a także, w rozsądnym terminie, po wprowadzaniu takich zmian, a przed ich wejściem w życie, dostarczymy wyraźnie oznaczone łącze do tych zmian. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem ds. ochrony danych pod adresem:

E-mailprivacy@kellyservices.com

Poczta: W Stanach Zjednoczonych z Kelly Services, Inc. można skontaktować się pod adresem 999 W. Big Beaver Road Troy, MI 48084.

Na terenie Europy z Kelly Services, Inc. można skontaktować się za pośrednictwem jej podmiotu zależnego Kelly Services Management Sàrl at Av. Edouard-Dubois 20, CH-2002Neuchâtel, Switzerland.

Informacje kontaktowe dla poszczególnych krajów można znaleźć pod poniższym linkiem: Nazwy spółek Kelly Services, Inc. oraz odnośne informacje.

Gromadzone przez nas informacje

Firma Kelly gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe w celu świadczenia usług rekrutacji, zatrudnienia, outsourcingu oraz konsultingu. Gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, które korzystają z naszych witryn internetowych, ubiegają się o zatrudnienie lub współpracują z nami, lub zamieszczają ogłoszenia za pośrednictwem naszych usług rekrutacyjnych, pracowników, a także tych osób, które są przedstawicielami naszych klientów (w tym potencjalnych klientów). Firma Kelly nie kieruje w sposób zamierzony swoich usług do osób poniżej 16. roku życia, nie pozyskuje od nich informacji, nie sprzedaje ich ani nie udostępnia.

Większość tych danych udostępniana jest przez Ciebie bezpośrednio, w momencie kontaktu z nami, składania aplikacji, uczestnictwa w spotkaniach rekrutacyjnych, podczas rozmów telefonicznych bądź, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych usług lub podczas outsourcingu lub w trakcie trwania stosunku pracy.

Gromadzimy również dane o osobach, które są zatrudnione lub zostały zaangażowane przez naszych klientów w związku ze świadczonymi przez nas usługami outsourcingowymi i konsultingowymi dla tych klientów.  Informacje te uzyskiwane są zazwyczaj w wyniku naszych kontaktów z klientami, dostawcami oraz usługodawcami.

Podczas korzystania z witryn internetowych lub aplikacji należących do firmy Kelly, gromadzimy dane dotyczące sposobu korzystania z tych usług, na przykład za pośrednictwem plików cookies zapisywanych na urządzeniu użytkownika.

Poniżej przedstawiamy dalsze szczegóły dotyczące rodzajów danych osobowych, które gromadzimy (i zgromadziliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy), przechowujemy i wykorzystujemy oraz powodów, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

 • Więcej informacji

Dlaczego wykorzystujemy Twoje informacje

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe:

 • jeżeli wyraziłeś zgodę na odnośne działania dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których zostałeś przez nas poinformowany. W takim przypadku, zawsze masz prawo do wycofania swojej zgody; 
 • jeżeli jest to konieczne do realizacji i przestrzegania postanowień umowy o pracę lub innej stosownej umowy dotyczącej współpracy z nami lub w celu podjęcia niezbędnych kroków przed zawarciem z Tobą takiej bądź innej umowy;
 • jeśli będziemy musieli przystąpić do przetwarzania danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub regulacyjnych (na przykład wywiązania się z obowiązków wynikających z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony socjalnej i prawa podatkowego, w tym między innymi wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z prawa dotyczącego równości lub w związku z ustawowymi prawami dotyczącymi chorób lub prawami dotyczącymi urlopów rodzicielskich);
 • w nadzwyczajnych przypadkach, gdy jest to w Twoim żywotnym interesie lub interesie innej osoby (np. w celu uniknięcia poważnego ryzyka wyrządzenia szkody Tobie lub innym osobom); lub
 • jeżeli jest to niezbędne w związku z naszym uzasadnionym interesem (lub interesem podmiotów zewnętrznych), pod warunkiem że nasze uzasadnione interesy nie są nadrzędne względem interesów lub praw, które wymagają ochrony danych osobowych.

Szczególne kategorie danych osobowych będziemy wykorzystywać:

 • jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę. W takim przypadku, zawsze masz prawo do wycofania swojej zgody; 
 • jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani w związku realizacją naszych zobowiązań prawnych (na przykład w kontekście prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej lub układu zbiorowego pracy), na przykład realizując nasze zobowiązania wynikające z prawodawstwa dotyczącego równości lub w związku z ustawowymi prawami odnoszącymi się do chorób lub urlopów wychowawczych;
 • jeśli jest to niezbędne do ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub obrony;
 • jeżeli jest to konieczne do celów profilaktyki lub w zakresie medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy, diagnostyki medycznej lub świadczenia opieki zdrowotnej (na przykład: przekazanie do rozpatrzenia kwestii dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawozdań);
 • jeżeli jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny, na przykład w celu monitorowania równości szans;
 • w nadzwyczajnych przypadkach, gdy jest to w Twoim żywotnym interesie lub interesie innej osoby (np. wyeliminowanie poważnego ryzyka wyrządzenia szkody Tobie lub innym osobom) oraz, jeżeli nie jesteś zdolny do wyrażenia swojej zgody; lub
 • jeżeli podałeś już istotne dane osobowe do wiadomości publicznej.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że w sposób zasadny uznamy, iż musimy wykorzystać je w innym celu oraz, że cel ten jest zgodny z celem pierwotnym. Jeżeli będziemy zmuszeni wykorzystać Twoje dane osobowe do celów innych, niż te wspomniane powyżej, poinformujemy Cię o tym fakcie, przedstawiając także podstawę prawną, która nam na to zezwala.

Uzasadnione interesy

Jak wspomniano powyżej możemy, niekiedy, wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów (lub interesów podmiotów zewnętrznych). Dotyczy to również przypadków, w których wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne, aby:

 • zapewnić skuteczne administrowanie i zarządzanie Twoim zatrudnieniem bądź zaangażowaniem, świadczeniami, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz ciągłością prowadzonej działalności;
 • zapewnić ochronę naszych zasobów, ich poufność oraz zagwarantować, że nie są one wykorzystywane do niewłaściwych lub niezgodnych z przepisami prawa celów;
 • zapobiegać, wykrywać lub prowadzić dochodzenia w sprawie nieuprawnionego wykorzystania naszych systemów oraz zapewnić zgodność z przepisami prawa oraz naszą polityką;
 • w nagłych przypadkach zapewnić możliwość skontaktowania się z Tobą lub Twoją rodziną;
 • zweryfikować czy, zgodnie z prawem, jesteś uprawniony do podjęcia pracy, zarządzania wydajnością, do podejmowania działań dyscyplinarnych oraz uczestnictwa w procesach związanych z awansami;
 • zarządzać wymogami z zakresu szkoleń i rozwoju; 
 • utrzymać odpowiedni poziom rozwoju i doskonalenia produktów, a także skutecznego marketingu poprzez analitykę i profilowanie na potrzeby wywiadu gospodarczego;
 • rozwiązywać spory, zajmować się wypadkami oraz korzystać z fachowych porad prawnych bądź innych fachowych porad;
 • zapewnić zgodność z przepisami prawa i regulacjami innego kraju;
 • zapobiegać oszustwom i przestępstwom finansowym; oraz
 • zapewnić bezpieczeństwo sieci i informacji.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszych uzasadnionych interesów w odniesieniu do danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ds. ochrony danych.

Niedostarczenie wymaganych informacji

W przypadku, gdy zwracamy się do Ciebie o udostępnienie informacji do celów zatrudnienia lub zaangażowania bądź w celu przydzielenia stanowiska lub dopasowania oferty pracy, jeśli nie udostępnisz nam informacji, które zostały przez nas zdefiniowane, jako informacje wymagane, możemy nie być w stanie udzielić Ci odpowiedniej pomocy w związku ze złożonym przez Ciebie podaniem o pracę, przydzielenie stanowiska lub dopasowaniem oferty pracy, która leży po stronie Kelly Services.

Przechowywanie Twoich informacji

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to wymagane w związku z zawartą z Tobą umową, w celu zagwarantowania świadczenia Ci niezbędnych usług, w uzasadnionych celach biznesowych lub w innych wymagany celach, takich jak zachowanie zgodności z prawem, przepisami lub postanowieniami innych organów prawnych, lub tak długo, jak jest to dozwolone w obrębie pozostałych celów prawnych, takich jak audyty, zapewnianie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom bądź zabezpieczanie oraz ochrona praw firmy Kelly. 

Dodatkowo dane kandydatów i osób, których praca została zakończona, będą przechowywane w puli talentów firmy Kelly, aby w razie potrzeby móc skontaktować się z tymi osobami w sprawie innych ofert pracy. Dane kandydatów w europejskich pulach talentów będą przechowywanie nie dłużej niż trzy lata. Dane osób spoza Europy będą przechowywane zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż dziesięć lat. W stosownych przypadkach firma Kelly usunie Twoje dane z puli talentów po złożeniu zatwierdzonego wniosku.

 • Więcej informacji

Komu Twoje informacje mogą być przekazywane

Kelly Services nakłada na swoich pracowników, przedstawicieli oraz dostawców obowiązek należytej dbałości o zaufanie, którym nas obdarzasz poprzez przekazanie nam swoich danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych, firma Kelly udostępnia dane niezbędne do świadczenia usług z zakresu obsadzania personelem oraz outsourcingu innym podmiotom Kelly Services, klientom, dostawcom lub usługodawcom, którzy mogą zostać zaangażowani w procedurę zarządzania procesami wymaganymi w ramach świadczenia tych usług.

Jakiekolwiek zaangażowanie klienta, dostawcy lub usługodawcy będzie regulowane odpowiednimi wymogami umownymi zabraniającymi wykorzystywania Twoich danych do celów innych niż te, które zostały wyraźnie określone przez firmę Kelly, oraz wymagającymi zapewnienia odpowiednich administracyjnych i technicznych mechanizmów bezpieczeństwa w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu, ujawnianiu lub uzyskiwaniu dostępu do Twoich danych.

 • Więcej informacji

Twoje prawa i możliwości wyboru

Szanujemy Twoje prawo do dostępu oraz kontrolowania swoich danych. Ilość danych osobowych, które należy dostarczyć podczas wnioskowania o świadczenie przez nas usług, jest zgodna z interesem firmy Kelly w zakresie świadczenia usług na Twoją rzecz. Firma Kelly przestrzega obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, w tym w celu świadczenia usług z zakresu rekrutacji, pośrednictwa pracy lub outsourcingu, prowadzenia naszej działalności, realizacji naszych zobowiązań prawnych i umownych oraz innych uzasadnionych interesów firmy Kelly. W większości krajów, w których firma Kelly zawarła z Tobą umowę o pracę, przetwarzanie danych kontaktowych, listy płac i informacji o świadczeniach należy do zobowiązań umownych lub ustawowych, a niedostarczenie informacji umożliwiających przetwarzanie danych może ograniczyć Twoją zdolność do zatrudnienia w firmie Kelly

W przypadku należących do Ciebie danych osobowych, posiadasz również określone prawa. Możliwości oraz sposoby dotyczące korzystania z tych praw zostały szczegółowo opisane poniżej.

 • Europejskie prawo do ochrony prywatności

 • Ochrona prywatności w stanie Kalifornia

 • Prawa do ochrony prywatności w Meksyku

 • Inne prawa do ochrony prywatności

 • Sprzedaż bezpośrednia

Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies do rejestrowania liczby osób odwiedzających poszczególne sekcje naszej witryny internetowej oraz śledzenia ruchu między nimi.

Pliki cookies są małymi plikami danych zawierającymi informacje, które są umieszczane w Twoim komputerze, a także automatycznie pobierane na Twoje urządzenie w celu rozpoznania Cię jako osoby, która już wcześniej odwiedziła naszą witrynę. Używamy plików cookies identyfikujących przeglądarkę bądź urządzenia użytkownika. Gdy odwiedzasz naszą witrynę, pliki te gromadzą i przechowują informacje na temat tego, w jaki sposób z niej korzystasz.

Więcej informacji na temat plików cookies, typów plików cookies, z których korzystamy oraz sposobu, w jaki je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce plików cookies.

Ochrona Twoich informacji

Kelly Services dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Regularnie monitorujemy standardy branżowe w celu ochrony informacji oraz dokonujemy przeglądu naszych fizycznych, technicznych i organizacyjnych praktyk bezpieczeństwa w celu określenia najlepszego sposobu zapobiegania utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi, zniszczeniu lub ujawnieniu Twoich danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe przesłane do nas listownie lub pocztą elektroniczną mogą nie być bezpieczne podczas transportu/przesyłania i nie możemy zagwarantować ich dostarczenia.

Hasła muszą pozostawać poufne i nie mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym. Firma Kelly nie będzie prosiła Cię o podanie swojego hasła.

Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Firma Kelly może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, dlatego zaleca się jego częste przeglądanie.

W przypadku wprowadzenia zmian do naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, opublikujemy tutaj wersję poprawioną, a naniesione zmiany wyszczególnimy w punkcie Historia zmian.

W przypadku wprowadzenia znaczących zmian do naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, zanim wejdą one w życie możemy o tym fakcie powiadomić Cię również w inny sposób, na przykład poprzez zamieszczenie na naszych witrynach, w widocznych miejscach, powiadomień o takich zmianach, powiadomić Cię o zmianach za pośrednictwem naszych portali internetowych lub poprzez bezpośredni kontakt z Tobą.

Aby uzyskać dostęp do poprzednich wersji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, należy skontaktować się z Inspektorem ds. ochrony danych pod adresem privacy@kellyservices.com.

Jak skontaktować się z firmą Kelly

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, w przypadku chęci skorzystania z praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych lub w przypadku podejrzenia, że firma Kelly nie przestrzega niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem ds. ochrony danych, pisząc na adres privacy@kellyservices.com. Ponadto, z Kelly Services w Stanach Zjednoczonych można skontaktować się pod adresem:

Kelly Services, Inc.
ATTN: Urzędnik ds. ochrony prywatności
999 W. Big Beaver Road
Troy, MI 48084

Lub w EEA, Zjednoczonym Królestwie bądź Szwajcarii:

Kelly Services Management Sàrl
ATTN: Urzędnik ds. ochrony prywatności
Av. Edouard-Dubois 20
CH-2002
Neuchâtel
Switzerland 

W przypadku wymienionych spółek wchodzących w obręb grupy, które zlokalizowane są poza Europą istnieje możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem ich przedstawicielstw:

Kelly Services (Nederland) B.V. Neptunusstraat 37
2132 JA Hoofddorp
Netherlands