CONTACT US

  Oświadczenie o ochronie prywatności

  Firma Kelly Services, Inc. i jej podmioty zależne szanuje Twoją prywatność oraz uznaje, że dysponujesz określonymi prawami dotyczącymi wszelkich danych osobowych, które za Twoim pośrednictwem uzyskuje, w związku z czym uznaje, iż posiada również określone zobowiązania. Kelly Services popiera międzynarodowe oraz lokalne przepisy prawa o ochronie danych osobowych, a także dysponuje procedurami spełniającymi wymagania dotyczące tych przepisów. 

  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wspiera nasze zasady ochrony prywatności oraz pełni rolę informacyjną z zakresu naszych praktyk dotyczących gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych osób fizycznych, które korzystają z naszych witryn internetowych, aplikują lub korzystają z naszych usług zatrudnienia lub outsourcingu, a także tych osób, które są przedstawicielami naszych klientów (w tym klientów potencjalnych), usługodawców oraz dostawców. 

  Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami w celu zrozumienia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobiste. 

  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie również do naszej grupy spółek. Każda spółka należąca do grupy pełni funkcję administratora danych. Ich nazwy oraz odnośne informacje można znaleźć klikając to łącze: Nazwy spółek Kelly Services, Inc. oraz odnośne informacje (dalej zbiorczo: „Kelly Services” lub „Kelly”). Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności piszemy „Kelly Services”, „Kelly” lub „my” w stosownej formie gramatycznej, odnosimy się do odpowiedniej spółki w ramach naszej grupy spółek, która będzie odpowiadać za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Poinformujemy Cię, który podmiot będzie administratorem Twoich danych osobowych.

  Kelly Services, Inc. jest administratorem odpowiedzialnym za zarządzanie zapytaniami ogólnymi i zgłoszeniami opartymi na przypuszczeniach. W przypadku wymienionych powyżej spółek wchodzących w skład grupy, zlokalizowanych poza Europą istnieje możliwość nawiązania z nimi kontaktu za pośrednictwem ich przedstawicielstw: Kelly Services (Nederland) B.V., Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp, Netherlands. 

  W przypadku wprowadzenia do niniejszego oświadczenia istotnych zmian (dotyczących gromadzonych przez nas informacji, sposobu lub powodu ich wykorzystywania) uwzględnimy je w sekcji Historia zmian, znajdującej się na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, a także, w rozsądnym terminie, po wprowadzaniu takich zmian, a przed ich wejściem w życie, dostarczymy wyraźnie oznaczone łącze do tych zmian. 

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem ds. ochrony danych pod adresem:

  E-mailprivacy@kellyservices.com

  Poczta: W Stanach Zjednoczonych z Kelly Services, Inc. można skontaktować się pod adresem 999 W. Big Beaver Road Troy, MI 48084.

  Na terenie Europy z Kelly Services, Inc. można skontaktować się za pośrednictwem jej podmiotu zależnego Kelly Services Management Sàrl at Av. Edouard-Dubois 20, CH-2002Neuchâtel, Switzerland.

  Informacje kontaktowe dla poszczególnych krajów można znaleźć pod poniższym linkiem: Nazwy spółek Kelly Services, Inc. oraz odnośne informacje.

  Gromadzone przez nas informacje

  Firma Kelly gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe w celu świadczenia usług rekrutacji, zatrudnienia, outsourcingu oraz konsultingu. Gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, które korzystają z naszych witryn internetowych, ubiegają się o zatrudnienie lub współpracują z nami, lub zamieszczają ogłoszenia za pośrednictwem naszych usług rekrutacyjnych, pracowników, a także tych osób, które są przedstawicielami naszych klientów (w tym potencjalnych klientów). Firma Kelly nie kieruje w sposób zamierzony swoich usług do osób poniżej 16. roku życia, nie pozyskuje od nich informacji, nie sprzedaje ich ani nie udostępnia.

  Większość tych danych udostępniana jest przez Ciebie bezpośrednio, w momencie kontaktu z nami, składania aplikacji, uczestnictwa w spotkaniach rekrutacyjnych, podczas rozmów telefonicznych bądź, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych usług lub podczas outsourcingu lub w trakcie trwania stosunku pracy.

  Gromadzimy również dane o osobach, które są zatrudnione lub zostały zaangażowane przez naszych klientów w związku ze świadczonymi przez nas usługami outsourcingowymi i konsultingowymi dla tych klientów.  Informacje te uzyskiwane są zazwyczaj w wyniku naszych kontaktów z klientami, dostawcami oraz usługodawcami.

  Podczas korzystania z witryn internetowych lub aplikacji należących do firmy Kelly, gromadzimy dane dotyczące sposobu korzystania z tych usług, na przykład za pośrednictwem plików cookies zapisywanych na urządzeniu użytkownika.

  Poniżej przedstawiamy dalsze szczegóły dotyczące rodzajów danych osobowych, które gromadzimy (i zgromadziliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy), przechowujemy i wykorzystujemy oraz powodów, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

  Więcej informacji

  Jakie dane osobowe gromadzimy

  Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Informacje, które nam przekazujesz w trakcie procedury rejestracyjnej oraz w ramach interakcji, gdy ubiegasz się o zatrudnienie w naszej firmie lub angażujesz nas do świadczenia usług z zakresu rekrutacji lub pośrednictwa pracy, niezależnie od tego, czy są one świadczone online, osobiście, czy telefonicznie, w tym: 

  • Dane identyfikujące: Imię, nazwisko i informacje kontaktowe – w tym również: adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia oraz inne tego typu dane.
  • Informacje dotyczące edukacji, historii zatrudnienia i kwalifikacji – w tym informacje o historii wykształcenia, historii zatrudnienia, dotyczące umiejętności i doświadczenia zawodowego, referencji lub licencji zawodowych, członkostwa w organizacjach branżowych, zainteresowań zawodowych, preferencji, kwalifikacji, informacji zawartych w referencjach oraz innych informacji zawartych w życiorysie lub Curriculum Vitae (CV).
  • Dane finansowe – w tym dane związane z Twoim kontem bankowym, statusem podatkowym, świadczeniami lub dokumentacją płacową.
  • Cechy sklasyfikowane jako chronione – obejmujące obywatelstwo i status zezwolenia na pracę oraz treść wszelkich innych dokumentów tożsamości dostarczonych firmie Kelly w celach aplikacyjnych lub w celu zatrudnienia.
  • Wrażliwe dane osobowe – w tym numer identyfikacyjny pracownika, numer ubezpieczenia społecznego i treść prawa jazdy, paszportu lub stanowego dowodu tożsamości.
  • Związane z pracą dane z mediów społecznościowych – w tym informacje zebrane z publicznie opublikowanych profili utworzonych przez Ciebie na platformach mediów społecznościowych związanych z zatrudnieniem oraz w serwisach ogłoszeniowych (takich jak LinkedIn, Monster czy Indeed).
  • Dane dotyczące wyników i zatrudnienia – obejmujące informacje zawarte w aktach osobowych pracownika firmy Kelly, przeglądy wyników, oceny i działania dyscyplinarne. Dodatkowe informacje dotyczące prywatności pracowników wewnętrznych można znaleźć w odpowiednich politykach wewnętrznych. 

  Tego rodzaju dane osobowe wykorzystujemy do:

  • tworzenia, zarządzania i administrowania relacjami z nami;
  • oceny zdolności danej osoby do zatrudnienia oraz zatrudniania pracowników;
  • dobierania kandydatów do potencjalnych stanowisk;
  • oferowania kandydatom stażów u naszych klientów;
  • przekierowywania osób w celu uzyskania przez nie zatrudnienia u jednego z naszych klientów;
  • świadczenia ogólnych usług w zakresie poszukiwania pracy;
  • wywiązywania się z naszych obowiązków, jako pracodawcy w związku z zawartymi umowami o pracę, a także pozostałych obowiązków, które nas dotyczą na mocy obowiązujących przepisów prawa pracy;
  • zarządzania stosunkiem pracy z daną osobą, w tym zarządzania zasobami ludzkimi (na przykład: rozwojem kariery, szkoleniami, zarządzanie talentami, zarządzanie wynikami, ocenami oraz zarządzanie kwestiami dyscyplinarnymi oraz skargami);
  • wykrywania lub zapobiegania wszelkim niewłaściwym zachowaniom lub naruszeniom naszych zasad, w tym ochrony własności intelektualnej, informacji poufnych i zasobów;
  • nawiązywania kontaktu w sytuacjach wyjątkowych;
  • zapewnienia, że nasze (lub którejkolwiek ze spółek należących do naszej grupy) systemy są wykorzystywane przede wszystkim do celów biznesowych, mają wystarczającą pojemność dla potrzeb prowadzenia działalności i są chronione przed cyberzagrożeniami takimi, jak złośliwe oprogramowanie;
  • wywiązywanie się z naszych zobowiązań wobec danej osoby w związku z zawartą z nią umową w przypadku, gdy występujemy jako pracodawca, agencja zatrudnienia, rekruterzy, wynajmujący lub agencja outsourcingu bądź konsultingowa;
  • kontaktowania się z osobami fizycznymi listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych oraz internetowych platform komunikacyjnych w kwestiach dotyczących naszej firmy lub ofert pracy, które odpowiadają określonym preferencjom, kwalifikacjom i/lub profilowi danej osoby; ten rodzaj komunikacji będzie pochodził wyłącznie bezpośrednio od firmy Kelly Services (lub przedstawicieli działających na rzecz firmy Kelly); osoba może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości; aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższym punktem Twoje prawa i możliwości wyboru);
  • celów związanych z jakimikolwiek potencjalnymi i/lub rzeczywistymi sporami lub dochodzeniami dotyczącymi nas, dowolnej spółki należącej do grupy lub członków jej wyższego kierownictwa; oraz
  • personalizacji i dostarczania osobom fizycznym treści dotyczących naszych usług; jeśli na przykład osoby fizyczne dzielą się z nami swoimi danymi geolokalizacyjnymi, umożliwia im to poszukiwanie pracy lub tworzenie powiadomień o pracy na danym obszarze geograficznym;
  • na potrzeby niektórych stanowisk w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Puerto Rico w celu dostarczenia automatycznych informacji zwrotnych na temat stanowisk, w przypadku których użytkownik może się kwalifikować lub nie spełniać wymagań dotyczących pracy określanych na podstawie lat doświadczenia, certyfikatów i innych kryteriów;
  • niezbędne do podpisania lub wykonania umowy (zatrudnienia);
  • niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w zakresie ustalania uprawnień do zatrudnienia, zapewnienia świadczeń i wypłaty wynagrodzeń;
  • niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów jako pracodawcy do identyfikowania i dostarczania ofert pracy kandydatom i pracownikom, określania przydatności do pracy, komunikowania się z osobami fizycznymi w zakresie potencjalnych ofert pracy, tworzenia i przechowywania dokumentacji kandydatów i pracowników, działania na rzecz integracyjnego środowiska pracy, zarządzania relacjami z osobą jako kandydatem lub pracownikiem oraz zapobiegania oszustwom;
  • niezbędne do ochrony żywotnych interesów w razie nagłego wypadku.

  Informacje, które otrzymujemy od naszych klientów i innych podmiotów zewnętrznych na temat ich pracowników, a także innego personelu, który jest nam niezbędny do świadczenia usług z zakresu doradztwa dotyczącego personelu i outsourcingu, w tym: 

  • Dane identyfikujące: Imię, nazwisko i informacje kontaktowe – w tym również: adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia oraz inne tego typu dane.
  • Informacje dotyczące edukacji, historii zatrudnienia i kwalifikacji – w tym informacje o historii wykształcenia, historii zatrudnienia, dotyczące umiejętności i doświadczenia zawodowego, referencji lub licencji zawodowych, członkostwa w organizacjach branżowych, zainteresowań zawodowych, preferencji, kwalifikacji, informacji zawartych w referencjach oraz innych informacji zawartych w życiorysie lub Curriculum Vitae (CV). 
  • Dane finansowe – w tym dane związane z Twoim kontem bankowym, statusem podatkowym lub dokumentacją płacową.
  • Cechy sklasyfikowane jako chronione – obejmujące obywatelstwo i status zezwolenia na pracę oraz treść wszelkich innych dokumentów tożsamości dostarczonych firmie Kelly w celach aplikacyjnych lub w celu zatrudnienia.
  • Wrażliwe dane osobowe – w tym numer identyfikacyjny pracownika, numer ubezpieczenia społecznego i treść prawa jazdy, paszportu lub stanowego dowodu tożsamości. 
  • Dane dotyczące wyników i zatrudnienia – obejmujące informacje zawarte w aktach osobowych pracownika firmy Kelly, przeglądy wyników, oceny i działania dyscyplinarne.

  Tego rodzaju dane osobowe wykorzystujemy do:

  • doradztwa z zakresu obsadzania personelem, outsourcingu oraz zarządzania dostawcami;
  • celów administracyjnych i operacyjnych związanych z personelem (na przykład w odniesieniu do nieobecności, wynagrodzeń, świadczeń, odszkodowań, zarządzania zasobami, podróży służbowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zapewniania dostępu do naszych systemów i zasobów, zarządzania uprawnieniami, zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów i zasobów, prognoz dotyczących zarządzania oraz planowania zmian w strukturze naszej grupy); 
  • zarządzania stosunkami zatrudnienia lub outsourcingu, co obejmuje udzielanie odpowiedzi na zapytania, świadczenie usług w zakresie zasobów ludzkich, przetwarzanie i administrowanie wypłatami oraz listą płac, administrowanie świadczeniami, doradztwo, szkolenia lub działania dyscyplinarne, przestrzeganie zasad BHP i polityk wewnętrznych, zarządzanie spółkami kapitałowymi, monitorowanie kariery i wyników oraz zarządzanie umowami o pracę 
  • zapewniania, ulepszania lub rozwijania usług, które świadczymy naszym klientom, dostawcom bądź usługodawcom lub realizowania niezbędnych działań biznesowych. Dotyczy to dokonywania analiz danych oraz prowadzenia badań w celu oszacowania liczby kandydatów, pracowników oraz wykonawców powiązanych z usługami z zakresu obsadzania personelem i outsourcingu. Powyższe obejmuje również analizę trendów dotyczących zatrudnienia oraz możliwości zatrudnienia, ocenę trendów w zakresie wymaganych umiejętności i doświadczenia, zbieranie informacji, wdrażanie oraz możliwości biznesowe w zakresie marketingu, analizę dystrybucji pracowników, planowanie sukcesji oraz działania organizacyjne na poziomie spółki. Powyższe działania są niezbędne do prowadzenia rekrutacji, dopasowywania i przedstawienia potencjalnych możliwości zatrudnienia osobom uczestniczącym w naszych programach z zakresu obsadzania personelem oraz outsourcingu; 
  • wykrywania lub zapobiegania wszelkim niewłaściwym zachowaniom lub naruszeniom naszych zasad, w tym ochrony własności intelektualnej, informacji poufnych i zasobów; 
  • gwarantowania, że nasze (lub którejkolwiek ze spółek należących do naszej grupy) systemy są wykorzystywane przede wszystkim do celów biznesowych, mają wystarczającą pojemność dla potrzeb prowadzenia działalności, są chronione przed cyberzagrożeniami takimi, jak złośliwe oprogramowanie; oraz 

  celów związanych z jakimikolwiek potencjalnymi i/lub rzeczywistymi sporami lub dochodzeniami dotyczącymi nas, dowolnej spółki należącej do grupy lub członków jej wyższego kierownictwa.

  niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów jako dostawcy usług w zakresie pozyskiwania personelu, outsourcingu i doradztwa do identyfikowania i dostarczania ofert pracy kandydatom i pracownikom, określania przydatności do pracy, komunikowania się z osobami fizycznymi w zakresie potencjalnych ofert pracy, tworzenia i przechowywania dokumentacji kandydatów i pracowników, promowania integracyjnego środowiska pracy, zarządzania relacjami z osobą jako kandydatem lub pracownikiem oraz zapobiegania oszustwom.

  Wrażliwe dane osobowe i informacje biometryczne: Gromadzone na Twój temat informacje należące do “szczególnych kategorii danych osobowych”, w tym: 

  • Dane przesiewowe – obejmujące swoim zakresem nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków oraz przeszłość kryminalną.
  • Dane finansowe oraz dotyczące świadczeń – w tym Twój numer PESEL lub NIP, numer ubezpieczenia społecznego, dane finansowe lub informacje o koncie bankowym, informacje dotyczące podatków, dane kontaktowe osób najbliższych lub informacje umożliwiające kontakt w nagłych wypadkach, dane dotyczące wyboru świadczeń, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, informacje dotyczące planowanego przejścia na emeryturę, informacje dotyczące niepełnosprawności oraz zdrowotne, a także informacje na temat zdrowia, w tym informacje dotyczące roszczeń związanych z pracą (np. Roszczenie pracownicze dotyczące odszkodowań).
  • Informacje dotyczące przerw w świadczeniu pracy – w tym przerwy z przyczyn zdrowotnych lub z powodów rodzinnych.
  • Informacje na temat stanu Twojego zdrowia fizycznego lub psychicznego, choroby lub stopnia niepełnosprawności.
  • Dodatkowe informacje demograficzne – w tym płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, status kombatanta, poglądy lub aktywność ideologiczna bądź przynależność do związków zawodowych.
  • Dane biometryczne – w tym identyfikacja za pomocą odcisków palców.

  Tego typu dane osobowe są przez nas wykorzystywane w następujący sposób: 

  • W przypadku niektórych systemów prawnych jesteśmy zobowiązani do przetwarzania tego typu danych osobowych w celu zapewnienia zgodności ze statutami, przepisami i regulacjami dotyczącymi równości szans w zakresie zatrudnienia lub w celu zapewnienia firmie Kelly Services wsparcia w zakresie gromadzenia danych na potrzeby praktyk w obrębie równości szans oraz sprawozdawczości; możemy również poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych informacji. Dostarczanie tego typu informacji będzie dobrowolne, o ile nie będzie to wymagane przepisami prawa oraz, gdy zaniechanie ich dostarczenia nie utrudni procedury Twojego zatrudnienia ani nie ograniczy możliwości realizacji projektu.
  • Dane przesiewowe gromadzimy i wykorzystujemy, jeżeli jest to zgodne z podstawą prawną i wyłącznie, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.
  • Dane finansowe oraz dotyczące świadczeń gromadzimy i wykorzystujemy w celu realizacji Twoich wypłat, realizacji świadczeń zdrowotnych i emerytalnych związanych z zatrudnieniem oraz innych świadczeń z nim związanych.
  • Dane biometryczne gromadzimy i wykorzystujemy w celu ograniczania dostępu do określonych, chronionych lokalizacji.
  • Informacje dotyczące przerw w świadczeniu pracy wykorzystujemy w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa dotyczącymi zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej oraz pozostałymi regulacjami, a także w celu rejestrowania i udzielania urlopów chorobowych i macierzyńskich.
  • Informacje na temat stanu Twojego zdrowia fizycznego lub psychicznego wykorzystujemy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia oraz oceny dopasowania do określonego stanowiska z uwzględnieniem zasad poufności, a także pod kątem dostosowania miejsca pracy do Twoich potrzeb oraz do monitorowania i zarządzania nieobecnościami w pracy z powodu choroby oraz zarządzania świadczeniami.
  • niezbędne do podpisania lub wykonania umowy (zatrudnienia);
  • niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w zakresie ustalania uprawnień do zatrudnienia, zapewnienia świadczeń i wypłaty wynagrodzeń;
  • niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów jako pracodawcy do identyfikowania i dostarczania ofert pracy kandydatom i pracownikom, określania przydatności do pracy, komunikowania się z osobami fizycznymi w zakresie potencjalnych ofert pracy, tworzenia i przechowywania dokumentacji kandydatów i pracowników, działania na rzecz integracyjnego środowiska pracy, zarządzania relacjami z osobą jako kandydatem lub pracownikiem oraz zapobiegania oszustwom;

  Dane identyfikujące: Informacje, które gromadzimy od osób reprezentujących organizacje, w tym:

  • dane kontaktowe osób pracujących dla naszych klientów, usługodawców i dostawców.
  • dane kontaktowe osób, które uczestniczą w sponsorowanych przez nas wydarzeniach, konferencjach i seminariach internetowych.
  • inne informacje osobiste dotyczące takich osób.

   

  Wykorzystujemy te dane do:

  • świadczenia usług z zakresu obsadzania personelem, doradztwa, outsourcingu i zarządzania dostawcami; 
  • rozwijania i utrzymywania z naszymi klientami, dostawcami oraz usługodawcami relacji na poziomie pracowniczym i outsourcingowym. Informacje te, w tym również informacje dotyczące wydarzeń oraz wiadomości marketingowe, przekazujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, w wiadomościach tekstowych, listownie oraz z wykorzystaniem internetowych platform komunikacyjnych. Powiadomienia te będą zawierały instrukcje dotyczące możliwości i sposobu zrezygnowania z otrzymywania podobnych e-maili lub informacji pochodzących z serwisu; oraz 

  będą miały wpływ na doskonalenie naszych usług, a także będą przyczyniać się do opracowywania nowych usług w oparciu o preferencje i zachowania tych osób. 

  • niezbędne do wykonania umowy zawartej z organizacją;
  • niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów jako dostawcy usług w zakresie pozyskiwania personelu, outsourcingu i sourcingu w celu świadczenia usług na rzecz naszych klientów i potencjalnych klientów, identyfikacji potencjalnych klientów oraz prowadzenia działań marketingowych promujących naszą działalność.

  Informacje o aktywności w sieciach komputerowych: Informacje, które gromadzimy za pośrednictwem naszej witryny internetowej, obejmują: 

  • Dane z witryny – gromadzimy informacje dotyczące ID użytkownika, dane logowania, hasła i/lub PIN-y.
  • Dane dotyczące lokalizacji – gromadzimy dane dotyczące lokalizacji użytkownika, takie jak dane Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) (np. GPS), dane identyfikujące pobliskie wieże telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe sieci Wi-Fi.
  • Dane dotyczące użytkowania sprzętu informatycznego – zbieramy informacje na temat korzystania przez użytkownika z naszego sprzętu informatycznego, co obejmuje monitorowanie zgodności z obowiązującymi zasadami.
  • Pliki cookies oraz podobne dane – Jak opisano w ujętej poniżej, naszej Polityce plików cookies, wykorzystujemy pliki cookies, sygnalizatory nawigacyjne sieci Web oraz inne, podobne technologie do uzyskiwania informacji na temat oraz personalizowania metod korzystania z witryn firmy Kelly. 

  Wykorzystujemy te dane do:

  • identyfikowania problemów z witryną internetową lub aplikacją oraz doświadczeń użytkownika dotyczących witryny internetowej bądź aplikacji;
  • zarządzania i administrowania naszymi systemami informatycznymi i urządzeniami; oraz
  • monitorowania sposobu korzystania z naszej witryny internetowej (w tym lokalizacji, z których uzyskiwany jest do niej dostęp, urządzeń dostępowych, uzyskiwania informacji dotyczących szczytowego natężenia ruchu w witrynie oraz analizy, które z funkcji są najczęściej i najrzadziej wykorzystywane); 
  • monitorowania zagrożeń dla naszego systemu informatycznego, identyfikowania i usuwania problemów technicznych oraz identyfikowania i zwalczania zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa.

  Zamiast wprowadzania swoich informacji osobistych, niektóre funkcje naszej witryny mogą umożliwiać korzystanie z narzędzi uwierzytelniających podmiotów zewnętrznych, takich jak Facebook, Twitter i Google, w celu uzupełnienia określonych pól formularzy. Uwierzytelnienie za pośrednictwem wybranej opcji mediów społecznościowych jest równoznaczne z udzieleniem nam pozwolenia na gromadzenie Twoich danych osobistych, a także innych informacji udostępnianych za pośrednictwem tego typu narzędzi. Informacje te mogą zostać włączone do Twojego profilu. Zachęcamy również do zapoznania się z polityką prywatności dostawcy narzędzia oraz wszelkimi warunkami i zasadami korzystania.

  Wszystkie nasze systemy informatyczne podlegają kontroli i mogą być monitorowane, choć nie robimy tego rutynowo. Staramy się szanować uzasadnione oczekiwania poszczególnych użytkowników dotyczące prywatności korzystania z naszych systemów i urządzeń informatycznych.

  • niezbędne do realizowania umowy;
  • niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
  • niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych oraz podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony systemów i danych;

  Informacje, dotyczące kontaktu z nami czy to osobistego, czy za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub poczty elektronicznej, telefonicznego oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych mediów, w tym:

  • Twoje dane kontaktowe (które mogą obejmować Twój adres e-mail lub dane kont w mediach społecznościowych, w zależności od metody nawiązania z nami kontaktu)
  • informacje szczegółowe dotyczące kontaktu z nami (w tym data wysłania, data otrzymania oraz miejsce, z którego wiadomość została wysłana (np. nasza witryna internetowa, poczta, telefon, poczta elektroniczna lub media społecznościowe))
  • informacje szczegółowe dotyczące naszych wiadomości przesyłanych do użytkownika (co dotyczy także informacji, które użytkownik może zamieszczać w należących do nas platformach społecznościowych)

  Wykorzystujemy te dane do:

  • odpowiadania na wszelkie pytania i wątpliwości;
  • monitorowania komunikacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oraz do celów szkoleniowych;
  • rozwijania nowych usług w oparciu o dostarczane przez Ciebie informacje;
  • ulepszania naszych usług w oparciu o uzyskane od Ciebie informacje i opinie, a także informacje oraz opinie uzyskane od innych osób; 
  • personalizowania naszych usług w ramach uwzględniania dostarczanych przez Ciebie informacji i opinii; oraz
  • ich ujawniania w odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, których jesteśmy prawnie zobowiązani udzielić organom ścigania lub organom regulacyjnym, innym organom lub agencjom, lub w ramach obrony przed roszczeniami prawnymi.

  Informacje osobowe możemy wykorzystać do umożliwienia Ci uczestnictwa, w czasie rzeczywistym, w aktywnych wątkach na kanałach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się na takie uczestnictwo, w przypadku tego typu witryn, wraz z zamieszczonym przez Ciebie postem może zostać wyświetlona również Twoja publiczna nazwa użytkownika, włączając w to, lecz nie ograniczając się do komentarzy, obrazów i materiałów wideo. Możemy zapewnić Ci dostęp do funkcji oferowanych przez podmioty zewnętrzne, które umożliwią Ci publikowanie treści na Twoich kontach w mediach społecznościowych. Wszelkie informacje, które użytkownik udostępnia w ramach korzystania z tej funkcji podlegają odnośnej polityce prywatności podmiotu zewnętrznego, a nie niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności.

  • niezbędne do realizowania umowy;
  • niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (przepisy prawa pracy);
  • niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jako pracodawcy na potrzeby komunikowania się z Tobą.

  Informacje uzyskiwane z weryfikacji: Informacje uzyskiwane od podmiotów zewnętrznych, naszych klientów i innych spółek Kelly, które obejmują:

  • Biura informacji gospodarczej
  • Firmy zajmujące się sprawdzaniem przeszłości
  • Firmy weryfikujące tożsamość
  • Pozostałe podmioty wchodzące w skład naszej grupy

  Wykorzystujemy te dane do:

  • zagwarantowania, że dana osoba jest prawdziwa oraz do zweryfikowania dostarczonych informacji w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi i inną działalnością przestępczą;
  • świadczenia, zarządzania i zapewniania naszych usług określonym osobom i naszym klientom;
  • zarządzania i administrowania naszymi systemami informatycznymi;
  • personalizacji świadczonych przez nas usług poprzez uzupełnienie informacji na temat Twoich zachowań i preferencji;
  • przeprowadzania analiz statystycznych i badań dotyczących osób korzystających z naszych usług, abyśmy mogli lepiej zrozumieć naszych użytkowników, a także opracowywać oraz udoskonalać nasze usługi w celu zaspokojenia potrzeb i preferencji naszych użytkowników i klientów; oraz
  • łączenia tych informacji z innymi, wymienionymi powyżej danymi w celu tworzenia całościowych profili naszych klientów, co pozwala nam zwiększyć poziom spersonalizowania naszych usług oraz dopasowanie ich do preferencji i zwyczajów każdego klienta.
  • niezbędne do podpisania lub wykonania umowy (zatrudnienia);
  • niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy;
  • niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów jako pracodawcy w celu określenia przydatności do zatrudnienia, zapobiegania oszustwom i zarządzania bezpiecznym dostępem do systemów informatycznych.

  Informacje, które gromadzimy przypadkowo z innych źródeł bądź źródeł publicznych, obejmujące:

  • informacje dostępne w mediach;
  • informacje prezentowane na naszych portalach społecznościowych lub większych platformach mediów społecznościowych, w tym na Facebooku, Twitterze i LinkedIn;
  • informacje gromadzone przez systemy bezpieczeństwa

  Wykorzystujemy te dane do:

  • utrzymania świadomości rynkowej;
  • budowania i dbania o obecność w mediach społecznościowych i do kreowania marki; oraz
  • zapewnia bezpieczeństwa na terenie naszej firmy.

  niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów jako pracodawcy w celu działania na rzecz naszych celów biznesowych, promowania naszej marki oraz ochrony bezpieczeństwa i dobra naszych pracowników.

  Informacje, które zbieramy z publicznie dostępnych profili w mediach społecznościowych i stron internetowych związanych z zatrudnieniem, w tym:

  • imię i nazwisko, wykształcenie, stanowisko, dane na temat zatrudnienia;
  • wnioski: w tym wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych, takich jak umiejętności lub doświadczenie związane z pracą.

  Wykorzystujemy te dane do:

  • oceny predyspozycji danej osoby do zatrudnienia oraz na potrzeby zatrudniania pracowników;
  • dobierania kandydatów do potencjalnych stanowisk;
  • oferowania kandydatom stażów u naszych klientów;
  • przekierowywania osób w celu uzyskania przez nie zatrudnienia u jednego z naszych klientów;
  • kontaktowania się z osobami fizycznymi listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych oraz internetowych platform komunikacyjnych w kwestiach dotyczących naszej firmy lub ofert pracy, które odpowiadają określonym preferencjom, kwalifikacjom i/lub profilowi danej osoby; ten rodzaj komunikacji będzie pochodził wyłącznie bezpośrednio od firmy Kelly Services (lub przedstawicieli działających na rzecz firmy Kelly); osoba może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości; aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższym punktem Twoje prawa i możliwości wyboru.
  • niezbędne do podpisania lub wykonania umowy (zatrudnienia);
  • niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy;
  • niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów jako pracodawcy w celu identyfikowania i dostarczania ofert pracy kandydatom i pracownikom, określania przydatności do pracy oraz komunikacji z osobami w sprawie potencjalnych ofert pracy.

   

  Dlaczego wykorzystujemy Twoje informacje

  Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe:

  • jeżeli wyraziłeś zgodę na odnośne działania dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których zostałeś przez nas poinformowany. W takim przypadku, zawsze masz prawo do wycofania swojej zgody; 
  • jeżeli jest to konieczne do realizacji i przestrzegania postanowień umowy o pracę lub innej stosownej umowy dotyczącej współpracy z nami lub w celu podjęcia niezbędnych kroków przed zawarciem z Tobą takiej bądź innej umowy;
  • jeśli będziemy musieli przystąpić do przetwarzania danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub regulacyjnych (na przykład wywiązania się z obowiązków wynikających z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony socjalnej i prawa podatkowego, w tym między innymi wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z prawa dotyczącego równości lub w związku z ustawowymi prawami dotyczącymi chorób lub prawami dotyczącymi urlopów rodzicielskich);
  • w nadzwyczajnych przypadkach, gdy jest to w Twoim żywotnym interesie lub interesie innej osoby (np. w celu uniknięcia poważnego ryzyka wyrządzenia szkody Tobie lub innym osobom); lub
  • jeżeli jest to niezbędne w związku z naszym uzasadnionym interesem (lub interesem podmiotów zewnętrznych), pod warunkiem że nasze uzasadnione interesy nie są nadrzędne względem interesów lub praw, które wymagają ochrony danych osobowych.

  Szczególne kategorie danych osobowych będziemy wykorzystywać:

  • jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę. W takim przypadku, zawsze masz prawo do wycofania swojej zgody; 
  • jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani w związku realizacją naszych zobowiązań prawnych (na przykład w kontekście prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej lub układu zbiorowego pracy), na przykład realizując nasze zobowiązania wynikające z prawodawstwa dotyczącego równości lub w związku z ustawowymi prawami odnoszącymi się do chorób lub urlopów wychowawczych;
  • jeśli jest to niezbędne do ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub obrony;
  • jeżeli jest to konieczne do celów profilaktyki lub w zakresie medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy, diagnostyki medycznej lub świadczenia opieki zdrowotnej (na przykład: przekazanie do rozpatrzenia kwestii dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawozdań);
  • jeżeli jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny, na przykład w celu monitorowania równości szans;
  • w nadzwyczajnych przypadkach, gdy jest to w Twoim żywotnym interesie lub interesie innej osoby (np. wyeliminowanie poważnego ryzyka wyrządzenia szkody Tobie lub innym osobom) oraz, jeżeli nie jesteś zdolny do wyrażenia swojej zgody; lub
  • jeżeli podałeś już istotne dane osobowe do wiadomości publicznej.

  Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że w sposób zasadny uznamy, iż musimy wykorzystać je w innym celu oraz, że cel ten jest zgodny z celem pierwotnym. Jeżeli będziemy zmuszeni wykorzystać Twoje dane osobowe do celów innych, niż te wspomniane powyżej, poinformujemy Cię o tym fakcie, przedstawiając także podstawę prawną, która nam na to zezwala.

  Uzasadnione interesy

  Jak wspomniano powyżej możemy, niekiedy, wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów (lub interesów podmiotów zewnętrznych). Dotyczy to również przypadków, w których wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne, aby:

  • zapewnić skuteczne administrowanie i zarządzanie Twoim zatrudnieniem bądź zaangażowaniem, świadczeniami, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz ciągłością prowadzonej działalności;
  • zapewnić ochronę naszych zasobów, ich poufność oraz zagwarantować, że nie są one wykorzystywane do niewłaściwych lub niezgodnych z przepisami prawa celów;
  • zapobiegać, wykrywać lub prowadzić dochodzenia w sprawie nieuprawnionego wykorzystania naszych systemów oraz zapewnić zgodność z przepisami prawa oraz naszą polityką;
  • w nagłych przypadkach zapewnić możliwość skontaktowania się z Tobą lub Twoją rodziną;
  • zweryfikować czy, zgodnie z prawem, jesteś uprawniony do podjęcia pracy, zarządzania wydajnością, do podejmowania działań dyscyplinarnych oraz uczestnictwa w procesach związanych z awansami;
  • zarządzać wymogami z zakresu szkoleń i rozwoju; 
  • utrzymać odpowiedni poziom rozwoju i doskonalenia produktów, a także skutecznego marketingu poprzez analitykę i profilowanie na potrzeby wywiadu gospodarczego;
  • rozwiązywać spory, zajmować się wypadkami oraz korzystać z fachowych porad prawnych bądź innych fachowych porad;
  • zapewnić zgodność z przepisami prawa i regulacjami innego kraju;
  • zapobiegać oszustwom i przestępstwom finansowym; oraz
  • zapewnić bezpieczeństwo sieci i informacji.

  W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszych uzasadnionych interesów w odniesieniu do danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ds. ochrony danych.

  Niedostarczenie wymaganych informacji

  W przypadku, gdy zwracamy się do Ciebie o udostępnienie informacji do celów zatrudnienia lub zaangażowania bądź w celu przydzielenia stanowiska lub dopasowania oferty pracy, jeśli nie udostępnisz nam informacji, które zostały przez nas zdefiniowane, jako informacje wymagane, możemy nie być w stanie udzielić Ci odpowiedniej pomocy w związku ze złożonym przez Ciebie podaniem o pracę, przydzielenie stanowiska lub dopasowaniem oferty pracy, która leży po stronie Kelly Services.

  Przechowywanie Twoich informacji

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to wymagane w związku z zawartą z Tobą umową, w celu zagwarantowania świadczenia Ci niezbędnych usług, w uzasadnionych celach biznesowych lub w innych wymagany celach, takich jak zachowanie zgodności z prawem, przepisami lub postanowieniami innych organów prawnych, lub tak długo, jak jest to dozwolone w obrębie pozostałych celów prawnych, takich jak audyty, zapewnianie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom bądź zabezpieczanie oraz ochrona praw firmy Kelly. 

  Dodatkowo dane kandydatów i osób, których praca została zakończona, będą przechowywane w puli talentów firmy Kelly, aby w razie potrzeby móc skontaktować się z tymi osobami w sprawie innych ofert pracy. Dane kandydatów w europejskich pulach talentów będą przechowywanie nie dłużej niż trzy lata. Dane osób spoza Europy będą przechowywane zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż dziesięć lat. W stosownych przypadkach firma Kelly usunie Twoje dane z puli talentów po złożeniu zatwierdzonego wniosku.

  Więcej informacji

  Z powodu spoczywających na nas różnych zobowiązań dotyczących przechowywania danych, okresy ich przechowywania mogą się różnić. Na przykład, zachowamy kopię Twoich danych kontaktowych, jeśli sprzeciwisz się lub zrezygnujesz z otrzymywania od nas bezpośrednich komunikatów marketingowych. Umieścimy Twoje dane na naszej liście wykluczeń, aby zagwarantować, że nie otrzymasz od nas już żadnych informacji marketingowych. Ponadto, nie wykasujemy Twoich danych osobowych, jeśli będą one miały znaczenie dla jakiegokolwiek dochodzenia lub sporu. Dane te będą przechowywane do czasu pełnego rozwiązania wspomnianych powyżej kwestii.

  W celu określenia okresów przechowywania danych stosujemy następujące kryteria:

  • jak długo dane te będą potrzebne do celów związanych z obsadzaniem personelem i usługami outsourcingowymi oraz prowadzeniem naszej działalności;
  • istnienie zobowiązań umownych bądź prawnych, które nakładają na nas obowiązek przechowywania tych danych przez określony czas;
  • uwzględnienie wszelkich przepisów prawa, statutów lub rozporządzeń odnoszących się do określonego okresu przechowywania danych;
  • zgoda dotycząca dłuższego okresu przechowywania danych, której dana osoba udzieliła;
  • czy dane te uznawane są za poufne, w którym to przypadku zastosowanie będzie miał krótszy okres przechowywania; oraz
  • oczekiwania dotyczące kwestii przechowywania danych w momencie ich dostarczania.

  We wszystkich przypadkach nadal będziemy chronić Twoje dane osobowe zgodnie z warunkami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Będziemy również rutynowo odświeżać posiadane przez nas informacje, aby zagwarantować ich aktualność.

  Komu Twoje informacje mogą być przekazywane

  Kelly Services nakłada na swoich pracowników, przedstawicieli oraz dostawców obowiązek należytej dbałości o zaufanie, którym nas obdarzasz poprzez przekazanie nam swoich danych osobowych.

  W przypadku osób fizycznych, firma Kelly udostępnia dane niezbędne do świadczenia usług z zakresu obsadzania personelem oraz outsourcingu innym podmiotom Kelly Services, klientom, dostawcom lub usługodawcom, którzy mogą zostać zaangażowani w procedurę zarządzania procesami wymaganymi w ramach świadczenia tych usług.

  Jakiekolwiek zaangażowanie klienta, dostawcy lub usługodawcy będzie regulowane odpowiednimi wymogami umownymi zabraniającymi wykorzystywania Twoich danych do celów innych niż te, które zostały wyraźnie określone przez firmę Kelly, oraz wymagającymi zapewnienia odpowiednich administracyjnych i technicznych mechanizmów bezpieczeństwa w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu, ujawnianiu lub uzyskiwaniu dostępu do Twoich danych.

  Więcej informacji

  W celu zagwarantowania świadczenia wymaganych przez Ciebie usług z zakresu obsadzania personelem oraz outsourcingu lub w celu zapewnienia naszych usług z zakresu obsadzania personelem, outsourcingu oraz usług doradczych, będziemy udostępniać Twoje dane osobowe: 

  • naszym klientom lub dostawcom w zakresie potencjalnych stanowisk pracy, zatrudnienia lub możliwości outsourcingu;
  • naszym klientom lub dostawcom, którzy poszukują pracowników odpowiadających Twoim kwalifikacjom i profilowi; oraz
  • firmie, do której zostałeś przydzielony w ramach zatrudnienia, w celu dostosowania do procedur związanych z ubieganiem się o stanowisko oraz zatrudnieniem obowiązujących w tej firmie. 
  • dostawcom usług zarządzania, którzy administrują i zarządzają programami zatrudnienia tymczasowego dla naszych klientów. 
  • dostawcom usług, którzy świadczą w naszym imieniu usługi administracyjne w zakresie działań zewnętrznych, co dotyczy między innymi systemów śledzenia kandydatów, zarządzania informacjami o zasobach ludzkich, działań z zakresu przetwarzania list płac oraz jednostek zajmujących się świadczeniami. 
  • naszym dostawcom technologii informatycznych, takimi jak Microsoft czy Amazon Web Services, w celu przechowywania lub hostingu danych, zapewnienia ciągłości działalności, jak również zapewnienia pomocy w przypadku awarii. 

  Firma Kelly udostępnia Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celach rekrutacyjnych, przydziału stanowisk, zatrudnienia i outsourcingu. 

  Twoje dane udostępniamy również innym, określonym podmiotom zewnętrznym. Będziemy to czynić albo, gdy uzyskamy w tej kwestii Twoją zgodę, albo gdy, będziemy musieli uzyskać do nich wgląd w celu świadczenia Ci usług, albo w innym celu ujętym w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Dotyczy to organów podatkowych, biur informacji gospodarczej, bazy danych wykorzystywanych do oraz agencji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych oraz agencji sprawdzających.  

  Ze względu na globalny zasięg działalności firmy Kelly, udostępnianie Twoich informacji innym podmiotom, usługodawcom, dostawcom i klientom Kelly Services może skutkować przesyłaniem Twoich danych do innych krajów, które mogą posiadać przepisy o ochronie danych osobowych różniące się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania. Obszary, na których znajdują się usługobiorcy różnią się w zależności od charakteru świadczonych usług i mogą obejmować Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylię, Kanadę, Europę, Bliski Wschód, Afrykę, Azję i Australię. Niezależnie od źródła lub lokalizacji docelowej, do której Twoje dane będą przekazywane, firma Kelly zawsze będzie chronić Twoje informacje zgodnie z treścią niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych. Firma Kelly pozostaje odpowiedzialna za informacje, które udostępniana podmiotom zewnętrznym w celu ich przetwarzania w jej imieniu.

  Twoje dane osobowe mogą, w określonych okolicznościach, zostać przekazane innym organizacjom zewnętrznym:

  • W przypadku omawiania kwestii dotyczących sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszej działalności – informacje te mogą zostać przekazane potencjalnym nabywcom z zachowaniem odnośnych warunków w zakresie zachowania poufności;
  • W przypadku naszej reorganizacji lub sprzedaży, informacje mogą zostać przekazane nabywcy, który będzie miał możliwość kontynuacji świadczenie usług;
  • Jeśli wymagają od nas tego przepisy prawa, dowolny kodeks lub praktyka regulacyjna, lub jeśli w tej kwestii zwróci się do nas organ władzy publicznej lub organ nadzorczy - na przykład policja; lub
  • Jeśli bronimy roszczenia prawnego, Twoje dane mogą zostać przekazane zgodnie z wymogami związanymi z działaniami podejmowanymi na rzecz obrony takiego roszczenia.

  Europejski Obszar Gospodarczy, Zjednoczone Królestwo i Szwajcaria

  W przypadku osób zamieszkujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”), Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii, w razie przekazania danych podmiotom zewnętrznym spoza EOG, Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii, firma Kelly zapewni należyte zabezpieczenia w celu zagwarantowania zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi, takimi jak stosowanie wzorców umów Unii Europejskiej (“EU”). W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystywanych przez nas umów wzorcowych prosimy o kontakt z Inspektorem ds. ochrony danych pod adresem privacy@kellyservices.com.

  Wreszcie, Twoje dane mogą być udostępniane odpowiednim organom rządowym, jeśli firma Kelly będzie do tego zobowiązana na mocy przepisów prawa lub postępowania sądowego, lub jeśli zostanie do tego wezwana, zgodnie z przepisami prawa, przez organy egzekucyjne lub innych urzędników rządowych, bądź inny organ regulacyjny, organ nadzorczy bądź agencję regulacyjną.

   

  Twoje prawa i możliwości wyboru

  Szanujemy Twoje prawo do dostępu oraz kontrolowania swoich danych. Ilość danych osobowych, które należy dostarczyć podczas wnioskowania o świadczenie przez nas usług, jest zgodna z interesem firmy Kelly w zakresie świadczenia usług na Twoją rzecz. Firma Kelly przestrzega obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

  Przetwarzamy dane osobowe w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, w tym w celu świadczenia usług z zakresu rekrutacji, pośrednictwa pracy lub outsourcingu, prowadzenia naszej działalności, realizacji naszych zobowiązań prawnych i umownych oraz innych uzasadnionych interesów firmy Kelly. W większości krajów, w których firma Kelly zawarła z Tobą umowę o pracę, przetwarzanie danych kontaktowych, listy płac i informacji o świadczeniach należy do zobowiązań umownych lub ustawowych, a niedostarczenie informacji umożliwiających przetwarzanie danych może ograniczyć Twoją zdolność do zatrudnienia w firmie Kelly

  W przypadku należących do Ciebie danych osobowych, posiadasz również określone prawa. Możliwości oraz sposoby dotyczące korzystania z tych praw zostały szczegółowo opisane poniżej.

   

  Europejskie prawo do ochrony prywatności

  W przypadku osób fizycznych zamieszkujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa (“EEA”) lub Szwajcarii firma Kelly przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w danym kraju: 

  • Dostęp: Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. Masz prawo kierować do nas zapytania dotyczące tego czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, możesz złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do tych danych. Umożliwi Ci to uzyskiwanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych oraz niektórych z pozostałych informacji na ten temat. 
  • Korekta: Masz prawo złożyć prośbę o skorygowanie nieścisłości (sprostowanie) dotyczących Twoich danych osobowych. W odpowiedzi na Twoją prośbę zaktualizujemy wszelkie niekompletne lub niedokładne dane osobowe, które na Twój temat posiadamy, w celu zagwarantowania ich dokładności i poprawności. 
  • Wykasowanie: W przypadku zaistnienia określonych okoliczności masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem naszych zobowiązań z zakresu przechowywania informacji na mocy obowiązujących przepisów prawa lub jeśli przechowywanie danych osobowych jest wymagane w związku z określonymi roszczeniami.
  • Ograniczenie: Masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o zawieszenie przetwarzania niektórych z Twoich danych osobowych, na przykład jeśli chcesz, abyśmy ustalili ich poprawność lub z powodu ich przetwarzania. 
  • Przeniesienie: Możesz złożyć wniosek o uzyskanie udostępnionych nam informacji w formacie przenośnym nadającym się do odczytu komputerowego lub o przeniesienie niektórych danych osobowych do innego podmiotu.
  • Decyzje zautomatyzowane: Możesz zakwestionować każdą automatyczną decyzję podjętą w swojej sprawie, jeżeli wiąże się ona z istotnymi skutkami prawnymi lub podobnymi konsekwencjami, a także zwrócić się z prośbą o jej ponowne rozpatrzenie. Mieszkańcy UE nie będą podlegać decyzjom, które będą miały skutek prawny lub znaczący wpływ na daną osobę, a które podjęto na podstawie wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Prawo wniesienia sprzeciwu

  W przypadku osób fizycznych zamieszkujących EOG, Zjednoczone Królestwo lub Szwajcarię, w określonych okolicznościach, mają one prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych przez firmę Kelly.

  Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Kelly, jeśli wynika to z uzasadnionych interesów firmy Kelly (lub podmiotów zewnętrznych). Możesz zakwestionować naszą ocenę dotyczącą uzasadnionych interesów. Niemniej jednak nadal możemy posiadać prawo do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub w przypadkach, gdy jest to istotne z punktu widzenia roszczeń prawnych. Masz również prawo wniesienia sprzeciwu względem miejsca, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego.

  Masz prawo złożenia skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub w stosownych przypadkach w Zjednoczonym Królestwie) które zamieszkujesz, w którym mamy swoją siedzibę lub, w którym miało miejsce domniemane naruszenie przepisów o ochronie danych.

  Ponieważ przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do prowadzenia działań z zakresu rekrutacji, pośrednictwa pracy i zatrudnienia lub świadczenia usług outsourcingowych, świadczonych na Twoją rzecz, prośba o wycofanie zgody, sprzeciw wobec przetwarzania lub usunięcie swoich danych może spowodować, że firma Kelly nie będzie w stanie kontynuować świadczenia swoich usług z zakresu rekrutacji, pośrednictwa pracy, zatrudnienia lub usług outsourcingowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Kelly może ograniczyć zakres żądania, odrzucić je lub naliczyć uzasadnione opłaty. 

  Ochrona prywatności w stanie Kalifornia

  Prawa do ochrony prywatności w stanie Kalifornia

  Firma Kelly jest zobowiązana do przestrzegania praw osób zamieszkałych na terenie stanu Kalifornia na podstawie Ustawy o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia. Dlatego chcemy upewnić się, że znasz przysługujące Ci w stosownych przypadkach prawa:

  • Prawo dostępu do danych: W przypadku danych osobowych na Twój temat, które firma Kelly zgromadziła lub przechowuje w ciągu ostatnich 12 miesięcy, masz prawo zażądać dostępu do kategorii danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat, kategorii źródeł, z których dane osobowe zostały zebrane, celów biznesowych lub komercyjnych gromadzenia, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych, kategorii podmiotów zewnętrznych, którym firma Kelly ujawniła dane osobowe, a także kopii niektórych danych osobowych, które zebraliśmy lub przechowujemy. Pamiętaj, że jeśli żądanie uzyskania dostępu wymaga ujawnienia danych innej osoby, nie będziemy mogli spełnić wszystkich żądań dotyczących dostępu. Firma Kelly nie będzie również mogła spełnić żądania, jeśli reakcja na nie spowodowałaby naruszenie przez nią jakichkolwiek praw lub regulacji, lub niewywiązanie się z obowiązków wobec organów ścigania.
  • Prawo do sprostowania: Masz prawo zażądać od firmy Kelly poprawienia przechowywanych przez nią nieprawidłowych danych osobowych na Twój temat.
  • Prawo do usunięcia danych: Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do spełnienia żądania w pewnych wyjątkowych sytuacjach, m.in. w przypadku gdy firma Kelly lub jej dostawca usług musi przechowywać dane w celu zakończenia transakcji z Tobą, w odniesieniu do użytku wewnętrznego, który w rozsądny sposób spełnia Twoje oczekiwania, w celu wykonania zobowiązania prawnego, lub gdy dane osobowe wykorzystywane są wewnętrznie, zgodnie z okolicznościami, w jakich nam je przekazano.
  • Prawo do wycofania zgody: Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na sprzedaż lub udostępnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Oznacza to, że jeśli skorzystasz z prawa do wycofania zgody na sprzedawanie lub udostępnianie swoich danych osobowych, musimy to żądanie spełnić. Kelly nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych podmiotom zewnętrznym w rozumieniu prawa stanu Kalifornia.
  • Prawo do ograniczenia wykorzystania i ujawnienia informacji wrażliwych: Masz prawo zażądać od firmy Kelly ograniczenia wykorzystania i ujawnienia swoich wrażliwych danych osobowych. Kelly nie wykorzystuje jednak ani nie ujawnia wrażliwych danych osobowych użytkownika z wyjątkiem celów dozwolonych w ustawie CCPA.  
  • Prawo, aby nie być dyskryminowanym przy korzystaniu z tych praw: Masz prawo do wolności od dyskryminacji podczas korzystania z konsumenckich praw ochrony danych. Nie odmówimy Ci dostępu do towarów lub usług, nie naliczymy innych opłat ani nie będziemy dostarczać towarów lub usług innej jakości ze względu na skorzystanie z tych praw, chyba że różnica jest w rozsądny sposób powiązana z wartością Twoich danych.

  Ze względu na to, że przetwarzanie Twoich informacji jest konieczne do realizacji świadczonych przez nas usług rekrutacji, pośrednictwa pracy, zatrudniania lub outsourcingu, żądanie usunięcia Twoich danych może spowodować, że firma Kelly nie będzie już mogła nadal świadczyć tych usług. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Kelly może ograniczyć zakres żądania, odrzucić je lub naliczyć uzasadnione opłaty.

  Egzekwowanie praw do prywatności w stanie Kalifornia

  Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw wynikających z ustawy CCPA, użyj z jednej z poniższych metod:

  • Zadzwoń pod numer 1-866-Kelly4U (1-866-535-5948)
  • Przejdź do naszej strony poświęconej prawom osób, których dane dotyczą
  • Wyślij wiadomość na adres privacy@kellyservices.com

  Pamiętaj, że Kelly może wymagać dodatkowych informacji na potwierdzenie Twojej tożsamości przed zweryfikowaniem wniosku. Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości, możemy odrzucić wniosek.

  Prawa do ochrony prywatności w Meksyku

  Spółka Kelly Services México, S.A. de C.V., zwana dalej „KELLY”, z siedzibą pod adresem Ave. Niños Héroes Number 1555, interior 103, Moderna Neighborhood, Zip Code 44190, Guadalajara, Jalisco, oraz mająca stronę internetową pod adresem kellyservices.com.mx odpowiada za wykorzystanie ogólnych, finansowych, majątkowych i wrażliwych danych osobowych, które zostały lub mogą zostać ujawnione w związku ze stosunkiem pracy z firmą Kelly bądź w związku ze złożeniem podania o pracę, jeśli dotyczy, na warunkach ustanowionych przez meksykańską ustawę federalną o ochronie danych osobowych będących w posiadaniu osób prywatnych (LFPDPPP).

  Masz prawo ograniczyć wykorzystywanie lub zakres ujawniania swoich danych osobowych do celów, które nie są wymagane w ramach naszego stosunku pracy, w celu uniknięcia otrzymywania ofert pracy lub wiadomości promocyjnych od firmy Kelly na Twój numer telefonu, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail, rezygnując z dalszego otrzymywania tego typu wiadomości, którą to rezygnację należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ARCO@kellyservices.com. Ponadto, w związku z powyższym, informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres ARCO@kellyservices.com

  Zgodnie z LFPDPPP, posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy Kelly, jak również do uzyskania informacji dotyczących ich wykorzystywania, prawo do poprawienia w przypadku ich niedokładności lub niekompletności, do ich usunięcia w przypadku, gdy uznasz, że firmie Kelly przekazanych zostało zbyt wiele danych bądź są one zbędne względem celów uzasadniających ich gromadzenie, lub do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu do określonych celów (prawa ARCO).

  W celu umożliwienia firmie Kelly rozpatrzenia Twojego wniosku, do wiadomości e-mail z takim wnioskiem należy dołączyć następujące informacje: (i) kopia dowodu tożsamości ze zdjęciem (IFE, aktualny paszport, uprawnienie lub certyfikat zawodowy lub książeczka wojskowa), (ii) pełne imię i nazwisko, (iii) aktualne miejsce zamieszkania, (iv) numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego oraz (v) powody, dla których zwrócono się do firmy Kelly z wnioskiem o udzielenie dostępu (w każdym przypadku, gdy chcesz, aby firma Kelly przekazywała Ci informacje dotyczące Twoich danych osobowych); o poprawienie (w każdym przypadku, gdy chcesz, aby firma Kelly poprawiła Twoje dane osobowe, gdy mogą być one niedokładne lub niekompletne); o usunięcie (w każdym przypadku, gdy chcesz, aby firma Kelly częściowo lub całkowicie usunęła Twoje dane osobowe); lub dotyczący sprzeciwienia się (w przypadku, gdy wymagasz, aby firma Kelly zaprzestała wykorzystywania Twoich danych osobowych).

  W przypadku zaakceptowania Twojej prośby, zgodnie z przepisami LFPDPPP, zwrócenie danych osobowych nie będzie podlegało żadnym opłatom, natomiast będziesz zobowiązany wyłącznie do pokrycia uzasadnionych kosztów dotyczących przesyłki pocztowej lub wydatków poniesionych na rzecz wykonania kopii bądź przekazania tych danych wygenerowanych w innych formatach. Odpowiedź na Twój wniosek zostanie udzielona w terminie nie dłuższym niż 20 (dwadzieścia) dni roboczych.

  Jeśli uważasz, że Twoje prawo do prywatności danych osobowych zostało naruszone w związku z jakimikolwiek działaniami pracowników bądź w związku z naszymi działaniami lub odpowiedziami bądź jeśli uważasz, że doszło do naruszenia przepisów LFPDPPP dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych, możesz złożyć zażalenie lub skargę do Federalnego urzędu ds. Ochrony Danych i Informacji. Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia www.ifai.org.mx.

  Inne prawa do ochrony prywatności

  Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku niektórych jurysdykcji możesz zażądać dodatkowych informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych, dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, poprawienia błędów lub pomyłek, usunięcia danych osobowych lub sprzeciwić się bądź ograniczyć dalsze ich przetwarzanie. Firma Kelly przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych i będzie respektować wnioski dotyczące praw tych osób, wynikające z tych przepisów. 

  Ponieważ przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do prowadzenia działań z zakresu rekrutacji, pośrednictwa pracy i zatrudnienia lub świadczenia usług outsourcingowych przez firmę Kelly, wprowadzenie w życie niektórych praw może spowodować, że firma Kelly nie będzie w stanie kontynuować świadczenia swoich usług z zakresu rekrutacji, pośrednictwa pracy, zatrudnienia lub usług outsourcingowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, firma Kelly może również ograniczać lub odrzucać wnioski bądź pobierać opłaty w rozsądnej wysokości.

  Sprzedaż bezpośrednia

  Możemy okresowo wykorzystywać Twoje dane kontaktowe do wysyłania wiadomości e-mail z aktualnymi informacjami w celu powiadamiania Cię o możliwościach lub usługach dotyczących współpracy z nami, takich jak oferty pracy znajdujące się w naszej bazie danych, które spełniają wybrane przez Ciebie kryteria.

  W sytuacji, gdy poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych, nasza witryna będzie również umożliwiała podjęcie decyzji dotyczącej tego, jakie informacje chcesz otrzymywać. Jeśli w wyniku interakcji z Kelly Services dokonałeś rejestracji umożliwiających korzystanie z wielu usług lub zasobów, konieczna może być oddzielna rezygnacja z każdej z nich.

  W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości związanych ze sprzedażą bezpośrednią. Każda wiadomość marketingowa będzie zawierać instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z otrzymywania podobnych e-maili odnoszące się do usług bądź zasobów, do których uzyskałeś dostęp. Rezygnacji możesz także dokonać kontaktując się z Inspektorem ds. ochrony danych pod adresem privacy@kellyservices.com.

  Ciasteczka

  Wykorzystujemy pliki cookies do rejestrowania liczby osób odwiedzających poszczególne sekcje naszej witryny internetowej oraz śledzenia ruchu między nimi.

  Pliki cookies są małymi plikami danych zawierającymi informacje, które są umieszczane w Twoim komputerze, a także automatycznie pobierane na Twoje urządzenie w celu rozpoznania Cię jako osoby, która już wcześniej odwiedziła naszą witrynę. Używamy plików cookies identyfikujących przeglądarkę bądź urządzenia użytkownika. Gdy odwiedzasz naszą witrynę, pliki te gromadzą i przechowują informacje na temat tego, w jaki sposób z niej korzystasz.

  Więcej informacji na temat plików cookies, typów plików cookies, z których korzystamy oraz sposobu, w jaki je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce plików cookies.

  Ochrona Twoich informacji

  Kelly Services dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

  Regularnie monitorujemy standardy branżowe w celu ochrony informacji oraz dokonujemy przeglądu naszych fizycznych, technicznych i organizacyjnych praktyk bezpieczeństwa w celu określenia najlepszego sposobu zapobiegania utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi, zniszczeniu lub ujawnieniu Twoich danych osobowych.

  Wszelkie dane osobowe przesłane do nas listownie lub pocztą elektroniczną mogą nie być bezpieczne podczas transportu/przesyłania i nie możemy zagwarantować ich dostarczenia.

  Hasła muszą pozostawać poufne i nie mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym. Firma Kelly nie będzie prosiła Cię o podanie swojego hasła.

  Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

  Firma Kelly może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, dlatego zaleca się jego częste przeglądanie.

  W przypadku wprowadzenia zmian do naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, opublikujemy tutaj wersję poprawioną, a naniesione zmiany wyszczególnimy w punkcie Historia zmian.

  W przypadku wprowadzenia znaczących zmian do naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, zanim wejdą one w życie możemy o tym fakcie powiadomić Cię również w inny sposób, na przykład poprzez zamieszczenie na naszych witrynach, w widocznych miejscach, powiadomień o takich zmianach, powiadomić Cię o zmianach za pośrednictwem naszych portali internetowych lub poprzez bezpośredni kontakt z Tobą.

  Aby uzyskać dostęp do poprzednich wersji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, należy skontaktować się z Inspektorem ds. ochrony danych pod adresem privacy@kellyservices.com.

  Jak skontaktować się z firmą Kelly

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, w przypadku chęci skorzystania z praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych lub w przypadku podejrzenia, że firma Kelly nie przestrzega niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem ds. ochrony danych, pisząc na adres privacy@kellyservices.com. Ponadto, z Kelly Services w Stanach Zjednoczonych można skontaktować się pod adresem:

  Kelly Services, Inc.
  ATTN: Urzędnik ds. ochrony prywatności
  999 W. Big Beaver Road
  Troy, MI 48084

  Lub w EEA, Zjednoczonym Królestwie bądź Szwajcarii:

  Kelly Services Management Sàrl
  ATTN: Urzędnik ds. ochrony prywatności
  Av. Edouard-Dubois 20
  CH-2002
  Neuchâtel
  Switzerland 

  W przypadku wymienionych spółek wchodzących w obręb grupy, które zlokalizowane są poza Europą istnieje możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem ich przedstawicielstw:

  Kelly Services (Nederland) B.V. Neptunusstraat 37
  2132 JA Hoofddorp
  Netherlands