CONTACT US

  Personvernerklæring

  Kelly Services, Inc. og dets datterselskaper respekterer personvernet og anerkjenner at du har visse rettigheter når personopplysninger innhentes fra deg, og at vi har visse forpliktelser i denne sammenheng. Kelly Services støtter de ulike internasjonale og lokale personvernlovene og har iverksatt prosedyrer for å oppfylle kravene i disse lovene. 

  Personvernerklæringen støtter våre personvernprinsipper og beskriver hvilke metoder vi bruker ved innhenting, oppbevaring og bruk av personopplysningene til personer som bruker nettstedene våre, søker på eller bruker ansettelses- eller outsourcingstjenester, eller representerer våre kunder (herunder fremtidige kunder), tjenesteleverandører og leverandører. 

  Vi oppfordrer deg til å lese denne informasjonen, slik at du forstår hvordan vi innhenter, bruker og deler personopplysninger. 

  Denne personvernerklæringen gjelder for hele vår gruppe av selskaper. Hvert enkelt selskap i gruppen er en behandlingsansvarlig, og selskapenes navn og informasjon finnes under denne lenken: Kelly Services, Inc. selskapsnavn og informasjon (samlet kalt “Kelly Services” eller “Kelly”). Når vi nevner “Kelly Services”, “Kelly”, “vi”, “oss” eller “vår” i denne personvernerklæringen, refererer vi til det aktuelle selskapet konsernet vårt som er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger. Vi vil informere deg om hvilken forretningsenhet som vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

  Kelly Services, Inc. er dataansvarlig som er står for å behandle generelle spørsmål og spekulative applikasjoner. De selskapene i gruppen som er oppført ovenfor som ikke har forretningskontor i Europa, kan også kontaktes gjennom sin representant: Kelly Services (Nederland) B.V. Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp, Nederland 

  Hvis vi endrer noe viktig ved denne erklæringen (informasjonen som innhentes, hvordan den brukes eller hvorfor den brukes), skal endringene merkes under Endringshistorikk i slutten av denne personvernerklæringen. Det skal også ligge en lenke til den i en rimelig lang tidsperiode etter endringen og før endringen trer i kraft. 

  Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med personvernombudet på:

  E-postprivacy@kellyservices.com

  Post: I USA kan du ta kontakt med Kelly Services, Inc., 999 W. Big Beaver Road Troy, MI 48084, USA.

  I Europa kan du ta kontakt med Kelly Services, Inc. gjennom datterselskapet Kelly Services Management Sàrl, Av. Edouard-Dubois 20, CH-2002 Neuchâtel, Sveits.

  Kontaktinformasjon for flere land finnes på denne lenken: Navn på og informasjon om Kelly Services, Inc.s selskaper.

  Opplysninger som innhentes

  Kelly innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger for å kunne levere rekrutterings-, ansettelses-, outsourcings- og konsulenttjenester. Vi innhenter personopplysninger om personer som bruker nettstedene våre, søker ansettelse eller oppdrag hos oss, søker utplassering gjennom våre rekrutteringstjenester, ansatte samt de som representerer kundene våre (herunder fremtidige kunder). Kelly retter ikke bevisst sine tjenester mot, eller innhenter, selger eller deler informasjon fra, barn under 16 år.

  De fleste av disse opplysningene oppgis av deg direkte når du tar kontakt med oss, sender inn en søknad, deltar på et rekrutteringsarrangement med personlig oppmøte, gjennom telefonsamtaler, tar kontakt med oss om våre tjenester, eller som et ledd i outsourcings- eller ansettelsesforholdet ditt.

  Vi innhenter også opplysninger om personer som ansettes eller innleies av våre kunder i forbindelse med at vi leverer outsourcings- eller konsulenttjenester til disse kundene.  Disse innhentes som oftest gjennom samhandling med kunder, leverandører og tjenesteleverandører.

  Når du samhandler med et av Kellys nettsteder eller programmer, innhenter vi opplysninger om hvordan du samhandler med tjenesten, for eksempel ved å overføre informasjonskapsler til enheten din.

  Nedenfor finner du mer informasjon om hvilke typer personopplysninger som innhentes (og har blitt innhentet i løpet av de siste 12 månedene), oppbevares og brukes, og årsakene til at vi bruker personopplysninger.

  Mer informasjon

   

  Hva slags personopplysninger som innhentes

  Årsaken til at vi bruker personopplysninger

  Juridisk grunnlag for behandling

  1

  Opplysninger du oppgir som et ledd i registreringsprosessen og vår relasjon til deg når du søker på jobb hos oss eller ber oss levere rekrutterings- eller jobbmatchingstjenester, enten de oppgis på nettet, personlig eller per telefon, herunder: 

  • Identifikatorer: Navn- og kontaktopplysninger – herunder: postadresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato eller lignende kontaktopplysninger.
  • Utdanning, jobbhistorikk og kvalifikasjoner– herunder utdanningsbakgrunn, ansettelseshistorikk, jobbrelatert(e) ferdigheter og erfaring, godkjennelser og lisenser, medlemskap i fagorganisasjoner, jobbinteresser, preferanser, kvalifikasjoner, informasjon som oppgis av referanser, og annen informasjon som er oppgitt i CV-en.
  • Økonomisk informasjon, herunder informasjon knyttet til bankkontoen din, skattestatus, sosiale ytelser eller lønnsposter.
  • Karakteristikker ved beskyttet klassifisering – herunder statsborgerskap og arbeidstillatelse, samt innholdet i annen legitimasjon som gis til Kelly med tanke på søknader eller ansettelse.
  • Legitimasjonsopplysninger – herunder ansettelses-ID eller personnummer og/eller nummer og innhold i førerkort, pass eller offentlig legitimasjon.
  • Opplysninger i jobbrelaterte sosiale medier – herunder opplysninger som er innhentet fra, og i tilknytning til, offentlig publiserte profiler som du har opprettet på jobbrelaterte plattformer i sosiale medier og på oppslagstavler (for eksempel LinkedIn, Monster eller Indeed).
  • Opplysninger om prestasjoner og ansettelse– herunder opplysninger som finnes i personalfilen din hos Kelly, medarbeidersamtaler, vurderinger og disiplinærstraff. Hvis interne ansatte vil ha nærmere informasjon om personvern for ansatte, skal de se gjennom relevante interne retningslinjer. Hvis interne ansatte vil ha nærmere informasjon om personvern for ansatte, skal de se gjennom relevante interne retningslinjer. 

  Disse personopplysningene brukes til: 

  • å opprette, behandle og administrere personens relasjon til oss
  • å vurdere en persons skikkethet til ansettelse, og å ansette personer
  • å matche kandidater med potensielle stillinger
  • å tilby kandidater utplassering hos våre kunder
  • å henvise en person for ansettelse hos en av våre kunder
  • å levere generelle tjenester til personer i forbindelse med jobbsøk
  • å oppfylle våre forpliktelser når vi opptrer som arbeidsgiver i forbindelse med en ansettelseskontrakt, og andre forpliktelser vi er pålagt i gjeldende ansettelseslover
  • å håndtere ansettelsesforholdet til en person, herunder personalbehandling (for eksempel karriereutvikling, opplæring, talentadministrasjon, prestasjonsstyring, vurderinger og behandling av disiplinær- og klagesaker)
  • å avdekke eller hindre feilaktig opptreden eller brudd på retningslinjene våre, herunder beskyttelse av åndsrettigheter, konfidensiell informasjon og eiendom
  • å ta kontakt i en nødsituasjon
  • å påse at systemene våre (og til selskapene i gruppen) primært brukes til forretningsformål, har god nok kapasitet til driftsbehovene og er beskyttet mot cybersikkerhetstrusler som skadelig programvare
  • å oppfylle våre forpliktelser overfor en person, som fremgår av kontrakten mellom oss, når vi fungerer som arbeidsgiver, bemanner, rekrutterer, leier inn, outsourcer eller leverer konsulenttjenester.
  • å ta kontakt med personer via post, e-post, telefon, tekstmeldinger og nettbaserte kommunikasjonsplattformer om selskapet eller ledige stillinger som matcher personens uttrykte preferanser, kvalifikasjoner og/eller profil – slik kommunikasjon kommer bare direkte fra Kelly Services (eller representanter som jobber på vegne av Kelly). Du kan når som helst velge bort å motta slik kommunikasjon – les mer under Dine rettigheter og valg nedenfor.
  • formål tilknyttet potensielle og/eller faktiske rettstvister eller etterforskninger som gjelder oss eller et selskap i gruppen eller dets tjenestepersoner
  • å brukertilpasse og levere innhold om våre tjenester til personer. Hvis personer for eksempel deler geolokaliseringsdata med oss, kan personen søke etter jobber eller opprette jobbvarsler innenfor dette geografiske området
  • i USA, Canada og Puerto Rico, for visse stillinger, for å levere automatisert tilbakemelding om stillinger du kan muligens være kvalifisert for eller kanskje ikke oppfyller jobbkravene til, basert på år med erfaring, sertifiseringer og andre jobbkrav.
  • Nødvendig for etablering eller kontraktoppfyllelse (arbeidsforhold);
  • Nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser som arbeidsgiver for å fastslå autorisasjon for ansettelse, tilveiebringe sosiale ytelser og utbetale lønn;
  • Nødvendig for å utøve våre legitime interesser som arbeidsgiver for å identifisere og tilby jobbmuligheter for kandidater og ansatte, fastslå egnethet for jobbmuligheter, kommunisere med enkeltpersoner angående potensielle jobbmuligheter, etablere og opprettholde kandidat- og ansattregister, fremme et inkluderende arbeidsmiljø, administrere en persons kandidat- eller arbeidsforhold, og forebygge svindel.
  • Nødvendig for å beskytte vitale interesser i nødsituasjoner.

  2

  Opplysninger vi mottar fra kunder og andre tredjeparter om deres ansatte og annet personell, som vi trenger for å kunne levere bemannings- og outsourcingstjenester, herunder: 

  • Identifikatorer: Navn- og kontaktopplysninger – herunder: postadresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato eller lignende kontaktopplysninger.
  • Utdanning, jobbhistorikk og kvalifikasjoner– herunder utdanningsbakgrunn, ansettelseshistorikk, jobbrelatert(e) ferdigheter og erfaring, godkjennelser og lisenser, medlemskap i fagorganisasjoner, jobbinteresser, preferanser, kvalifikasjoner, informasjon som oppgis av referanser, og annen informasjon som er oppgitt i CV-en. 
  • Økonomisk informasjon, herunder informasjon knyttet til bankkontoen din, skattestatus eller lønnsposter.
  • Karakteristikker ved beskyttet klassifisering – herunder statsborgerskap og arbeidstillatelse, samt innholdet i annen legitimasjon som gis til Kelly med tanke på søknader eller ansettelse.
  • Legitimasjonsopplysninger – herunder ansettelses-ID eller personnummer og/eller nummer og innhold i førerkort, pass eller offentlig legitimasjon. 
  • Opplysninger om prestasjoner og ansettelse– herunder opplysninger som finnes i personalfilen din hos Kelly, medarbeidersamtaler, vurderinger og disiplinærstraff.

  Disse personopplysningene brukes til:

  • å levere tjenester innenfor bemanning, outsourcing og bedriftsadministrasjon
  • formål som gjelder personaladministrasjon og drift (for eksempel i forbindelse med fravær, lønn, ytelser, godtgjørelse, aksjestyring, jobbreiser, vedlikehold av registre over ansatte, gi tilgang til våre systemer og ressurser, styre autorisasjonskontroller, ivareta sikkerheten til systemer og ressurser, ledelsesprognoser og planlegging av endringer i gruppens struktur) 
  • å håndtere ansettelses- eller outsourcingsrelasjonen, for eksempel svare på henvendelser, levere personaltjenester, behandle og administrere utbetalinger og lønn, administrere ytelser, gi rådgivning, opplæring eller disiplinærstraff, oppfylle krav i retningslinjer for helse eller sikkerhet eller interne retningslinjer, konsernledelse, karriere- og prestasjonsovervåking, og administrasjon av ansettelseskontrakter 
  • å levere, forbedre eller utvikle tjenestene vi leverer til kunder, leverandører eller tjenesteleverandører, eller å utføre viktige driftsoperasjoner. Dette omfatter dataanalyse, undersøkelser og studier for å vurdere populasjonen av kandidater, ansatte og kontraktansatte med tanke på bemannings- og outsourcingstjenester. Det omfatter også å analysere trender innenfor ansettelses- og utplasseringsmuligheter, evaluere trender i arbeidsmarkedet når det gjelder etterspurte og tilgjengelig(e) ferdigheter og erfaring, undersøke, implementere og markedsføre forretningsmuligheter, analysere fordelingen av ansatte, suksesjonsplanlegging og konsernorganisering. Disse oppgavene er nødvendige for å kunne rekruttere, matche og gi utplasseringsmuligheter til personer innenfor bemannings- og outsourcingsprogrammene. 
  • å avdekke eller hindre feilaktig opptreden eller brudd på retningslinjene våre, herunder beskyttelse av åndsrettigheter, konfidensiell informasjon og eiendom 
  • å påse at systemene våre (og til selskapene i gruppen) primært brukes til forretningsformål, har god nok kapasitet til driftsbehovene og er beskyttet mot cybersikkerhetstrusler som skadelig programvare, og 

  formål tilknyttet potensielle og/eller faktiske rettstvister eller etterforskninger som gjelder oss eller et selskap i gruppen eller dets tjenestepersoner

  Nødvendig for å utøve våre legitime interesser som leverandør av bemannings-, outsourcing- og konsulenttjenester for å identifisere og tilby jobbmuligheter for kandidater og ansatte, fastslå egnethet for jobbmuligheter, kommunisere med enkeltpersoner angående potensielle jobbmuligheter, etablere og opprettholde kandidat- og ansattregister, fremme et inkluderende arbeidsmiljø, administrere en persons kandidat- eller arbeidsforhold, og forebygge svindel.

  3

   

  Sensitive personopplysninger og biometrisk informasjon: Opplysninger som innhentes om deg, som faller inn under «spesielle kategorier av personopplysninger», herunder: 

  • Screeningdata – herunder rusmiddel- og alkoholtester og bakgrunnssjekker.
  • Informasjon om økonomi og ytelser – herunder nasjonalt ID-nummer eller skatteidentifikasjonsnummer, personnummer, informasjon om økonomi eller bankkontoer, skatteinformasjon, kontaktinformasjon til nærmeste pårørende eller for nødsituasjoner, valg av ytelser som helseforsikring, pensjonsplanlegging og informasjon om handikap og helse, samt helseopplysninger, herunder i forbindelse med et jobbrelatert krav (f.eks. yrkesskadeerstatning).
  • Informasjon om fravær – herunder sykefravær eller fravær tilknyttet familieforhold.
  • Opplysninger om fysisk og psykisk helse, tilstand eller handikap.
  • Ytterligere demografisk informasjon – herunder kjønn, rase, etnisk opprinnelse, handikap, krigsveteranstatus, ideologiske synspunkter eller aktiviteter eller medlemskap i fagforeninger.
  • Biometriske data – herunder bruk av fingeravtrykk som identifikasjon.

  Disse personopplysningene brukes som beskrevet nedenfor: 

  • I enkelte jurisdiksjoner må vi behandle slike personopplysninger for å oppfylle kravene i lover, regler og forskrifter om likestilling, eller for å hjelpe Kelly Services med å sette sammen informasjon i forbindelse med selskapets metoder for, og rapportering om, likestilling. Det er frivillig å oppgi denne typen opplysninger, med mindre det kreves ved lov. Unnlatelse av å oppgi slike opplysninger vil ikke være til hinder for ansettelses- eller prosjektmuligheter.
  • Screeningdata innhentes og brukes på rettslig grunnlag og bare når det er tillatt i gjeldende lov.
  • Informasjon om økonomi og ytelser innhentes og brukes for å administrere utbetalinger til deg, levere ansettelsesrelaterte helse- og pensjonstjenester og andre ytelser som gjelder ditt ansettelsesforhold.
  • Biometriske data innhentes og brukes for å begrense tilgangen til visse sikre steder.
  • Informasjon om fravær brukes til å etterleve lover om ansettelse, sosiale ytelser, velferd eller andre lover, og til å registrere og administrere fravær i forbindelse med sykdom og svangerskap.
  • Opplysninger om din fysiske eller psykiske helse brukes til å ivareta din helse og sikkerhet på arbeidsplassen, vurdere din skikkethet til å jobbe – med konfidensialiteten ivaretatt, skaffe nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen, overvåke og administrere sykefravær og administrere ytelser.
  • Nødvendig for etablering eller kontraktoppfyllelse (arbeidsforhold);
  • Nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser som arbeidsgiver for å fastslå autorisasjon for ansettelse, tilveiebringe sosiale ytelser og utbetale lønn
  • Nødvendig for å utøve våre legitime interesser som arbeidsgiver for å identifisere og tilby jobbmuligheter for kandidater og ansatte, fastslå egnethet for jobbmuligheter, kommunisere med enkeltpersoner angående potensielle jobbmuligheter, etablere og opprettholde kandidat- og ansattregister, fremme et inkluderende arbeidsmiljø, administrere en persons kandidat- eller arbeidsforhold, og forebygge svindel.

  4

   

  Identifikatorer: Opplysninger som innhentes fra personer som representerer organisasjoner, herunder:

  • kontaktinformasjon til personer som jobber for våre kunder, tjenesteleverandører og leverandører
  • kontaktinformasjon til personer som deltar på arrangementer, konferanser og webinarer som er sponset av oss
  • andre personopplysninger om slike personer

   

  Disse opplysningene brukes til:

  • å levere tjenester innenfor bemanning, konsulentvirksomhet, outsourcing og bedriftsadministrasjon 
  • å utvikle og vedlikeholde bemannings- og outsourcingsrelasjoner til kunder, leverandører og tjenesteleverandører. Vi bruker opplysningene, herunder ved levering av kommunikasjon om arrangementer og markedsføring, gjennom e-post, telefon, tekstmeldinger, direktepost og nettbaserte kommunikasjonsplattformer. Slike underretninger er alltid vedlagt anvisninger for hvordan du velger bort slik e-post eller kommunikasjon fra tjenesten, og 

  å forbedre tjenestene våre, og utvikle nye tjenester på grunnlag av personenes preferanser og atferd 

  • Nødvendig for kontraktoppfyllelse med organisasjonen;
  • Nødvendig for å utøve våre legitime interesser som leverandør av bemannings-, outsourcing- og sourcingtjenester for å tilby tjenester til våre kunder og potensielle kunder, identifisere potensielle kunder og gjennomføre markedsføringsaktiviteter for å fremme tjenestene våre.

  5

   

  Informasjon om elektronisk nettverksaktivitet: Opplysninger som innhentes når du bruker nettstedet, herunder: 

  • Data fra nettsted – Vi innhenter bruker-ID, påloggingsinformasjon, passord og/eller PIN-kode.
  • Stedsdata – Vi innhenter data om hvor du befinner deg, blant annet GPSS-data (Global Navigation Satellite System) (f.eks. GPS), data som identifiserer nærliggende mobilmaster, og WiFi-tilkoblingspunkter.
  • IT-bruksdata – Vi innhenter informasjon om din bruk av IT-utstyret vårt, herunder overvåking av overholdelse av foreliggende retningslinjer.
  • Informasjonskapsler og lignende data – Vi bruker, som beskrevet nærmere i retningslinjene for informasjonskapsler, informasjonskapsler, sporingsbilder og lignende teknologi til å gjenkjenne og brukertilpasse din nettopplevelse hos Kelly. 

   

   

  Disse opplysningene brukes til:

  • å identifisere problemer med nettstedet eller programmet og brukerens opplevelse av nettstedet eller programmet
  • håndtere og administrere IT-systemer og -enheter, og
  • overvåke måten nettstedet brukes på (herunder steder det brukes fra, enheter som brukes til å få tilgang, forstå når trafikken er størst, og analysere hvilken funksjonalitet og informasjon som brukes mest og minst) 
  • Overvåke trusler mot IT-systemet vårt, identifisere og utbedre tekniske problemer, og identifisere og håndtere cybersikkerhetsrisikoer.

  Ved enkelte av funksjonene på nettstedet kan du bruke tredjeparts autentiseringsverktøy, for eksempel Facebook, Twitter og Google, til å fylle ut en del felt, i stedet for å skrive inn personopplysninger selv. Når du autentiserer deg gjennom et sosialt medium, gir du oss tillatelse til å motta personopplysninger og annen informasjon om deg som er tilgjengelig gjennom disse verktøyene. Disse opplysningene kan innlemmes i profilen din. Hvis du velger å bruke et slikt verktøy, bør du også lese verktøyleverandørens retningslinjer for personvern og andre bestemmelser og vilkår.

  Alle våre IT-systemer er reviderbare og kan overvåkes, selv om vi ikke gjør dette rutinemessig. Vi bestreber oss på å respektere individuelle brukeres rimelige forventninger til personvern angående bruken av våre IT-systemer og utstyr.

  • Nødvendig for kontraktoppfyllelse;
  • Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse;
  • Nødvendig for å utøve våre legitime interesser for å sikre trygge og sikre våre IT-systemer, samt for å ta beslutninger om å beskytte våre systemer og data;

  6

   

  Opplysninger når du kommuniserer med oss ved personlig oppmøte, gjennom nettstedet eller e-post, per telefon, gjennom sosiale medier eller andre medier, herunder:

  • kontaktinformasjon (som kan omfatte e-postadresse eller informasjon om kontoer på sosiale medier, avhengig av hvordan du velger å kommunisere med oss)
  • nærmere informasjon om din kommunikasjon med oss (herunder når du sendte den, når vi mottok den og hvor du sendte den fra (for eksempel nettsted, post, telefon, e-post eller sosiale medier))
  • detaljer i våre meldinger til deg (herunder informasjon du kanskje poster på våre plattformer i sosiale medier)

  Disse opplysningene brukes til:

  • å svare på spørsmål eller henvendelser
  • å overvåke kommunikasjon av hensyn til kvalitet og opplæring
  • å utvikle nye tjenester basert på informasjonen du oppgir
  • å forbedre tjenestene våre basert på informasjon og tilbakemelding fra deg og andre 
  • å brukertilpasse tjenestene vi leverer til deg, basert på informasjon og tilbakemelding fra deg
  • å oppgi nødvendig informasjon som svar på henvendelser vi er rettslig pålagt å svare på, til politi- eller reguleringsmyndighet, -etat eller -organ, eller som forsvar mot rettslige krav

  Vi kan bruke personopplysninger til å gi deg tillatelse til å delta i livestreaming fra sosiale medier. Hvis du velger å delta, kan ditt offentlige brukernavn vises på nettstedene sammen med postingen din, herunder, men ikke begrenset til, kommentarer, bilder og video. Vi kan gi deg tilgang til funksjonalitet fra tredjeparter, slik at du kan poste innhold på sosiale medier. All informasjon du oppgir gjennom denne funksjonaliteten, reguleres av den aktuelle tredjepartens retningslinjer for personvern, ikke av denne personvernerklæringen.

  • Nødvendig for kontraktoppfyllelse;
  • Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse (ansettelseslover);
  • Nødvendig for å utøve våre legitime interesser som arbeidsgiver for å samhandle med deg;

  7

   

  Screeninginformasjon: Opplysninger som vi innhenter fra tredjeparts samarbeidspartnere, kunder og andre av Kellys selskaper, som omfatter:

  • kredittopplysningsbyråer
  • firmaer som utfører bakgrunnssjekker
  • firmaer som bekrefter identiteter
  • andre entiteter i gruppen vår

  Disse opplysningene brukes til:

  • å påse at personen er ekte og verifisere informasjonen, for å beskytte mot bedrageri og annen kriminell aktivitet
  • å levere, håndtere og administrere tjenester til personer og kunder
  • å håndtere og administrere IT-systemer
  • å brukertilpasse tjenesten vi leverer til deg, ved å ta hensyn til atferd og preferanser
  • å utføre statistisk analyse og undersøkelser om personene som bruker tjenestene, slik at vi kan utvikle en bedre forståelse av brukerne og utvikle og forbedre tjenestene, slik at vi kan oppfylle og imøtekomme brukernes og kundenes behov og preferanser, og
  • å slå sammen denne informasjonen med andre typer informasjon som er nevnt ovenfor, for å skape en helhetlig profil av kundene, for på denne måten å gjøre tjenestene mer personlige og skreddersydde til den enkelte kundes preferanser og vaner
  • Nødvendig for etablering eller kontraktoppfyllelse (arbeidsforhold);
  • Nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser som arbeidsgiver;
  • Nødvendig for å utøve våre legitime interesser som arbeidsgiver for å fastslå egnethet for ansettelse, forebygge svindel og administrere sikker tilgang til våre IT-systemer.

  8

   

  Opplysninger som av og til innhentes fra andre kilder eller offentlige kilder, herunder:

  • informasjon som er tilgjengelig i media
  • informasjon som presenteres i våre sosiale medier eller bredere plattformer for sosiale medier, herunder Facebook, Twitter og LinkedIn
  • informasjon som innhentes av sikkerhetssystemer

  Disse opplysningene brukes til:

  • å opprettholde markedsbevissthet
  • å bygge opp og opprettholde merkevarebygging og nærvær i sosiale medier
  • å sikre våre lokaler

  Nødvendig for å utøve våre legitime interesser som arbeidsgiver for å fremme våre forretningsmål, fremme merkevaren vår og ivareta sikkerheten og velferden til våre ansatte.

  9

  Informasjon vi samler inn fra offentlig tilgjengelige sosiale medieprofiler og ansettelsesrelaterte nettsteder, herunder:

  • Navn, utdanning, stillingstittel, ansettelsesinformasjon
  • Slutninger: Inkludert slutninger hentet fra annen personlig informasjon som arbeidsrelatert kompetanse eller erfaring.

  Disse opplysningene brukes til:

  • å vurdere en persons skikkethet til ansettelse, og å ansette personer
  • å matche kandidater med potensielle stillinger
  • å tilby kandidater utplassering hos våre kunder
  • å henvise en person for ansettelse hos en av våre kunder
  • å ta kontakt med personer via post, e-post, telefon, tekstmeldinger og nettbaserte kommunikasjonsplattformer om selskapet eller ledige stillinger som matcher personens uttrykte preferanser, kvalifikasjoner og/eller profil – slik kommunikasjon kommer bare direkte fra Kelly Services (eller representanter som jobber på vegne av Kelly). Du kan når som helst velge bort å motta slik kommunikasjon – les mer under Dine rettigheter og valg nedenfor
  • Nødvendig for etablering eller kontraktoppfyllelse (arbeidsforhold);
  • Nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser som arbeidsgiver;
  • Nødvendig for å utøve våre legitime interesser som arbeidsgiver for å identifisere og tilby jobbmuligheter for kandidater og ansatte, fastslå egnethet for jobbmuligheter og kommunisere med enkeltpersoner angående potensielle jobbmuligheter.
   

  Derfor brukes opplysningene

  Personopplysningene dine brukes når:

  • du har gitt samtykke til den aktuelle behandlingsaktiviteten, med de formålene du er blitt informert om. I slike tilfeller har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket. 
  • det er nødvendig for å gjennomføre og etterleve ansettelseskontrakten eller annen gjeldende engasjementskontrakt med oss, eller for å kunne gjøre det som er nødvendig for å inngå denne kontrakten eller en annen kontrakt med deg
  • vi trenger å behandle informasjonen for å etterleve en rettslig eller reguleringsmessig plikt (for eksempel oppfylle plikter i tråd med lover som gjelder ansettelse, ytelser, velferd og skatt, eller etterleve plikter vi er pålagt i likestillingslover eller i forbindelse med lovbestemte syke- eller svangerskapsrettigheter)
  • det unntaksvis er nødvendig av vitale interesser tilknyttet deg eller en annen person (for eksempel unngå alvorlig risiko for skade på deg eller andre), eller
  • det er nødvendig av hensyn til våre legitime interesser (eller en tredjeparts), såfremt våre legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller rettigheter som krever informasjonsbeskyttelse

  Spesielle kategorier av personopplysninger brukes når:

  • du har gitt uttrykkelig samtykke. I slike tilfeller har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket. 
  • det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser (for eksempel i sammenheng med ansettelses-, ytelses- og velferdslover eller fellesavtale), for eksempel oppfylle våre forpliktelser i likestillingslover eller i tilknytning til lovbestemte syke- eller svangerskapsrettigheter
  • det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav
  • det er nødvendig av forebyggende eller yrkesmedisinske grunner, for å vurdere arbeidskapasiteten din, stille en medisinsk diagnose eller levere helsetjenester (for eksempel i forbindelse med yrkesmedisinske henvisninger og rapporter)
  • det er nødvendig av hensyn til viktige offentlige interesser, for eksempel overvåking av likestilling
  • det unntaksvis er nødvendig av vitale interesser tilknyttet deg eller en annen person (for eksempel unngå alvorlig risiko for skade på deg eller andre), og hvis du ikke er i stand til å gi samtykke, eller
  • du allerede har offentliggjort de aktuelle personopplysningene

  Vi skal bare bruke personopplysningene til formålene de ble innhentet for, med mindre vi har rimelig behov for dem til et annet formål og dette formålet er kompatibelt med det opprinnelige formålet. Hvis det blir behov for å bruke personopplysningene dine til et ubeslektet formål, vil du bli varslet og få forklart det rettslige grunnlaget for dette.

  Legitime interesser

  Vi kan, som nevnt ovenfor, av og til bruke personopplysningene dine når vi (eller en tredjepart) har en legitim interesse av det. Dette omfatter tilfeller der personopplysninger er nødvendige for:

  • å sikre effektiv administrasjon og håndtering av ansettelsen eller engasjementet, ytelser, driftsadministrasjon og driftskontinuitet
  • å sikre at vår eiendom beskyttes, behandles konfidensielt og ikke brukes til upassende eller ulovlige formål
  • å hindre, oppdage eller undersøke uautorisert bruk av våre systemer, og sikre etterlevelse av lover og retningslinjer
  • å sikre at vi kan ta kontakt med familien din i nødsituasjoner
  • å sjekke at du har lov til å jobbe, og håndtere prestasjons-, disiplinær- og forfremmelsesprosesser
  • å håndtere opplærings- og utviklingskrav 
  • å opprettholde produktutvikling og -forbedring samt effektiv markedsføring gjennom analyse og profilering for virksomhetsinformasjon
  • å håndtere tvister og ulykker og innhente juridisk eller annen faglig rådgivning 
  • å etterleve andre lands lover og forskrifter
  • å forebygge bedrageri og økonomisk kriminalitet, og
  • å sikre nettverk og informasjon

  Ta kontakt med personvernombudet hvis du vil vite mer om våre legitime interesser i tilknytning til dine personopplysninger.

  Unnlatelse av å oppgi påkrevd informasjon

  Hvis vi ber om informasjon som er nødvendig for å kunne ansette eller engasjere deg, utplassere deg eller matche deg med en jobb, og du ikke oppgir informasjonen vi har identifisert som påkrevd, er det ikke sikkert at Kelly Services kan hjelpe deg med forespørselen om ansettelse, utplassering eller jobbmatching.

  Oppbevaring av opplysningene

  Vi skal oppbevare personopplysningene så lenge det er nødvendig ifølge avtalen med deg, for å kunne levere forespurte tjenester, av legitime forretningsmessige grunner eller for andre nødvendige formål, for eksempel etterleve lover, forskrifter eller krav fra annen rettslig myndighet, eller hvis det ellers er lovlig å oppbevare opplysningene for andre lovlige formål, for eksempel revisjon, sikkerhet, forebygging av bedrageri eller ivaretakelse og forsvar av Kellys juridiske rettigheter. 

  Videre beholdes jobbsøkere og personer som har fullført sitt engasjement, i Kellys talentrekrutteringspulje med potensiale for å bli kontaktet om andre ansettelsesmuligheter. Europeiske talentrekrutteringspuljer beholder søkeropplysningene dine i opptil tre år. Opplysningene for personer utenfor Europa beholdes i samsvar med lokale rettslige krav, men uansett ikke mer enn ti år. Hvor det gjelder fjerner Kelly opplysningene dine fra talentrekrutteringspuljen etter bekreftet forespørsel.

  Mer informasjon

  Oppbevaringsperioder kan variere på grunn av de ulike kravene til informasjonsoppbevaring. Vi kan for eksempel oppbevare en kopi av kontaktinformasjonen din hvis du nekter eller velger bort å få tilsendt direkte markedsføringskommunikasjon fra oss. Informasjonen din blir lagt til på skjult-listen vår for å være sikker på at du ikke får tilsendt markedsføringskommunikasjon i fremtiden. Personopplysninger slettes heller ikke hvis de er relevante for en etterforskning eller tvist. I slike tilfeller oppbevares opplysningene til saken er helt løst.

  Følgende kriterier brukes til å fastslå oppbevaringsperioder:

  • hvor lenge opplysningene trengs til å levere bemannings- og outsourcingstjenester og drive virksomheten
  • hvorvidt vi er pålagt å oppbevare opplysningene i en viss tidsperiode ifølge kontrakt eller lov
  • hvorvidt en spesifikk oppbevaringsperiode er tillatt ved lov, vedtekt eller forskrift
  • hvorvidt en person har godtatt en lengre oppbevaringsperiode
  • hvorvidt opplysningene regnes som sensitive opplysninger, der det i utgangspunktet skal anvendes en kortere oppbevaringsperiode, og
  • hvilke forventninger som forelå til oppbevaring på tidspunktet da opplysningene ble gitt

  Vi skal i alle tilfeller fortsette å beskytte personopplysningene i samsvar med bestemmelsene i denne personvernerklæringen. Opplysningene skal også oppdateres med jevne mellomrom.

  Hvem opplysningene kan deles med

  Kelly Services holder sine ansatte, representanter og leverandører ansvarlige for å ivareta tilliten du viser oss ved å oppgi personopplysninger.

  Når det gjelder personer, vil Kelly dele de opplysningene som er nødvendige for å levere bemannings- og outsourcingstjenester, med andre av Kelly Services’ entiteter, kunder, leverandører eller tjenesteleverandører som engasjeres for å bistå med håndtering av prosessene som trengs for å levere disse tjenestene.

  All engasjering av kunder, leverandører og tjenesteleverandører skal reguleres av de aktuelle kontraktkravene, som forbyr bruk av dine personopplysninger til andre formål enn de som spesifikt er anvist av Kelly. Det kreves også at de besørger gode administrative og tekniske sikkerhetsmekanismer for å hindre feilaktig bruk, deling eller tilgang av/til personopplysningene dine.

  Mer informasjon

  Vi deler personopplysningene dine med følgende, for å kunne levere ansettelses- og outsourcingstjenestene du ber om, eller for å kunne levere bemannings-, outsourcings- og konsulenttjenester: 

  • kunder eller leverandører med henblikk på potensiell utplassering, ansettelse eller outsourcing
  • kunder eller leverandører som søker etter ansatte som stemmer med din(e) kvalifikasjoner og profil, og
  • bedriften du er tildelt jobb i, for å kunne integrere med deres søknads- og ansettelsesprosesser 
  • MSP-leverandører (Managed Service Provider) som administrerer og håndterer programmer for midlertidige ansettelser for våre kunder 
  • tjenesteleverandører som utfører outsourcede administrative tjenester på våre vegne, for eksempel systemer for sporing av søkere, administrasjon av personalinformasjon, lønnsutbetaling og ytelsesadministrasjon 
  • leverandører av informasjonsteknologi, som Microsoft og Amazon Web Services, for dataoppbevaring eller -drifting, driftskontinuitet og krisehåndtering

  Kelly deler hele tiden personopplysninger med slike tredjeparter, og bare i forbindelse med rekruttering, utplassering, ansettelse og outsourcing. 

  Personopplysningene dine kan også deles med visse andre tredjeparter. Dette gjøres enten etter samtykke fra deg, eller fordi de trenger informasjonen for å kunne levere tjenester til deg for ett av de andre formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen. Eksempler er skattemyndigheter, kredittopplysningsbyråer, databaser og etater mot bedrageri, og screeningbyråer.  

  Ettersom Kelly driver virksomhet globalt, kan deling av personopplysningene dine med andre av Kelly Services’ entiteter, tjenesteleverandører, leverandører og kunder medføre at opplysningene blir sendt ut av landet du bor i, der andre personvernlover kan gjelde. Mottakerområdene kan variere med typen tjenester, men kan omfatte USA, Mexico, Brasil, Canada, Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og Australia. Kelly skal til enhver tid, uansett opplysningenes kilde eller destinasjon, beskytte personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen, og følge alle gjeldende personvernlover. Kelly beholder ansvaret for opplysninger vi deler med tredjeparter for behandling på dine vegne.

  Personopplysningene dine kan overføres til tredjepartsorganisasjoner i visse situasjoner:

  • hvis vi diskuterer salg eller overføring av hele eller deler av virksomheten, kan opplysningene overføres til potensielle kjøpere på egnede vilkår for konfidensialitet
  • hvis vi omorganiseres eller selges, kan opplysningene overføres til en kjøper, som kan fortsette å levere tjenester til deg
  • hvis vi blir pålagt ved lov eller annen forskrift eller praksis vi følger, eller hvis en offentlig myndighet eller reguleringsmyndighet – for eksempel politiet – ber om det, eller
  • hvis vi må forsvare oss mot et rettslig krav, kan opplysningene dine overføres etter behov i denne forbindelse

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, Storbritannia og Nord-Irland og Sveits

  For personer som befinner seg i EØS-området («EØS»), Storbritannia og Nord-Irland eller Sveits, skal Kelly – ved overføring til tredjeparter utenfor EØS, Storbritannia og Nord-Irland eller Sveits – iverksette tilstrekkelige tiltak for å påse at gjeldende rettslige krav overholdes, for eksempel ved å bruke modellkontrakter for Den europeiske union («EU»). Ta kontakt med personvernombudet på privacy@kellyservices.com hvis du vil vite mer om bruken av modellkontrakter.

  Opplysningene dine kan også deles med aktuelle offentlige entiteter hvis Kelly pålegges dette i lov eller rettslig prosess, eller hvis politimyndigheter eller andre offentlige myndigheter eller annen reguleringsmyndighet, -etat eller -organ ber om det.

  Dine rettigheter og valg

  Vi respekterer din rett til å få tilgang til og styre bruken av egne opplysninger. Mengden personopplysninger du må oppgi når du ber om våre tjenester, samsvarer med Kellys interesser i å levere tjenester til deg. Kelly etterlever gjeldende personvernlover og -forskrifter.

  Vi behandler personopplysninger om deg med formålene som er beskrevet i personvernerklæringen, herunder for å levere rekrutterings-, utplasserings-, ansettelses- eller outsourcingstjenester, drive virksomheten vår, oppfylle rettslige og kontraktfestede forpliktelser og andre legitime interesser som Kelly har. I de fleste land der Kelly har en ansettelseskontrakt med deg, er behandling av kontakt-, lønns- og ytelsesopplysninger en plikt som er nedfelt i kontrakt eller lov. Unnlatelse av å oppgi opplysninger for slik behandling, kan begrense din mulighet til ansettelse hos Kelly.

  Du kan ha visse rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine. Les mer om tilgjengeligheten av disse rettighetene og måten du kan bruke dem på, nedenfor.

   

  Personvernrettigheter i Europa

  Når det gjelder personer som bor i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS»), Storbritannia og Nord-Irland eller Sveits, etterlever Kelly personvernlovene i ditt land og du har, hvis aktuelt, følgende rettigheter: 

  • Tilgang: Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene dine. Du har rett til å spørre om vi behandler personopplysningene dine, og du kan – om vi gjør det – be om tilgang til personopplysningene dine. Da kan du få utdelt en kopi av personopplysningene vi oppbevarer om deg, samt en del annen informasjon om dem. 
  • Retting: Du har rett til å be oss om å rette feil (retting) i personopplysningene dine. Vi skal, som svar på en slik forespørsel, oppdatere eventuelle fullstendige eller feilaktige opplysninger vi har om deg, for å påse at de er riktige. 
  • Sletting: Du har rett til å be om at personopplysningene dine slettes under visse omstendigheter, og underlagt vår plikt til å opprettholde opplysningene dine i tråd med gjeldende lover eller hvis personopplysningene trengs i forbindelse med krav.
  • Begrensning: Du har rett til å be oss om å stanse behandlingen av visse personopplysninger om deg, for eksempel hvis du vil fastslå riktigheten av dem eller årsaken til at de behandles. 
  • Overføring: Du kan be om å få personopplysninger du har gitt oss, tilsendt i et maskinleselig, flyttbart format eller få overført visse personopplysninger til en annen part.      
  • Automatiserte beslutninger: Du kan protestere mot automatiserte beslutninger som tas om deg, hvis de har en rettslig eller lignende vesentlig virkning, og be om en ny vurdering. Innbyggere i EU vil ikke være underlagt beslutninger som vil ha en juridisk innvirkning, eller en betydelig innvirkning på deg, basert utelukkende på automatisert beslutningstaking.

  Rett til å protestere:

  Personer som bor i EØS, Storbritannia og Nord-Irland eller Sveits, har rett til å klage på at Kelly behandler personopplysningene deres under visse omstendigheter.

  Du har rett til å protestere mot at Kelly behandler personopplysningene dine når dette er basert på Kellys (eller en tredjeparts) legitime interesser. Du kan komme med innsigelser mot vår påstand om legitime interesser. Vi kan likevel ha rett til å fortsette å behandle personopplysningene dine basert på våre legitime interesser eller der det er relevant for rettslige krav. Du har også rett til å protestere hvis vi behandler personopplysningene dine og formålet er direkte markedsføring.

  Du har rett til å klage til en personvernmyndighet, nærmere bestemt i et medlemsland i Den europeiske union der du har fast bopel, der vi har forretningskontor, eller der det foreligger påstand om brudd på personvernloven.

  Da behandling av opplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne levere rekrutterings-, utplasserings-, ansettelses- eller outsourcingstjenester, kan tilbaketrekning av samtykket, protest mot behandling eller sletting av opplysningene medføre at Kelly ikke kan fortsette å levere rekrutterings-, utplasserings-, ansettelses- eller outsourcingstjenester. Kelly kan, i tråd med gjeldende lov, begrense eller avvise forespørsler eller legge på rimelige avgifter. 

  Personvernrettigheter i California

  Når det gjelder personer som bor i California, forplikter Kelly seg til å overholde rettighetene dine i California Consumer Privacy Act, og sørge for at du er klar over, om aktuelt, at du har følgende rettigheter:

  • Tilgangsrettigheter: For personopplysninger Kelly har innhentet eller oppbevart om deg i løpet av de siste 12 månedene, har du rett til å be om tilgang for de personopplysningskategoriene vi har innhentet om deg, kildekategoriene som personopplysningene ble innhentet fra, virksomhetsformål eller kommersielle formål med å innhente, selge eller dele personopplysninger, tredjepartskategorier som Kelly har utlevert personopplysninger til, og en kopi av visse deler av personopplysningene vi har innhentet eller oppbevart. Vær oppmerksom på at hvis tilgangsforespørselen din krever bekjentgjøring av personopplysningene til en annen person, kan vi ikke etterfølge hele tilgangsforespørselen din. Tilsvarende hvis det å svare på tilgangsforespørselen din medfører at vi bryter noen lov, regel, forskrift eller forespørsel fra politimyndigheter, kan ikke Kelly etterfølge forespørselen din.
  • Rett til korreksjon: Du har rett til å be om at Kelly korrigerer unøyaktige personopplysninger som oppbevares om deg.
  • Rett til sletting: Du har rett til å be oss slette personopplysninger som vi har innhentet fra deg. Vi trenger imidlertid ikke etterfølge forespørselen din hvis ett av flere unntak gjelder, inkludert omstendigheter hvor det er nødvendig for oss eller tjenesteleverandøren vår å opprettholde personopplysningene dine for å fullføre transaksjonen med deg; intern bruk som er rimelig i tråd med forventningene dine; samsvar med en rettslig forpliktelse eller annen bruk av personopplysningene dine som er kompatibel med den sammenhengen som du oppga dem i.
  • Rett til å frabe seg: Du har når som helst rett til å frabe deg salg eller deling av personopplysningene dine til tredjeparter. Dette innebærer at så snart du fraber deg salg eller deling av personopplysningene dine, må vi etterfølge forespørselen din. Kelly verken selger eller deler personlig informasjon til tredjeparter, som definert av lover i California.
  • Rett til å begrense bruk og utlevering av sensitive opplysninger: Du har rett til å be om at Kelly begrenser bruk og utlevering av dine sensitive personopplysninger. Kelly bruker eller utlever imidlertid ikke sensitive personopplysninger med unntak av de formålene som er autorisert av CCPA.  
  • Rett til å ikke bli diskriminert mot for å utøve rettighetene dine: Du har retten til å ikke bli diskriminering når du utøver personvernrettighetene dine som forbruker. Vi kommer ikke til å nekte deg noen varer eller tjenester, ta noen annen betaling eller gi noe annet kvalitetsnivå på varer eller tjenester fordi du utøver rettighetene dine med mindre forskjellen er rimelig forbundet med verdien av opplysningene dine.

  Fordi behandling av opplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne levere rekrutterings-, utplasserings-, ansettelses- eller outsourcingstjenester vi tilbyr deg, kan en forespørsel om å slette opplysningene dine medføre at Kelly ikke kan fortsette å levere rekrutterings-, utplasserings-, ansettelses- eller outsourcingstjenester. Kelly kan, i tråd med gjeldende lov, begrense eller avvise forespørsler eller legge på rimelige avgifter.

  Utøvelse av personvernrettigheter i California

  Utøvelse av noen av disse CCPA-rettighetene, kan gjøres som følger:

  Vær oppmerksom på at Kelly kan kreve ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din før du bekrefter forespørselen. Hvis vi ikke er i stand til å bekrefte identiteten din, kan vi komme til å avslå forespørselen.

  Personvernrettigheter i Mexico

  Kelly Services México, S.A. de C.V., heretter kalt «KELLY», med adresse Ave.Niños Héroes Number 1555, interior 103, Moderna Neighborhood, Zip Code 44190, Guadalajara, Jalisco, Mexico, med nettadresse kellyservices.com.mx, er ansvarlig for bruk av generelle, finansielle eller sensitive opplysninger eller eiendomsopplysninger du har oppgitt, eller kan komme til å oppgi, i tilknytning til ansettelsesforholdet hos Kelly eller en eventuell jobbsøknad du har sendt, i tråd med bestemmelsene i Mexicos føderale lov for beskyttelse av personopplysninger som besittes av private parter («LFPDPPP»).

  Du har rett til å begrense bruk eller videreformidling av personopplysningene dine til formål som ikke kreves som en del av vårt rettslige forhold, for å unngå å få tilsendt jobbtilbud eller reklamemeldinger fra Kelly til telefonnummeret ditt, mobilnummeret og/eller e-postadressen, ved si fra at du ikke vil få tilsendt denne typen meldinger gjennom e-post lenger gjennom følgende e-postadresse: ARCO@kellyservices.com. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, skal du vite at du når som helst kan trekke tilbake samtykket ditt til bruk av personopplysninger ved å sende en e-post til ARCO@kellyservices.com

  Det følger av LFPDPPP at du har rett til å få tilgang til personopplysningene Kelly har om deg, få informasjon om hvordan de brukes, rette dem hvis de er feilaktige eller ufullstendige, slette dem hvis du mener de er overflødige eller unødvendige til formålene de ble innhentet for, eller protestere mot at de brukes til visse formål (ARCO-rettigheter).

  En slik forespørsel per e-post skal være vedlagt følgende informasjon for at Kelly skal kunne behandle forespørselen: (i) kopi av offentlig legitimasjon med bilde (IFE, gyldig pass, yrkessertifikat eller militærkort), (ii) fullt navn, (iii) full nåværende adresse, (iv) fasttelefon- og/eller mobilnummer og (v) årsakene til at du ber Kelly om tilgang (hvis du vil at Kelly skal informere deg om at personopplysningene dine finnes), retting (hvis du vil at Kelly skal rette personopplysninger som er feilaktige eller ufullstendige, sletting (hvis du vil Kelly skal fjerne personopplysningene dine, helt eller delvis), eller du vil protestere (hvis du vil at Kelly skal slutte å bruke personopplysningene dine).

  Hvis forespørselen godtas i tråd med LFPDPPP, skal retur av personopplysninger skje gratis, men du må selv betale for rimelige portoutgifter eller kostnader til kopier eller andre formater som genereres. Forespørselen skal behandles innen 20 (tjue) virkedager.

  Hvis du mener at personvernrettighetene dine er krenket av atferden til en av våre ansatte eller av handlinger eller respons fra oss, eller du mener at personopplysningene dine er brukt i strid med bestemmelsene i LFPDPPP, kan du sende en klage eller et krav til IFAI (Federal Institute of Access to Information and Data Protection). Les mer på www.ifai.org.mx.

  Andre personvernrettigheter

  Det følger av lovene i enkelte jurisdiksjoner at du har rett til å be om mer informasjon om personopplysningene vi innhenter, tilgang til personopplysningene vi behandler, få rettet en feil eller utelatelse, få slettet personopplysninger eller protestere mot eller begrense videre behandling. Kelly etterlever alle gjeldende personvernlover og respekterer personers rettigheter i disse lovene. 

  Da behandling av opplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne levere rekrutterings-, utplasserings-, ansettelses- eller outsourcingstjenester, kan en forespørsel om å utøve visse rettigheter medføre at Kelly ikke kan fortsette å levere rekrutterings-, utplasserings-, ansettelses- eller outsourcingstjenester. Kelly kan også, i tråd med gjeldende lov, begrense eller avvise forespørsler eller legge på rimelige avgifter.

  Direkte markedsføring

  Vi kan av og til bruke kontaktopplysninger til å sende e-postoppdateringer om muligheter eller tjenester som er relevante for din samhandling med oss, for eksempel jobber i databasen som stemmer med kriteriene dine.

  Der du blir spurt om å oppgi personopplysninger, får du også muligheten til å velge hva slags kommunikasjon du ønsker å få tilsendt. Hvis din samhandling med Kelly Services har medført at du er registrert for flere tjenester eller ressurser, kan det hende at du må velge bort hver av tjenestene separat.

  Du kan når som helst velge bort å få tilsendt direkte markedsføring. Markedsføringskommunikasjon er alltid vedlagt anvisninger for hvordan du velger bort å få tilsendt slik e-post fra den registrerte tjenesten eller ressursen i fremtiden. Du kan også velge bort kommunikasjon ved å ta kontakt med personvernombudet på privacy@kellyservices.com.

  Informasjonskapsler

  Vi registrerer antallet gjester på aktuelle deler av nettstedet og sporer bevegelse mellom delene ved hjelp av «informasjonskapsler».

  Informasjonskapsler er små datafiler som inneholder informasjon, som overføres til datamaskinen din og automatisk lastes ned av enheten din. Formålet er å kunne gjenkjenne en som har besøkt nettstedet før. Informasjonskapsler brukes til å identifisere nettleseren eller enheten din. De innhenter og lagrer informasjon om hvordan du bruker et nettsted du besøker.

  Les mer om informasjonskapsler, typen informasjonskapsler som brukes, og hvordan de brukes, i retningslinjene for informasjonskapsler.

  Beskytte opplysningene

  Kelly Services legger stor vekt på å beskytte personopplysninger.

  Vi følger jevnlig med på hvilke bransjestandarder som gjelder for personvern, og kontrollerer fysiske, tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å finne ut hvordan vi best kan hindre tap, feilbruk, endring, uautorisert tilgang, ødeleggelse eller videreformidling av personopplysninger.

  Alle personopplysninger som sendes til oss, enten skriftlig eller per e-post, kan være usikret under overføring, og vi kan ikke garantere at de kommer frem.

  Passord skal behandles konfidensielt og ikke deles med tredjeparter. Kelly ber aldri om passordet ditt.

  Oppdateringer av denne personvernerklæringen

  Kelly kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Sørg derfor for å lese den ofte.

  Hvis personvernerklæringen endres, skal den reviderte utgaven postes her og endringene beskrives under Endringshistorikk.

  Hvis personvernerklæringen endres vesentlig, kan du også bli varslet ved andre metoder før endringene trer i kraft, for eksempel ved at vi poster et varsel om endringene på et godt synlig sted på nettstedene, varsler om endringene gjennom nettportalene eller tar kontakt med deg direkte.

  Ta kontakt med personvernombudet på privacy@kellyservices.com hvis du ønsker tilgang til eldre utgaver av denne personvernerklæringen.

  Ta kontakt med Kelly

  Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, ønsker å utøve rettigheter du har i gjeldende personvernlover, eller mener at Kelly ikke har etterlevd denne personvernerklæringen, kan du sende en e-post til personvernombudet på privacy@kellyservices.com. Du kan også ta kontakt med Kelly Services i USA på:

  Kelly Services, Inc. ATTN: Privacy Officer
  999 W. Big Beaver Road
  Troy, MI 48084, USA

  Eller i EØS-området, Storbritannia og Nord-Irland eller Sveits på:

  Kelly Services Management Sàrl
  ATTN: Privacy Officer
  Av. Edouard-Dubois 20
  CH-2002
  Neuchâtel
  Sveits 

  De selskapene i gruppen som er oppført som ikke har forretningskontor i Europa, kan også kontaktes gjennom sin representant:

  Kelly Services (Nederland) B.V.
  Neptunusstraat 37
  2132 JA Hoofddorp
  Nederland