CONTACT US

  Privacyverklaring

  Kelly Services, Inc. en haar dochterondernemingen respecteert uw privacy en wij erkennen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot persoonsgegevens die wij van u verzamelen en dat wij in verband hiermee bepaalde verplichtingen hebben. Kelly Services ondersteunt de diverse internationale en lokale privacywetten, en heeft procedures om aan de vereisten van deze wetten te voldoen. 

  Deze privacyverklaring steunt onze privacyprincipes en geeft u informatie over onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van de persoonsgegevens van personen die onze websites gebruiken, onze arbeidsbemiddelings- en outsourcingsdiensten aanvragen of gebruiken, en van hen die vertegenwoordigers zijn van onze klanten (inclusief potentiële klanten), dienstverleners en leveranciers. 

  Wij moedigen u aan om deze informatie door te nemen zodat u kunt begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. 

  Deze privacyverklaring geldt ook voor onze groepsbedrijven. Elk groepsbedrijf is een gegevenscontroller, en de bedrijfsnamen en informatie kunt u vinden via de volgende link: Bedrijfsnamen en informatie van Kelly Services, Inc. (gezamenlijk “Kelly Services” of “Kelly”. Als wij het in deze privacyverklaring dus hebben over “Kelly Services”, “Kelly”, “wij”, “ons” of “onze”, verwijzen we naar het betreffende bedrijf binnen onze groepsbedrijven dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zullen u laten weten welke entiteit de controller voor uw persoonsgegevens zal zijn.

  Kelly Services, Inc. is de controller die verantwoordelijk is voor het behandelen van algemene vragen en speculatieve toepassingen. U kunt de hierboven genoemde groepsbedrijven die niet in Europa zijn gevestigd ook bereiken via hun vertegenwoordiger: Kelly Services (Nederland) B.V., Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp, Nederland.

  Als wij iets belangrijks over deze verklaring veranderen (de gegevens die wij verzamelen, hoe we die gebruiken of waarom we die gebruiken) markeren wij die wijzigingen in de sectie Wijzigingsoverzicht aan het einde van deze privacyverklaring en verschaffen wij er een duidelijke link naar gedurende redelijke tijd na de wijziging en voordat de wijziging van kracht wordt.  

  Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op:

  E-mailprivacy@kellyservices.com

  Post: Kelly Services, Inc. in de VS: 999 W. Big Beaver Road Troy, MI 48084, VS.

  Kelly Services, Inc., in Europa kunt u bereiken via haar dochteronderneming, Kelly Services Management Sàrl, Av. Edouard-Dubois 20, CH-2002 Neuchâtel, Zwitserland.

  Contactinformatie voor verdere landen kunt u vinden op deze link:  Bedrijfsnamen en informatie van Kelly Services, Inc.

  Gegevens die wij verzamelen

  Kelly verzamelt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens om onze wervings-, indienstnemings-, outsourcing- en adviesdiensten te kunnen verschaffen. Wij verzamelen persoonsgegevens over personen die onze websites gebruiken, bij ons solliciteren naar banen of opdrachten, of arbeidsbemiddeling door ons via onze wervingsdiensten, werknemers en degenen die vertegenwoordigers zijn van onze klanten (inclusief potentiële klanten). Kelly zal haar diensten niet opzettelijk richten op of informatie verkrijgen, verkopen of delen van kinderen onder de 16 jaar.

  De meeste gegevens worden direct door u verschaft wanneer u contact met ons opneemt, een sollicitatie indient, een persoonlijk wervingsevenement bijwoont, via telefoongesprekken, contact met ons opneemt over onze diensten, of tijdens uw outsourcing- of arbeidsrelatie.

  Wij verzamelen ook gegevens over mensen die in dienst zijn bij of worden ingeschakeld door onze klanten in verband met outsourcing- en adviesdiensten die wij aan deze klanten verlenen.  Dit wordt in het algemeen verkregen door onze interacties met klanten, leveranciers en dienstverleners.

  Wanneer u interacties hebt met een website of applicatie van Kelly, verzamelen wij gegevens in verband met uw interacties met die dienst, bijvoorbeeld door cookies te gebruiken die op uw apparaat worden geplaatst.

  Wij geven hieronder verdere bijzonderheden over de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen (en in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld), opslaan en gebruiken en de redenen waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken.

  Meer informatie

   

  Welke persoonsgegevens wij verzamelen

  De reden waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken

  Juridische basis voor verwerking

  1

  Informatie die u ons verschaft als deel van de registratieprocedure en onze relatie met u wanneer u bij ons naar een baan solliciteert of ons verzoekt wervingsdiensten te verlenen of een passende baan te vinden, online, persoonlijk of telefonisch, zoals: 

  • Identificatie: Naam en contactgegevens – zoals postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en andere soortgelijke contactgegevens.
  • Opleiding, arbeidsverleden en kwalificaties– zoals uw opleiding, arbeidsverleden, werkgerelateerde vaardigheden en ervaring, professionele diploma’s of licenties, lidmaadschap van vakverenigingen, gewenste loopbaan, voorkeuren, kwalificaties, referenties en andere informatie die u in uw cv hebt opgegeven.
  • Financiële informatie zoals informatie in verband met uw bankrekening, fiscale status, uitkeringen of payrollgegevens.
  • Kenmerken van beschermde classificaties– zoals uw staatsburgerschap en werkvergunning, en de inhoud van alle andere voor sollicitatie- of arbeidsdoeleinden aan Kelly verschafte identificatie.
  • Gevoelige persoonsgegevens– zoals uw werknemersidentificatie of burgerservicenummer en/of rijbewijs, paspoort of door de staat uitgegeven ID-nummer en inhoud.
  • Werkgerelateerde sociale-mediagegevens – zoals het verzamelen van uw informatie van en in verband met openbaar gepubliceerde profielen die u hebt gemaakt op werkgerelateerde sociale-mediaplatforms en vacaturebanken (zoals LinkedIn, Monster of Indeed)
  • Prestatie- en werkgegevens – zoals informatie die zich in uw personeelsdossier bij Kelly bevindt, prestatiebeoordelingen, evaluaties en disciplinaire maatregelen. Voor verdere informatie over werknemersprivacy kunnen  interne werknemers relevante interne beleidsregels doornemen. 

  Wij gebruiken deze persoonsgegevens: 

  • om iemands relatie met ons op te bouwen, te beheren en te leiden;
  • om iemands geschiktheid voor een betrekking te evalueren en personen een baan te geven;
  • om passende potentiële posities voor kandidaten te vinden;
  • om kandidaten een betrekking bij onze klanten aan te bieden;
  • om iemand voor een baan te verwijzen naar een van onze klanten;
  • om algemene diensten aan werkzoekenden te verschaffen;
  • om te voldoen aan onze verplichtingen wanneer wij optreden als werkgever in verband met het arbeidscontract en aan andere verplichtingen die op ons van toepassing zijn conform de geldende arbeidswetgeving;
  • om de werkrelatie met iemand te beheren, zoals voor human resources management (bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling, training, talentbeheer, prestatiemanagement, beoordelingen en discipline- en klachtenbeheer);
  • om ongepast gedrag of inbreuk op onze beleidsregels aan het licht te brengen of te voorkomen, zoals bescherming van onze intellectuele eigendommen, vertrouwelijke informatie en bedrijfsmiddelen;
  • om contact op te nemen in noodsituaties;
  • om te verzekeren dat onze systemen (en die van onze groepsbedrijven) voornamelijk voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, voldoende capaciteit hebben voor de behoeften van het bedrijf, beschermd zijn tegen bedreiging van cyberbeveiliging zoals malware;
  • om te voldoen aan onze verplichtingen wat betreft ons contract met de persoon wanneer wij optreden als werkgever, arbeidsbureau, recruiter, inlener of outsourcing- of adviesbureau;
  • om contact op te nemen met personen via de post, e-mail, telefoon, sms en online communicatieplatforms over ons bedrijf of vacatures die overeenkomen met de voorkeuren die de persoon heeft opgegeven, diens kwalificaties, en/of profiel; deze berichten komen rechtstreeks van Kelly Services (of agenten die uit naam van Kelly werken). Iemand kan te allen tijde afzien van het ontvangen van deze berichten; zie de sectie Uw rechten en opties hieronder voor meer informatie;
  • om mensen persoonlijk aangepaste informatie over onze diensten te verschaffen. Wanneer iemand ons bijvoorbeeld geolocatiegegevens geeft, kan hij/zij binnen dit geografische gebied naar een baan zoeken of job alerts creëren.
  • in de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico, voor bepaalde functies, om automatische feedback te geven over functies waarvoor u mogelijk gekwalificeerd bent of niet aan de functievereisten voldoet, gebaseerd op jaren ervaring, certificaten en andere functievereisten.
  • Nodig voor het sluiten of uitvoeren van een contract (arbeid);
  • Nodig voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen als werkgever om de werkvergunning te bepalen, uitkeringen te verschaffen en loon te betalen;
  • Nodig voor het uitoefenen van onze rechtmatige belangen als werkgever om arbeidskansen voor kandidaten en werknemers te vinden en te verschaffen, geschiktheid voor arbeidskansen te bepalen, met personen te communiceren over potentiële arbeidskansen, dossiers voor kandidaten en werknemers op te stellen en bij te houden, een inclusieve werkomgeving te bevorderen, iemands relatie als kandidaat of werknemer te beheren en fraude te voorkomen.
  • Nodig voor het beschermen van vitale belangen in noodgevallen.

  2

  Gegevens die wij van onze klanten en andere derden ontvangen over hun werknemers en ander personeel en die wij nodig hebben om personeelsadvies- en outsourcingdiensten te verschaffen zoals: 

  • Identificatie: Naam en contactgegevens – zoals postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en andere soortgelijke contactgegevens.
  • Opleiding, arbeidsverleden en kwalificaties– zoals uw opleiding en werkgeschiedenis, werkgerelateerde vaardigheden en ervaring, professionele kwalificaties of licenties, lidmaatschap in professionele organisaties, gewenste loopbaan, voorkeuren, kwalificaties, referenties, en andere in uw cv verschafte informatie.
  • Financiële informatie zoals infomatie in verband met uw bankrekening, fiscale status of payrollgegevens.
  • Kenmerken van beschermde classificaties– zoals uw staatsburgerschap en werkvergunning, en de inhoud van alle andere voor sollicitatie- of arbeidsdoeleinden aan Kelly verschafte identificatie.
  • Gevoelige persoonsgegevens– zoals uw werknemersidentificatie of burgerservicenummer en/of rijbewijs, paspoort of door de staat uitgegeven ID-nummer en inhoud.
  • Prestatie- en werkgegevens –  zoals informatie die zich in uw personeelsdossier bij Kelly bevindt, prestatiebeoordelingen, evaluaties en disciplinaire maatregelen.

  Wij gebruiken deze persoonsgegevens: 

  • om personeelsadvies-, outsourcing- en leveranciersmanagementdiensten te verschaffen;
  • voor personeelsadministratieve en operationele doeleinden (bijvoorbeeld in verband met verzuim, betaling, voorzieningen, beloning, aandelenbeheer, zakenreizen, bijhouden van adresboeken van werknemers, verschaffen van toegang tot onze systemen en bedrijfsmiddelen, beheer van autorisatiecontroles, verzekeren van de beveiliging van onze systemen en bedrijfsmiddelen, managementprognoses en het plannen van wijzigingen in onze groepsstructuur); 
  • om de arbeids- of outsourcingrelatie te beheren, zoals reageren op vragen, verlenen van diensten op het gebied van Human Resources, verwerken en beheren van betalingen en loonadministratie, beheren van uitkeringen, verschaffen van advies, training of disciplinaire maatregelen, voldoen aan gezondheids- veiligheids- en interne beleidsregels, Corporate Management, volgen van loopbanen en prestaties, en beheer van arbeidscontracten;
  • voor het verlenen, verbeteren of ontwikkelen van diensten die wij aan onze klanten, leveranciers of dienstverleners verschaffen of voor het uitvoeren van essentiële bedrijfsactiviteiten. Dit omvat het uitvoeren van gegevensanalyse, research en studies om de kandidaten, werknemers en contractanten te beoordelen voor personeels- en outsourcingdiensten. Dit omvat ook het analyseren van trends in inlening en plaatsing, het evalueren van personeelstrends in verband met de gevraagde en beschikbare vaardigheden en ervaring, het onderzoeken, uitvoeren en marketen van zakelijke kansen, het analyseren van de verdeling van werknemers, opvolgingsplanning en bedrijfsorganisatie. Deze taken zijn nodig voor de werving, afstemming en het aanbieden van mogelijke arbeidskansen aan personen in onze personeels- en outsourcingprogramma's; 
  • om ongepast gedrag of inbreuk op onze beleidsregels aan het licht te brengen of te voorkomen, zoals bescherming van onze intellectuele eigendommen, vertrouwelijke informatie en bedrijfsmiddelen;
  • om te verzekeren dat onze systemen (of die van onze groepsbedrijven) voornamelijk voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, voldoende capaciteit hebben voor de behoeften van het bedrijf, beschermd zijn tegen bedreiging van cyberbeveiliging zoals malware; en
  • in verband met potentiële en/of feitelijke procesvoering of onderzoeken die ons of een groepsbedrijf of de functionarissen daarvan betreffen.
  • Nodig voor het uitoefenen van onze rechtmatige belangen als verschaffer van arbeidsbemiddelings- outsourcing- en adviesdiensten om arbeidskansen voor kandidaten en werknemers te vinden en te verschaffen, geschiktheid voor arbeidskansen te bepalen, met personen te communiceren over potentiële arbeidskansen, dossiers voor kandidaten en werknemers op te stellen en bij te houden, een inclusieve werkomgeving te bevorderen, iemands relatie als kandidaat of werknemer te beheren en fraude te voorkomen.

  3

   

  Gevoelige persoonsgegevens en biometrische gegevens: Over u verzamelde gegevens die vallen onder “speciale categorieën persoonsgegevens” zoals: 

  • Screeningsgegevens – zoals controles op drugs, alcohol en onderzoek van het strafregister.
  • Financiële en uitkeringsgegevens – zoals uw nationaal identificatienummer of fiscaal nummer, burgerservicenummer, financiële of bankrekeninggegevens, fiscale gegevens, naaste verwanten of contactgegevens in geval van nood, keuze van voorzieningen, waaronder mogelijk ziekteverzekering, informatie over pensioenplanning, en informatie in verband met invaliditeit en gezondheid, gezondheidsinformatie, waaronder die in verband met een werkgerelateerde claim (bijv. bij een collectieve ongevallenverzekering).
  • Informatie in verband met verlof zoals ziekteverlof of verlof om gezinsredenen.
  • Informatie over uw fysieke of geestelijke gezondheid, conditie of invaliditeitsstatus.
  • Verdere demografische gegevens – zoals uw gender, ras, etniciteit, handicap, veteraneninformatie, ideologische standpunten of activiteiten, of lidmaatschap van vakbonden.
  • Biometrische gegevens – zoals het gebruik van identificatie via vingerafdrukken.

  Wij gebruiken deze persoonsgegevens zoals hieronder samengevat: 

  • In sommige jurisdicties moeten wij deze persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wetten, regels en voorschriften in verband met gelijke arbeidskansen of om Kelly Services te helpen gegevens te verzamelen voor haar praktijken en rapportage in verband met gelijke kansen; wij kunnen u ook vragen om verdere informatie te verschaffen. Het verschaffen van dit soort gegevens is vrijwillig, tenzij het wettelijk vereist is, en nalaten deze gegevens te verschaffen zal uw kansen op een baan of project niet belemmeren.
  • Wij verzamelen en gebruiken screeningsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grond bestaat en alleen als de geldende wet dit toestaat.
  • Wij verzamelen en gebruiken financiële en uitkeringsgegevens om u te betalen, en werkgerelateerde diensten op het gebied van gezondheid en pensionering en andere voorzieningen in verband met uw werk te verschaffen.
  • Wij verzamelen en gebruiken biometrische gegevens om toegang tot bepaalde beveiligde locaties te beperken.
  • Wij gebruiken informatie in verband met verlof om te voldoen aan wetten betreffende sociale zekerheid, sociale bescherming en andere wetten, en om ziekte- en zwangerschapsverlof te registreren en te beheren.
  • Wij gebruiken informatie over uw fysieke of geestelijke gezondheid om uw gezondheid en veiligheid op het werk te verzekeren en om uw geschiktheid voor het werk te beoordelen behoudens toepasselijke vertrouwelijkheidsmaatregelen en om gepaste aanpassingen op de werkplek te verschaffen, om ziekteverzuim te controleren en te beheren en om uitkeringen te beheren.
  • Nodig voor het sluiten of uitvoeren van een contract (arbeid);
  • Nodig voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen als werkgever om de werkvergunning te bepalen, uitkeringen te verschaffen en loon te betalen;
  • Nodig voor het uitoefenen van onze rechtmatige belangen als werkgever om arbeidskansen voor kandidaten en werknemers te vinden en te verschaffen, geschiktheid voor arbeidskansen te bepalen, met personen te communiceren over potentiële arbeidskansen, dossiers voor kandidaten en werknemers op te stellen en bij te houden, een inclusieve werkomgeving te bevorderen, iemands relatie als kandidaat of werknemer te beheren en fraude te voorkomen.

  4

   

  Identificatie: Gegevens die wij verzamelen van personen die organisaties vertegenwoordigen, zoals:

  • contactgegevens van personen die voor onze klanten, dienstverleners en leveranciers werken.
  • contactgegevens van personen die door ons gesponsorde evenementen, conferenties en webinars bijwonen.
  • andere persoonsgegevens in verband met deze personen.

  Wij gebruiken deze informatie om:

  • arbeidsbemiddelings-, advies-, outsourcing- en leveranciersmanagementdiensten te verschaffen en te beheren; 
  • personeels- en outsourcingrelaties met onze klanten, leveranciers en dienstverleners te ontwikkelen en te handhaven. Wij gebruiken de informatie, zoals het zenden van evenement- en marketingberichten, via e-mail, telefoon, sms, per post en online communicatieplatforms. Deze berichten bevatten instructies over hoe u de ontvangst van soortgelijke e-mails of mededelingen van de dienst kunt weigeren; en
  • onze diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen op basis van de voorkeuren en gedragingen van deze personen.  
  • Nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst met de organisatie;
  • Nodig voor het uitoefenen van onze rechtmatige belangen als verschaffer van arbeidsbemiddelings- outsourcing- en sourcingdiensten om diensten te verlenen aan onze klanten en potentiële klanten, potentiële klanten te vinden, en marketingactiviteiten uit te voeren om onze diensten te promoten.

  5

   

  Informatie over activiteiten op elektronische netwerken: Gegevens die wij verzamelen via uw gebruik van onze website, zoals: 

  • Websitegegevens – Wij verzamelen gebruikers-id, inloggegevens, wachtwoord en/of PIN.
  • Locatiegegevens – Wij verzamelen gegevens over uw locatie, zoals GNSS-gegevens (Global Navigation Satellite System) (bijv. GPS), gegevens die nabijgelegen zendmasten en WiFi-hotspots identificeren.
  • Gegevens over IT-gebruik Wij verzamelen gegevens over uw gebruik van onze IT-apparatuur en controleren uw naleving van de betreffende beleidsregels.
  • Cookies en soortgelijke gegevens – zoals verder beschreven in ons Cookiebeleid, gebruiken wij cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën om uw online ervaring bij Kelly te herkennen en aan te passen.

  Wij gebruiken deze gegevens om:

  • kwesties met de website of applicatie en de ervaring van de gebruiker van de website of applicatie te identificeren;
  • onze IT-systemen en apparaten te beheren en te besturen; en
  • te controleren hoe onze website wordt gebruikt (zoals de locaties van waaruit toegang wordt verkregen, apparaten waarmee toegang wordt gekregen, inzicht in de piekuren, en analyse van de meest en minst gebruikte functionaliteit en informatie). 
  • Bedreigingen voor ons IT-systeem te controleren, technische kwesties vast te stellen en op te lossen, en cyberbeveiligingsrisico’s aan te pakken.

  In plaats van uw persoonsgegevens in te typen, kunt u bij sommige functionaliteiten op onze website externe verificatiemiddelen zoals Facebook, Twitter en Google gebruiken om bepaalde velden in te vullen. Door uw verificatie via een van de sociale media, kunnen wij uw persoons- en andere gegevens ontvangen die via deze programma's toegankelijk is. Deze informatie kan in uw profiel worden vervat. Als u een van deze programma's gebruikt, moedigen wij u aan om ook het privacybeleid en eventuele voorwaarden en bepalingen van de provider van het programma door te nemen.

  Al onze IT-systemen zijn controleerbaar en kunnen worden gevolgd, al doen we dit niet regelmatig. Wij streven ernaar om de redelijke verwachting van privacy van individuele gebruikers wat betreft het gebruik van onze IT-systemen en -apparatuur te respecteren.

   

  • Nodig voor de uitvoering van een contract;
  • Nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Nodig voor de uitoefening van onze rechtmatige belangen om te verzekeren dat onze informatietechnologiesystemen veilig en beveiligd zijn en om beslissingen te nemen om onze systemen en gegevens te beschermen;

  6

   

  Informatie wanneer u met  u met ons communiceert, hetzij persoonlijk, via onze website of via e-mail, telefonisch, via sociale media, of via een ander medium, zoals:

  • uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres of gegevens van uw sociale media-account, afhankelijk van hoe u met ons communiceert)
  • de details van uw berichten aan ons (zoals wanneer u ze hebt verzonden, wanneer we ze hebben ontvangen, en hoe u ze hebt verzonden (zoals via onze website, per post, telefoon, e-mail of sociale media))
  • de details van onze berichten aan u (inclusief informatie die u op onze sociale-mediaplatforms kunt posten)

  Wij gebruiken deze gegevens om:

  • eventuele kwesties of bezorgdheden te beantwoorden;
  • de berichten te controleren op kwaliteit en voor trainingsdoeleinden;
  • nieuwe diensten te ontwikkelen die gebaseerd zijn op de door u verschafte gegevens;
  • onze diensten te verbeteren op basis van de door u verschafte informatie en feedback en de door anderen verschafte informatie en feedback; 
  • onze diensten aan u aan te passen om rekening te houden met de door u verschafte informatie en feedback; en
  • nodige onthullingen te doen in verzoeken om antwoord waaraan wij wettelijk verplicht zijn te voldoen, aan een rechtshandhavings- of regelgevende autoriteit of instantie, of om een recht in rechte te verdedigen.

  Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u toe te staan deel te nemen aan live sociale-mediafeeds. Als u besluit deel te nemen, kan uw publieke gebruikersnaam samen met uw post op de sites worden weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opmerkingen, afbeeldingen en video. We kunnen u toegang tot functionaliteit van derden bieden waardoor u inhoud op uw sociale media-account(s) kunt posten. Alle gegevens die u verschaft via het gebruik van deze functionaliteit zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende derde, en niet aan deze privacyverklaring.

  • Nodig voor de uitvoering van een contract;
  • Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting (arbeidswetten);
  • Nodig voor de uitoefening van onze rechtmatige belangen als werkgever om interacties met u te hebben;

  7

   

  Screeninginformatie: Informatie die wij verzamelen van externe partners, onze klanten en andere Kelly-bedrijven zoals:

  • Kredietinformatiebureaus
  • Bureaus voor achtergrondonderzoeken
  • Bureaus voor identiteitscontrole
  • Andere entiteiten in onze groep

  Wij gebruiken deze gegevens om:

  • te verzekeren dat de persoon authentiek is en om de verschafte informatie te controleren als bescherming tegen fraude en andere criminele activiteiten;
  • onze diensten te verschaffen, te beheren en uit te voeren voor individuele personen en onze klanten;
  • onze IT-systemen te beheren en te besturen;
  • onze diensten aan u aan te passen door uw gedragingen en voorkeuren aan te vullen;
  • statistische analyse en onderzoek uit te voeren naar de personen die gebruik maken van onze diensten zodat wij beter inzicht krijgen in onze gebruikers en onze diensten ontwikkelen en verbeteren om te voldoen aan de behoeften en voorkeuren van onze gebruikers en onze klanten; en
  • deze informatie te combineren met de andere hierboven genoemde soorten informatie om holistische profielen van onze klanten te maken zodat wij onze diensten persoonlijker kunnen maken en aan de voorkeuren en gewoonten van elke klant kunnen aanpassen.
  • Nodig voor het sluiten of uitvoeren van een contract (arbeid);
  • Nodig voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen als werkgever;
  • Nodig voor de uitoefening van onze rechtmaNodig voor het uitoefenen van onze rechtmatige belangen als werkgever om onze zakelijke doelen te promoten, ons merk te bevorderen en de veiligheid en het welzijn van onze werknemers te beschermen.tige belangen als werkgever om geschiktheid voor een betrekking te bepalen, fraude te voorkomen en beveiligde toegang tot onze informatiesystemen te beheren.

  8

   

  Gegevens die wij af en toe verzamelen van andere bronnen of openbare bronnen, zoals:

  • in de media bescikbare informatie;
  • informatie die te vinden is op onze sociale media of uitgebreidere sociale-mediaplatforms zoals Facebook, Twitter en LinkedIn;
  • door beveiligingssystemen verzamelde informatie

  Wij gebruiken deze gegevens om:

  • marktbewust te blijven;
  • aanwezigheid op sociale media en branding op te bouwen en te behouden; en
  • onze gebouwen te beveiligen.

   

  • Nodig voor het uitoefenen van onze rechtmatige belangen als werkgever om onze zakelijke doelen te promoten, ons merk te bevorderen en de veiligheid en het welzijn van onze werknemers te beschermen.

  9

  Informatie die wij verzamelen van openbaar beschikbare sociale-mediaprofielen en werkgerelateerde websites zoals:

  • Naam, opleiding, functietitel, werkinformatie
  • Conclusies: Zoals conclusies getrokken uit andere persoonsgegevens zoals werkgerelateerde vaardigheden of ervaring.

  Wij gebruiken deze informatie om:

  • iemands geschiktheid voor een betrekking te evalueren en personen een baan te geven;
  • passende potentiële posities voor kandidaten te vinden;
  • kandidaten een betrekking bij onze klanten aan te bieden;
  • iemand voor een baan te verwijzen naar een van onze klanten;
  • contact op te nemen met personen via de post, e-mail, telefoon, sms en online communicatieplatforms over ons bedrijf of vacatures die overeenkomen met de voorkeuren die de persoon heeft opgegeven, diens kwalificaties, en/of profiel; deze berichten komen rechtstreeks van Kelly Services (of agenten die uit naam van Kelly werken). Iemand kan op ieder moment afzien van het ontvangen van deze berichten; zie de sectie Uw rechten en opties hieronder voor meer informatie.
  • Nodig voor het sluiten of uitvoeren van een contract (arbeid);
  • Nodig voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen als werkgever;
  • Nodig voor het uitoefenen van onze rechtmatige belangen als werkgever om arbeidskansen voor kandidaten en werknemers te vinden en te verschaffen, geschiktheid voor arbeidskansen te bepalen, en met personen te communiceren over potentiële arbeidskansen.

  Waarom wij uw gegevens gebruiken

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer:

  • u ons toestemming hebt gegeven voor de relevante verwerkingsactiviteit voor de doeleinden waarover wij u geïnformeerd hebben. Wanneer dit het geval is, hebt u altijd het recht om die toestemming in te trekken; 
  • het nodig is voor het uitvoeren van en het voldoen aan uw arbeidscontract of ander toepasselijk opdrachtcontract met ons of om maatregelen te nemen alvorens dit contract of een ander contract met u aan te gaan;
  • wij uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voldoen aan verplichtingen krachtens arbeids-, sociale zekerheids-, sociale beschermings- en belastingwetgeving, bijvoorbeeld voldoen aan onze verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gelijke kansen of in verband met wettelijke rechten bij ziekte of zwangerschap);
  • bij uitzondering wanneer het nodig is voor vitale belangen in verband met u of een andere persoon (bijvoorbeeld om risico op ernstige schade voor u of anderen te voorkomen); of
  • het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) mits onze rechtmatige belangen niet worden opgeheven door uw belangen of rechten die bescherming van uw gegevens vereisen.

  Wij gebruiken speciale categorieën persoonsgegevens wanneer:

  • u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wanneer dit het geval is, hebt u altijd het recht om die toestemming in te trekken;
  • wij dit moeten doen om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijv. in de context van arbeids-, sociale zekerheids- en sociale beschermingswetgeving, of voor een collectieve overeenkomst) bijvoorbeeld voldoen aan onze verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gelijke kansen of in verband met  wettelijke rechten bij ziekte of zwangerschap;
  • het nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;
  • het nodig is voor preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor het beoordelen van uw werkcapaciteit, medische diagnose of het verlenen van gezondheidszorg (bijvoorbeeld in verband met verwijzingen en rapporten van beroepsgezondheid);
  • wanneer het nodig is wegens een aanzienlijk openbaar belang, zoals voor controle van gelijke kansen;
  • bij uitzondering wanneer het nodig is voor vitale belangen in verband met u of een andere persoon (bijvoorbeeld om risico op ernstige schade voor u of anderen te voorkomen) en wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven; of
  • wanneer u de relevante persoonsgegevens al openbaar hebt gemaakt.

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs menen dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij uw persoonsgegevens voor een afzonderlijk doel moeten gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en uitleggen op welke wettelijke grond wij dit mogen doen.

  Rechtmatige belangen

  Zoals hierboven vermeld, kunnen wij uw persoonsgegevens soms gebruiken wanneer dit nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden). Dit omvat wanneer gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om:

  • effectief beheer en bestuur van uw dienstbetrekking of opdracht, voorzieningen, beheer van het bedrijf en continuïteit van het bedrijf te verzekeren;
  • te verzekeren dat onze bedrijfsmiddelen beschermd zijn, geheim worden gehouden en niet worden gebruikt voor ongepaste of onwettige doeleinden:
  • gebruik door onbevoegden van onze systemen te voorkomen, aan het licht te brengen of te onderzoeken en te verzekeren dat wij aan de wet en onze beleidsregels voldoen;
  • te verzekeren dat wij in geval van nood contact kunnen opnemen met u of uw familie;
  • te controleren of u wettelijk gerechtigd bent om te werken, prestaties en disciplinaire en promotieprocessen te beheren;
  • trainings- en ontwikkelingsvereisten te beheren;
  • productontwikkeling en -verbetering te handhaven, samen met effectieve marketing via analyse en profilering voor zakelijke informatie;
  • om te gaan met conflicten en ongevallen en juridisch of ander professioneel advies in te winnen;
  • de wetten en voorschriften van een ander land na te leven;
  • fraude en financiële misdaad te voorkomen; en
  • netwerk- en gegevensbeveiliging te verzekeren.

  Als u verdere informatie wilt ontvangen over onze rechtmatige belangen zoals die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

  Nalaten informatie te verstrekken wanneer dit vereist is

  Wanneer wij u om informatie verzoeken om u in dienst te kunnen nemen of te contracteren, of om een betrekking of passende baan voor u te vinden, en u ons niet de informatie geeft die wij als nodig beschouwen, zullen wij u niet goed kunnen helpen met uw verzoek aan Kelly Services om werk, een betrekking of passende baan voor u te vinden.

  Uw gegevens bewaren

  Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is in verband met onze overeenkomst met u, om u de gevraagde diensten te verlenen, om legitieme zakelijke redenen of voor andere noodzakelijke doeleinden zoals naleven van een wet, voorschrift of andere rechtsinstantie, of als de gegevens voor andere wettige doeleinden mogen worden bewaard, zoals audit, beveiliging, fraudepreventie, of het handhaven en verdedigen van de rechten van Kelly. 

  Bovendien blijven sollicitanten en personen wier taak is beëindigd, deel uitmaken van Kelly’s talentpool zodat er mogelijk contact met hen kan worden opgenomen over andere werkgelegenheidskansen. Europese talentpools bewaren uw sollicitatiegegevens niet langer dan drie jaar. De gegevens van personen die zich buiten Europa bevinden, blijven bewaard in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke vereisten, maar in alle gevallen niet langer dan tien jaar. Waar van toepassing zal Kelly uw informatie in reactie op een geverifieerd verzoek uit de talentpool verwijderen.

  Meer informatie

  Wegens onze diverse verplichtingen voor het bewaren van documenten, kunnen de bewaarperioden variëren. Wij zullen bijvoorbeeld een exemplaar van uw contactgegevens bewaren als u bezwaar maakt tegen of afziet van het ontvangen van direct-marketingberichten van ons. Wij zullen uw gegevens aan onze suppressielijst toevoegen om te garanderen dat u in de toekomst geen marketingberichten van ons ontvangt. Wij zullen ook geen persoonsgegevens verwijderen als deze relevant zijn voor een onderzoek of geschil. Ze zullen bewaard blijven totdat die kwesties volledig zijn opgelost.

  Wij gebruiken de volgende criteria om bewaarperioden te bepalen:

  • hoe lang de gegevens nodig zijn om personeels- en outsourcingdiensten te verschaffen en ons bedrijf te runnen;
  • of er bestaande contractuele or wettelijke verplichtingen zijn waardoor wij de gegevens bepaalde tijd moeten bewaren;
  • of er door een wet, statuut of voorschrift een specifieke bewaarperiode wordt toegestaan;
  • of een persoon heeft ingestemd met een langere bewaarperiode;
  • of de gegevens worden beschouwd als gevoelige gegevens, in welk geval gewoonlijk een kortere bewaarperiode wordt toegepast; en
  • wat de verwachting voor bewaring was op het tijdstip dat de gegevens aan ons werden gegeven.

  In alle gevallen zullen wij uw persoonsgegevens blijven beschermen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring. Wij zullen onze informatie ook regelmatig vernieuwen om er zeker van te zijn dat deze actueel blijft.

  Waar uw gegevens gedeeld kunnen worden

  Kelly Services stelt de werknemers, agenten en leveranciers verantwoordelijk voor het handhaven van het vertrouwen dat u in ons stelt met uw persoonsgegevens.

  Voor individuele personen deelt Kelly de gegevens die nodig zijn om personeels- en outsourcingdiensten uit te voeren met andere entiteiten van Kelly Services, klanten, leveranciers, of met dienstverleners die kunnen worden ingeschakeld om te helpen bij het beheren van de processen die nodig zijn om deze diensten verschaffen.

  Het inschakelen van een klant, leverancier of dienstverlener is onderworpen aan gepaste contractuele eisen die het gebruik van uw gegevens voor ieder ander doel dan wat specifiek door Kelly is aangegeven verbieden, en die eisen dat zij ervoor zorgen dat er voldoende administratieve en technische beveiligingsmechanismen aanwezig zijn om gebruik, bekendmaking of toegang tot uw gegevens door onbevoegden te voorkomen.

  Meer informatie

  Om u de door u aangevraagde personeels- en outsourcingdiensten te verschaffen, of om onze arbeidsbemiddelings-, outsourcing- en adviesdiensten te verschaffen, delen wij uw persoonsgegevens met: 

  • onze klanten of leveranciers voor mogelijke kansen op arbeidsbemiddeling, tewerkstelling of outsourcing;
  • onze klanten of leveranciers die werknemers zoeken die overeenkomen met uw kwalificaties en profiel; en
  • het bedrijf waar u bent tewerkgesteld, voor integratie met hun sollicitatie- en indienstnemingsprocessen. 
  • Managed Service Providers die programma’s voor tijdelijke werkkrachten voor onze klanten beheren en besturen. 
  • Dienstverleners die outsourced administratieve diensten voor ons uitvoeren, zoals sollicitantentraceersystemen, informatiebeheer voor human resources, payrollprocessors en uitkeringsadministrateurs. 
  • Onze leveranciers van informatietechnologie, zoals Microsoft en Amazon Webservices, voor gegevensopslag of hosting, bedrijfscontinuïteit en rampenbestrijding. 

  Kelly deelt uw persoonsgegevens met deze derden altijd uitsluitend met het oog op werving, arbeidsbemiddeling, tewerkstelling en outsourcing.

  Wij delen uw gegevens ook met bepaalde andere derden. Wij doen dit wanneer wij uw toestemming krijgen of omdat zij uw gegevens moeten zien zodat wij diensten aan u kunnen verlenen of om een van de andere in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden. Deze derden zijn belastingautoriteiten, kredietinformatieburaus, databases en bureaus voor fraudebestrijding en screeningbureaus.

  Als gevolg van de wereldwijde omvang van Kelly’s activiteiten kan het delen van uw gegevens met andere entiteiten van Kelly Services, dienstverleners, leveranciers en klanten ertoe leiden dat uw gegevens worden gezonden naar landen buiten het land waar u woont, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw land. De gebieden waarin de ontvangers zich bevinden, variëren met de aard van de diensten, maar kunnen de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Australië omvatten. Ongeacht de bron- of bestemmingslocatie van uw gegevens, zal Kelly uw gegevens te allen tijde beschermen zoals beschreven in deze privacyverklaring, en alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming in acht nemen. Kelly blijft verantwoordelijk voor gegevens die wij met derden delen voor verwerking uit naam van ons.

  Uw persoonsgegevens kunnen aan andere externe organisaties worden doorgegeven in bepaalde scenario’s:

  • Als wij de gehele of gedeeltelijke verkoop of overdracht van ons bedrijf bespreken, kan de informatie aan potentiële kopers worden doorgegeven onder gepaste geheimhoudingsvoorwaarden;
  • Als wij worden gereorganiseerd of verkocht, kan de informatie worden doorgegeven aan een koper die de dienstverlening aan u kan voortzetten;
  • Als dit wordt vereist door de wet, of door een gereglementeerde code of praktijk die wij volgen, of als een openbare of regelgevende instantie, bijvoorbeeld de politie, ons dit vraagt; of
  • Als wij een recht in rechte verdedigen, kunnen uw gegevens worden doorgegeven zoals nodig in verband met het verdedigen van dit recht.

  Europese Economische Ruimte, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

  Voor personen die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, zal Kelly, wanneer doorgifte naar derden buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland plaatsvindt, voor voldoende bescherming zorgen om naleving van de toepasselijke wettelijke eisen te verzekeren, zoals gebruik van EU-modelcontracten (van de Europese Unie). Als u meer informatie wenst over ons gebruik van modelcontracten, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op privacy@kellyservices.com.

  Ten slotte kunnen uw gegevens worden gedeeld met relevante overheidsinstanties als Kelly hiertoe is verplicht door de wet of een juridisch proces, of rechtsgeldig wordt verzocht dit te doen door rechtshandhavingsautoriteiten of andere overheidsfunctionarissen of een andere regelgevende autoriteit of instantie.

   
   

  Uw rechten en opties

  Wij respecteren uw recht op toegang tot en controle over uw gegevens.  De hoeveelheid persoonsgegevens die u moet verschaffen wanneer u ons om onze diensten verzoekt, komt overeen met het belang van Kelly om onze diensten aan u te verschaffen. Kelly voldoet aan de geldende wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

  Wij verwerken persoonsgegevens over u voor de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden, zoals om wervings-, arbeidsbemiddelings-, tewerkstellings- of outsourcingdiensten te kunnen verschaffen, ons bedrijf te runnen, te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen, en andere rechtsgeldige belangen van Kelly te behartigen. In de meeste landen waarin Kelly een arbeidsovereenkomst met u heeft, is de verwerking van contactgegevens, payrollinformatie en informatie over voorzieningen een contractuele of wettelijke verplichting, en nalaten informatie te verschaffen om verwerking mogelijk te maken kan uw mogelijkheid om door Kelly in dienst genomen te worden, beperken.

  Het is mogelijk dat u bepaalde rechten hebt in verband met uw persoonsgegevens.   De beschikbaarheid van deze rechten en de manieren waarop u ze kunt gebruiken worden hieronder nader beschreven.

  Europese privacyrechten

  Europese privacyrechten 

  Voor personen die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland: Kelly leeft de wetten inzake gegevensbescherming in uw land na, en indien van toepassing hebt u de volgende rechten:

  • Toegang: U hebt het recht om om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken. U hebt het recht om ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en zo ja, dan kunt u om toegang tot uw persoonsgegevens verzoeken. Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens over u die wij bezitten en bepaalde andere informatie erover.
  • Correctie: U hebt het recht om ons te verzoeken om onjuistheden van uw persoonsgegevens te corrigeren (rectificatie). Op uw verzoek zullen wij eventuele onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die wij over u bezitten bijwerken om te garanderen dat ze nauwkeurig en correct zijn.
  • Schrapping: U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden om schrapping van uw persoonsgegevens te verzoeken, afhankelijk van onze verplichtingen om uw gegevens volgens de geldende wetten te behouden of als bewaren van uw persoonsgegevens vereist is in verband met claims.
  • Beperking: U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens van u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de nauwkeurigheid ervan of de reden voor de verwerking vaststellen.
  • Doorgifte: U kunt verzoeken om door u verschafte gegevens te ontvangen in een machineleesbare draagbare vorm of om doorgifte van bepaalde persoonsgegevens aan een andere partij.
  • Automatische beslissingen: U kunt bezwaar maken tegen iedere automatische beslissing die over u is genomen wanneer dit een juridisch of soortgelijk belangrijk effect heeft en vragen om deze te herroepen. Ingezetenen van de EU worden niet onderworpen aan beslissingen die een juridisch effect of belangrijke gevolgen voor u zullen hebben, als die uitsluitend op automatische besluitvorming zijn gebaseerd.

  Recht op bezwaar

  Voor personen die zich in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevinden: u hebt in bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Kelly.

  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door Kelly van uw persoonsgegevens als dit gebaseerd is op de rechtmatige belangen van Kelly (of van een derde). U kunt ons vertrouwen in rechtmatige belangen betwisten. Wij kunnen echter het recht hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken op grond van onze rechtmatige belangen of wanneer dit relevant is voor rechtsvorderingen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.

  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder in de lidstaat in de Europese Unie (of het Verenigd Koninkrijk, zoals van toepassing) waar u gewoonlijk woont, waar wij gevestigd zijn, of waar een vermeende overtreding van een wet inzake gegevensbescherming heeft plaatsgehad.

  Omdat de verwerking van uw gegevens nodig is voor het uitvoeren van de wervings-, arbeidsbemiddelings- en tewerkstellings- of outsourcingdiensten die wij aan u verschaffen, kan ieder verzoek om goedkeuring in te trekken, bezwaar te maken tegen verwerking of uw gegevens te schrappen, tot gevolg hebben dat Kelly de diensten zoals werving, arbeidsbemiddeling, tewerkstelling of outsourcing niet kan blijven verlenen. Afhankelijk van de geldende wet kan Kelly verzoeken beperken of weigeren of redelijke kosten berekenen.

  Privacy van Californië

  Privacyrechten van Californië

  Voor personen die zich in Californië bevinden: Kelly zet zich in voor uw rechten volgens de privacywet voor consumenten van Californië, en wil er zeker van zijn dat u weet dat u, indien van toepassing, de volgende rechten hebt:

  • Recht van toegang: Wat betreft persoonsgegevens die Kelly in de afgelopen 12 maanden van u heeft verzameld of bewaard, hebt u het recht om te verzoeken om toegang tot de categorieën persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, de categorieën bronnen waaruit de persoonsgegevens zijn verzameld, het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen, verkopen of delen van persoonsgegevens, de categorieën derden waaraan Kelly persoonsgegevens heeft bekendgemaakt, en een kopie van bepaalde persoonsgegevens die we hebben verzameld of bewaard. Houd er rekening mee dat als uw verzoek om toegang inhoudt dat persoonsgegevens van iemand anders moeten worden bekendgemaakt, wij niet geheel aan uw verzoek tot toegang kunnen voldoen. Evenzo, als reageren op uw verzoek tot toegang zou betekenen dat wij een wet, regel, voorschrift of verzoek van de rechtshandhaving zouden overtreden, kan Kelly niet aan uw verzoek voldoen.
  • Recht van correctie: U hebt het recht om te verzoeken dat Kelly onjuiste persoonsgegevens die over u bewaard worden, corrigeert.
  • Recht van verwijdering: U hebt het recht om te verzoeken dat wij persoonsgegevens verwijderen die wij van u hebben verzameld. Wij zijn echter niet verplicht om aan uw verzoek te voldoen als een van verscheidene uitzonderingen van toepassing is, waaronder omstandigheden waarin het nodig is dat wij of onze serviceprovider uw persoonsgegevens bewaren om de transactie met u te voltooien; intern gebruik dat redelijk in lijn ligt met uw verwachtingen; voldoen aan een wettelijke verplichting; of ander intern gebruik van uw persoonsgegevens dat verenigbaar is met de context waarin u ze hebt verschaft.
  • Recht om af te wijzen: U hebt het recht om de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens aan of met derden op ieder tijdstip af te wijzen. Dit betekent dat wanneer u uw recht om de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens af te wijzen uitoefent, wij aan uw verzoek moeten voldoen. Kelly verkoopt of deelt geen persoonsgegevens aan of met derden, conform de wet van Californië.
  • Recht om gebruik en bekendmaking van gevoelige informatie te beperken: U hebt het recht om Kelly te verzoeken het gebruik en de bekendmaking van uw gevoelige persoonsgegevens te beperken. Kelly gebruikt uw gevoelige persoonsgegevens echter niet en maakt ze niet bekend behalve voor de doeleinden die door de CCPA zijn goedgekeurd.
  • Recht om niet gediscrimineerd te worden wegens het uitoefenen van deze rechten: U hebt het recht om niet gediscrimineerd te worden wegens het uitoefenen van uw privacyrechten als consument. Wij zullen u geen goederen of diensten weigeren, andere bedragen berekenen of goederen of diensten van een andere kwaliteit leveren wegens het uitoefenen van uw rechten, tenzij het verschil redelijk verwant is met de waarde van uw gegevens.

  Omdat verwerking van uw gegevens nodig is voor het uitvoeren van wervings-, bemiddelings- en tewerkstellings- of outsourcingsdiensten die wij aan u verschaffen, is het mogelijk dat een verzoek om uw gegevens te wissen ertoe kan leiden dat Kelly niet in staat is haar diensten zoals wervings-, bemiddelings-, tewerkstellings- of outsourcingsdiensten te blijven verschaffen. Afhankelijk van de geldende wetgeving kan Kelly verzoeken beperken of afwijzen of redelijke tarieven berekenen.

  Uw privacyrechten in Californië uitoefenen

  Ga op een van de volgende manieren te werk om deze CCPA-rechten uit te oefenen:

  Bel 1-866-Kelly4U (1-866-535-5948)
  Ga naar onze pagina met Rechten van betrokkenen
  E-mail privacy@kellyservices.com

  Houd er rekening mee dat Kelly aanvullende informatie nodig kan hebben om uw identiteit te bevestigen alvorens het verzoek te verifiëren. Als we uw identiteit niet kunnen verifiëren, kunnen we het verzoek afwijzen.

  Mexicaanse privacyrechten

  Mexicaanse privacyrechten

  Kelly Services México, S.A. de C.V., hierna “KELLY”, gevestigd Ave. Niños Héroes Number 1555, interior 103, Moderna Neighborhood, Zip Code 44190, Guadalajara, Jalisco, en met het webpagina-adres kellyservices.com.mx, is verantwoordelijk voor het gebruik van algemene, financiële, patrimoniale of gevoelige persoonsgegevens die u hebt bekendgemaakt of die u mogelijk gaat bekendmaken in verband met uw arbeidsrelatie met Kelly, of met de sollicitatie die u eventueel hebt verschaft, krachtens de voorwaarden vastgesteld door de Mexicaanse federale wet voor de bescherming van persoonsgegevens in bezit van particulieren (“LFPDPPP”).

  U hebt het recht op beperking van het gebruik of de bekendmaking van uw persoonsgegevens voor doeleinden die niet vereist zijn voor onze rechtsverhouding, om te voorkomen dat u vacatures of promotieberichten van Kelly op uw telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, en/of e-mailadres ontvangt; u kunt uw weigering om dit soort berichten verder te ontvangen via e-mail bekendmaken door ons dit verzoek te zenden naar het volgende e-mailadres: ARCO@kellyservices.com. Bovendien laten wij u weten dat u op ieder tijdstip uw vergunning voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt intrekken door een e-mail te sturen aan ARCO@kellyservices.com.

  Conform de LFPDPPP hebt u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die Kelly bezit en om bijzonderheden over het gebruik ervan te verkrijgen, ze te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze te annuleren als u vindt dat ze overmatig of onnodig zijn voor de doeleinden die het verzamelen ervan rechtvaardigen, of bezwaar te maken tegen het gebruik ervan voor specifieke doeleinden (ARCO-rechten).

  Om uw verzoek door Kelly te laten verwerken, moet de e-mail met het verzoek de volgende informatie bevatten: (i) kopie van officiële identificatie met foto (IFE, huidig paspoort, professioneel certificaat of militaire identiteitskaart), (ii) volledige naam, (iii) volledige huidige verblijfplaats, (iv) telefoonnummer (vaste en/of mobiele telefoon) en (v) de redenen waarom u Kelly om toegang verzoekt (wanneer u wilt dat Kelly u informatie geeft over het bestaan van uw persoonsgegevens); om te corrigeren (wanneer u wilt dat Kelly uw persoonsgegevens corrigeert omdat ze onjuist of onvolledig zijn); om te annuleren (wanneer u wilt dat Kelly uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk elimineert); of om bezwaar te maken (wanneer u eist dat Kelly het gebruik van uw persoonsgegevens staakt).

  Als uw verzoek wordt ingewilligd, in termen van de LFPDPPP, is het retourneren van de persoonsgegevens gratis, en moet u alleen redelijke portokosten betalen of de kost van kopieën of andere formaten die worden gegenereerd. Uw verzoek zal binnen een periode van niet meer dan 20 (twintig) dagen worden behandeld.

  Als u meent dat uw recht op gegevensprivacy is geschonden door het gedrag van werknemers of door onze handelingen of reacties, of als u gelooft dat er sprake is van een overtreding van de door de LFPDPPP vastgestelde bepalingen betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht of een claim indienen bij het federale instituut voor toegang tot informatie en gegevensbescherming. Voor verdere informatie kunt u www.ifai.org.mx bezoeken.

  Andere privacyrechten

  Andere privacyrechten

  Volgens de wetten van bepaalde rechtsgebieden kunt u het recht hebben om te verzoeken om verdere informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, te verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken, een fout of omissie te corrigeren, persoonsgegevens te verwijderen, of bezwaar maken tegen verdere verwerking of deze beperken. Kelly houdt zich aan de geldende wetten inzake gegevensbescherming, en respecteert de individuele rechten volgens deze wetten.

  Omdat de verwerking van uw gegevens nodig is voor het uitvoeren van de wervings-, arbeidsbemiddelings- en tewerkstellings- of outsourcingdiensten die Kelly aan u verschaft, kan een verzoek om bepaalde rechten uit te oefenen tot gevolg hebben dat Kelly haar diensten zoals werving, arbeidsbemiddeling, tewerkstelling of outsourcing niet kan blijven verlenen. Afhankelijk van de geldende wet kan Kelly ook verzoeken beperken of weigeren of redelijke kosten berekenen.

  Direct Marketing

  Direct Marketing

  Wij kunnen uw contactgegevens periodiek gebruiken om u via e-mail updates te sturen om u attent te maken op kansen of diensten die relevant zijn voor uw interacties met ons, zoals vacatures in onze database die overeenkomen met door u geselecteerde criteria.

  Op het punt waarop wij om persoonsgegevens van u verzoeken, geeft onze site u ook de kans te bepalen welke berichten u wenst te ontvangen. Wanneer u door uw interacties met Kelly Services bent geregistreerd voor meerdere diensten of bronnen, kan het nodig zijn om elke dienst afzonderlijk af te zeggen.

  U kunt op ieder tijdstip aangeven dat u geen direct marketing van ons wilt ontvangen. Elk marketingbericht zal instructies bevatten over hoe u de ontvangst van soortgelijke e-mails van de geregistreerde dienst of bron kunt weigeren. U kunt zich ook terugtrekken door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming op privacy@kellyservices.com.

  Cookies

  Wij noteren het aantal bezoekers aan de relevante secties van onze website en traceren de beweging tussen de secties door middel van ‘cookies’.

  Cookies zijn kleine gegevensbestanden die informatie bevatten, die op uw computer worden geplaatst en die automatisch naar uw apparaat worden gedownload om u te herkennen als iemand die onze website al eerder heeft bezocht. Wij gebruiken cookies die uw browser of apparaat identificeren. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen ze informatie over hoe u die gebruikt en slaan die op.

  Meer informatie over cookies, de soorten cookies die wij gebruiken, en hoe we ze gebruiken, vindt u in ons Cookiebeleid.

  Uw gegevens beschermen

  Kelly Services zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden beveiligd.

  Wij controleren regelmatig de industrienormen voor het beveiligen van gegevens, en gaan onze fysieke, technische en organisatorische beveiligingspraktijken na om te bepalen hoe verlies, misbruik, wijziging, toegang door onbevoegden, vernietiging of bekendmaking van uw persoonsgegevens het best kan worden voorkomen.

  Alle persoonsgegevens die naar ons worden gezonden, per brief of via e-mail, kunnen onderweg onbeveiligd zijn en wij kunnen de aflevering ervan niet garanderen.

  Wachtwoorden moeten vertrouwelijk worden gehouden en mogen niet aan derden worden bekendgemaakt. Kelly vraagt niet naar uw wachtwoord.

  Updates van deze privacyverklaring

  Kelly kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken, neem hem dus regelmatig door.

  Als wij onze privacyverklaring wijzigen, posten wij de herziene versie hier en worden de wijzigingen beschreven in de sectie Wijzigingsoverzicht.

  Als we belangrijke wijzigingen aan onze privacyverklaring aanbrengen, kunnen wij u hiervan ook op andere manieren van op de hoogte stellen voordat de wijzigingen ingaan, zoals door een bericht van deze wijzigingen opvallend op onze websites te posten, de wijziging aan te kondigen via onze online portals, of door rechtstreeks contact met u op te nemen.

  Als u toegang wenst te krijgen tot eerdere versies van deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op privacy@kellyservices.com.

  Contact opnemen met Kelly

  Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, als u een van uw rechten volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswet wilt uitoefenen, of als u meent dat Kelly zich niet aan deze privacyverklaring heeft gehouden, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@kellyservices.com. Bovendien kunnen individuele personen contact opnemen met Kelly Services in de VS op:

  Kelly Services, Inc.
  ATTN: Privacy Officer
  999 W. Big Beaver Road
  Troy, MI 48084, VS 

  Of in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland op:

  Kelly Services Management Sàrl
  ATTN: Privacy Officer
  Av. Edouard-Dubois 20
  CH-2002
  2006 Neuchâtel
  Zwitserland

  U kunt de hierboven genoemde groepsbedrijven die niet in Europa zijn gevestigd ook bereiken via hun vertegenwoordiger:

  Kelly Services (Nederland) B.V.
  Neptunusstraat 37
  2132 JA Hoofddorp
  Nederland